Usnesení zastupitelstva

S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů, zde zveřejněná usnesení jsou upravena a v textu jsou vynechány bližší osobní údaje identifikující fyzickou osobu.

Nadále zůstává nedotčeno právo na nahlížení a pořizování výpisů ze zmíněných dokumentů.

Usnesení č. 4/99

USNESENÍ Č. 4/99

ze dne 30. března 1999

I. Zahájení

Zasedání městského zastupitelstva zahájil a řídil starosta Ing. František Bradáč. Seznámil přítomné s navrženým programem dnešního jednání. Celý program byl schválen.
Za ověřovatele zápisu byli určeni p. Vávra a ing. Nováček. Komise pro úpravu usnesení byla schválena ve složení MUDr. Malý, p. Kůpová, Ing. Veleba

II. Hlavní body programu

Diskuse občanů
p. Požár – vznesl požadavek na plynofikaci obce Mostiště a vyčlenění finančních prostředků na tuto akci z rozpočtu města – městské zastupitelstvo bere na vědomí,

p. Šitka - vznesl dotaz, zda za svah, který odkoupí od města zaplatí stejnou cenu jako za ostatní pozemky.
Městské zastupitelstvo doporučuje p. Šitkovi podat písemnou žádost o snížení ceny předmětných pozemků


Kontrola usnesení z minulého jednání městské zastupitelstva
Městské zastupitelstvo bere na vědomí informaci městské rady o jednáních, která probíhají ve věci zřízení městské tržnice a ukládá městské radě předložit zprávu do 30.6.1999 na jednání městského zastupitelstva.
Majetkové převody
a) Městské zastupitelstvo odkládá prodej části pozemku parc. č. 3919/11 o výměře dle geometrického zaměření a příslušnou část pozemku parc. č. 3919/4 obyvatelům domu č.p. 1649/11 a 1627/9 za cenu 100,- Kč/m2.

b) městské zastupitelstvo souhlasí prodejem části pozemku parc. č. 756 v lokalitě Pod hradbami ve Velkém Meziříčí za cenu 100,- Kč/m2 JME a.s. se sídlem v Brně, správa Nové Město na Moravě na výstavbu trafostanice s tím, že kupní smlouva bude uzavřena až po kolaudaci stavby.

c) městské zastupitelstvo ruší usnesení č. 9/98 ze dne 26.5.1998 a souhlasí se směnou části pozemku parc.č.5231/1 o výměře 668 m2 za pozemek parc. č. 5229 o stejné výměře a prodej zbytku pozemku, t.j. 1 629 m2 manž. Čamkovým, bytem Velké Meziříčí, Čechova 2 za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že manž. Čamkovi vybudují v tomto prostoru požární nádrž v termínu do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy

d) městské zastupitelstvo souhlasí s prodejem volných stavebních míst v Čechových sadech, pronajatých firmě BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o. Velké Meziříčí těm zájemcům, jejichž seznam bude uvedenou firmou předložen odboru majetkoprávnímu s tím, že s předmětnými zájemci bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s prodejem příslušného pozemku za cenu 100,- Kč/m2, která bude uzavřena až po projednání v městské radě a se smluvní pokutou ve výši 2000,- Kč v případě odstoupení zájemce o pozemek od smlouvy. Odbor majetkoprávní bude seznam zájemců předkládat k odsouhlasení městské radě.


Rozbor hospodaření města Velkého Meziříčí za rok 1998 včetně návrhu na rozdělení zdrojů po finančním vypořádání

I. Městské zastupitelstvo schvaluje předložený rozbor hospodaření města Velkého Meziříčí za rok 1998 a rozdělení zdrojů po finančním vypořádání takto: (v tis. Kč)
1 698 – rezerva rozpočtu
2 465 – dotace:
5 – Český svaz ochránců přírody, ZO Velké Meziříčí – na činnost ochrany přírody
40 – Svaz diabetiků, územní organizace Velké Meziříčí – na rekondiční pobyty pro členy svazu
5 – Sportovně střelecký klub Kablo Velké Meziříčí – na sportovní činnost
40 – Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Velké Meziříčí – na rekondiční pobyty pro členy svazu
50 – Farní úřad Netín – na opravu kostela v Netíně
15 - Gymnázium Velké Meziříčí – na výměnný studentský pobyt s Gymnáziem Weilheim v Bavorsku
75 - TJ Sokol Velké Meziříčí – na sportovní činnost
5 - Fotbalový klub Olší nad Oslavou – na sportovní činnost
40 - Svaz tělesně postižených, místní organizace Velké Meziříčí – na rekondiční pobyty pro členy svazu
125 - Fotbalový klub Velké Meziříčí – na fotbalové hřiště Na Tržišti – na sportovní činnost a údržbu trávníků
75 - Tělovýchovná jednota Spartak Velké Meziříčí – na údržbu sportoviš? areálu zdraví, na úhradu spotřeby el. energie a vody na kurtech a soc. zařízení, osvětlení přístupové cesty k areálu zdraví, opravu budovy na volejbalové nářadí a tenisové tréninkové zdi
5 - Nadace pro transplantaci kostní dřeně, alej Svobody 80, Plzeň – na budování registru dárců kostní dřeně
5 - Kynologický klub Velké Meziříčí – na sportovní činnost
5 - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, okresní odbočka Žďár nad Sázavou – na organizaci rekondic, zajiš?ování pracovního uplatnění a školních zařízení pro nevidomé a slabozraké, na zajištění kulturních akcí pro tyto postižené
5 - Cykloklub MTB, Bezděkov 11, Velké Meziříčí – na sportovní činnost
10 – Základní umělecká škola Velké Meziříčí – na činnost pěveckého souboru Včelka
5 – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Velké Meziříčí – na zajištění kulturně-poznávacích zájezdů, sportovních akcí a ozdravných pobytů pro členy asociace
5 - Moravská vlastivědná společnost, Zelný trh 8, Brno – na vydání publikace „Z Pooslaví /Meziříčí/Vysočiny/ za oceán
4 - Obec Lavičky – zakoupení učebních pomůcek pro ZŠ Lavičky

