Třiďme odpad správně!

Jistě jste zaznamenali článek o našem umístění v soutěži „My třídíme nejlépe“ 2009, kde jsme skončili na třetím místě. K lepšímu umístění nám schází třídit odpad správně. Měli bychom do kontejnerů vhazovat jenom to, nač jsou určené. Zde najdete jednoduchý způsob, jak na to.             Jak odpad třídit správně?


                V poslední době totiž narůstá množství svezených kontejnerů na tříděné složky komunálního odpadu, jejichž obsah je natolik znečištěný, že z něj naši odběratelé na dotřiďovacích linkách odstraňují víc a víc nežádoucích příměsí nebo, což je ještě horší, je odpad natolik znečištěný, že musí skončit na skládce komunálního odpadu.  
Toto dotřiďování nebo ukládání na skládku nás občany stojí nemalé peníze a tak místo abychom si užívali zaslouženou odměnu od společnosti EKO-KOM za množství vytříděného odpadu, neustále na systém nakládání s odpady doplácíme. To je také jeden z důvodů, proč jsou nám zvyšovány poplatky za komunální odpad. Tento článek je jednoduchým návodem na to, jak třídit správně.

  
            Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2007, o systému nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území města Velké Meziříčí a v jeho místních částech, osvětluje nám občanům města několik základních pojmů týkajících se odpadového hospodářství obce, stanoví nám místa k odkládání odpadů a také několik základních povinností v oblasti nakládání s odpady, kterými se musíme řídit.

            Základní povinností každého občana je
odpady třídit a odkládat pouze na místa k tomu určená!
Pro papír, plasty a sklo jsou to barevné nádoby na tříděný odpad, rozmístěné na stanovištích po celém Velkém Meziříčí a v místních částech. 
 
 
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balící papír, lepenku, kancelářský papír, obálky
 
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky
  
Do zelených nádob můžete odhodit:
bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve pokud možno bez kovových uzávěrů, zavařovací sklenice, tabulové sklo
 
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
 

Bílé sklo odkládáme odděleně od barevného!
  
Do žlutých nádob můžete odhodit: sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů  a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků, obaly od CD, bublinkové fólie, uzavírací víčka od instantní kávy apod.  Prosím, nevhazujte:
do kontejneru nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly od chemikálií, olejů a barev


  V našem městě se sbírají také nápojové kartony (krabice od džusů, mléka, vína apod.) Okládejte je do  žlutých kontejnerů na plasty, tyto kontejnery jsou označeny oranžovou nálepkou.
 
    
          Prosíme, dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou surovinu, která pak nemůže být recyklována a odváží se na skládku.

             Třídění odpadů je věc potřebná a výhodná, jak pro životní prostředí, tak pro naši peněženku. Ne vždy však na první pohled poznáme, z jakého materiálu je nepotřebná věc vyrobena a jak s ní máme tedy správně naložit. Proto již bývají na většině obalů různé značky, které nás o povolených způsobech likvidace informují.


sipky.gif

Nejčastěji používané kódy a jejich význam najdeme v tabulce:
 
Druh odpadu zkratka Číselný kód Místo k odložení odpadu
Papír PAP 22 Modrý kontejner nebo výkupna odpadů
Vlnitá lepenka PAP 20 Modrý kontejner nebo výkupna odpadů
Hladká lepenka PAP 21 Modrý kontejner nebo výkupna odpadů
Bílé sklo GL 70 Zelený kontejner nebo výkupna odpadů
Zelené sklo GL 71 Zelený kontejner nebo výkupna odpadů
Hnědé sklo GL 72 Zelený kontejner nebo výkupna odpadů
Ocel FE 40 Výkupna odpadů
Hliník ALU 41 Výkupna odpadů
Polyethylentereftalát PET 1 Žlutý kontejner
Polypropylén PP 5 Žlutý kontejner
Polystyrén PS 6 Žlutý kontejner, rozměrnější kusy polystyrénu patří do sběrného dvora
Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4 Žlutý kontejner
Polyetylén (lineární) HDPE 2 Žlutý kontejner
Kombinovaný obal C/ obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá Dle druhu
Nápojový karton C/PAP 81 a 84  kombinovaný obal, kde převládá papír Žlutý kontejner

 
               Pokud je ale daný obal znečištěný nějakou chemickou látkou nebo potravinami (např. mastný papír, PET láhve od oleje apod.), pak tento odpad nepatří do barevných kontejnerů na tříděný odpad, ale do popelnice či kontejneru na zbytkový odpad, při znečištění nebezpečnými látkami pak na sběrný dvůr nebezpečných odpadů. 

panacek.gif
Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady odneseme do sběrného dvora nebezpečných odpadů.

zeleny_bod2.gifZelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje  sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je tato značka, znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky z krabice, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!
 

dsc04572.jpg
Stanoviště na tříděný odpad ale v žádném případě nejsou určena k odkládání jiných složek komunálního odpadu, natož k odkládání odpadu velkoobjemového.
 

Velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad (zářivky, vyřazená elektrická a elektronická zařízení – TV, monitory, lednice, drobné elektro…..), pneumatiky, baterie a akumulátory, barvy a obaly od barev, kovy, oděvy a další odpady, které lze vytřídit z komunálního odpadu, patří na recyklační dvůr nebo do sběrny odpadů. Od 1.10.2009 došlo na recyklačním a sběrném dvoře ve Velkém Meziříčí ke změně provozní doby.Váš sběrný dvůr:
Adresa:
K Novému nádraží 736
594 01 Velké Meziříčí

Provozní doba:
Po:  9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Út:       Z   A   V   Ř   E   N   O
St:  9.00 - 12.00      14.00 - 17.00
Čt:  9.00 - 11.00
Pá:  9.00 - 11.00     13.00 - 17.00
So:  8.00 - 11.00     14.00 - 17.00
 

Obsluha: M. Podsedek
Telefon: 566 521 744

POKUTY:
Podle § 47 odst. 1 písm.h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.
Za tento přestupek uloží obecní úřad pokutu až do výše 50 tisíc korun.
Dle § 69 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, uloží obecní úřad pokutu až do výše 20 tisíc korun fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že
a)       se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem
b)      
odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo místa zpětného odběru.

V případě, že budete svědkem takovéhoto neoprávněného nakládání s odpady, kontaktujte nás na MěÚ Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, e-mail: oplatkova[at]mestovm.cz, tel.: 566 781 083.

Pamatujte, že k usvědčení viníka je nezbytné mít v ruce nějaký důkaz – v tomto případě je nejlepší fotodokumentace.
   
 

Bc. Zdislava Oplatková
odpadové hospodářství, odb. životního prostředí  
Nahoru