5 – Hudební sdružení Geneze, Pod kaštany 3, Velké Meziříčí – peněžitý dar na hudební činnost
2 915 - dokončení rekonstrukce radnice
16 237 - výstavba bytů:
7 420 – nástavby na ul. Hornoměstská
1 942 – přístavby Mírová
1 314 – nástavby Pionýrská
3 411 - obytný dům Čermákova
2 150 - přístavby Pionýrská ulice
1 141 – vícepráce – bytová výstavba:
244 – přístavba a nástavba Pionýrská
566 – přístavba Mírová
331 – obytný dům Čermákova
1 925 – dům s pečovatelskou službou
40 – úhrada za pronájem prostor Jupiter clubu, s.r.o.,Velké Meziříčí
pronájem Gymnáziu Velké Meziříčí u příležitosti oslav 100. výročí 5. založení Gymnázia
7 – neprofinancované příjmy určené na ochranu životního prostředí
115 – neprofinancované sponzorské dary
49 – dotace Jupiter clubu s.r.o., Velké Meziříčí na kulturní činnost – převedení
likvidačního zůstatku Nadace Porta Vitae

II. Městské zastupitelstvo schvaluje rozpočet sociálního fondu pro rok 1999, z toho poskytnutí jednotlivých půjček na bytové účely takto:


p. Janě Brucknerové, Bezručova 1618/5, Velké Meziříčí – 20 000,- Kč na 3 roky a 4 měsíce
p. Danielu Kejdovi, Krásněves 59, 594 44 Radostín nad Oslavou – 10 000,- Kč na 1 rok a 8 měsíců
p. Aleně Hortové, Poštovní 1832/16, Velké Meziříčí – 10 000,- Kč na 2 roky a 10 měsíců
p. Jaroslavu Hladíkovi, Na výsluní 1321/5, Velké Meziříčí – 20 000,- Kč na 5 roků a 7 měsíců
p. Jarmile Glósarové, Karlov 1400/20, Velké Meziříčí – 15 000,- Kč na 2 roky a 6 měsíců
p. Petru Stoudkovi, Petráveč č. 10, 594 01 Velké Meziříčí – 20 000,- Kč na 3 roky a 4 měsíce
ing. Josefu Švecovi, Obůrka 8, Velké Meziříčí – 10 000,- Kč na 2 roky a 10 měsíců
p. Daně Šoukalové, Krškova 16, Velké Meziříčí – 10 000,- Kč na 4 roky a 2 měsíce
p. Ireně Jeřábkové, Poštovní 14, Velké Meziříčí – 10 000,- Kč na 2 roky a 10 měsíců


III. Městské zastupitelstvo schvaluje zprávu o ověření výsledku hospodaření města Velké Meziříčí za rok 1998.

IV. Městské zastupitelstvo zmocňuje městskou radu k poskytování dotací, příspěvků nebo darů do 2 tis. Kč v jednotlivém případě a do celkové výše 20 tis. Kč v r. 1999. Zdrojem bude rezerva rezervního fondu.
Zmocnění se vztahuje na rok 1999.

V. Městské zastupitelstvo zřizuje účelový fond „Pronajatý majetek“, jehož zdrojem jsou odpisy převáděné Technickými službami VM s.r.o. pronajimateli, tj. Městu Velké Meziříčí, dle smlouvy o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí, uzavřené dne 31.12.1997 mezi městem Velké Meziříčí jako pronajímatelem a Technickými službami VM s.r.o. jako nájemcem, ve znění dodatků.
Příjmy fondu jsou rovněž tak další příjmy, o nichž tak rozhodne městské zastupitelstvo.

Fond je určen:

na technické zhodnocení pronajatého majetku,
na rozšíření souboru pronajatého majetku
na případnou novou výstavbu zařízení pro ukládání nebo likvidaci komunálního odpadu
Pro tento účelový fond bude využit stávající bankovní účet zrušené příspěvkové organizace Technické služby města Velkého Meziříčí.


O použití tohoto účelového fondu rozhoduje:


do 250 tis. Kč městská rada
v částce vyšší než 250 tis. Kč městské zastupitelstvo

 

VI. Městské zastupitelstvo se usneslo darovat Jupiter clubu s.r.o., Velké Meziříčí movité věci, které přešly na město Velké Meziříčí jako součást likvidačního zůstatku Nadace PORTA VITAE, a to:


zvukové zařízení SONY MNC RX 100
video SONY SLV 720

Poskytnutí dotace na investice pro Městskou správu bytů VM, převzetí dluhu Městské správy bytů Velké Meziříčí
Městské zastupitelstvo souhlasí:
s poskytnutím dotace na investice pro MěSB Velké Meziříčí, určené na profinancování investice zhodnocení obytné budovy na Kostelní ul. č. 1900 Velké Meziříčí ve výši 702 013,- Kč
s úplatným převzetím dluhu Městské správy bytů Velké Meziříčí městem Velké Meziříčí ve výši 701 859,- Kč, týkajícího se nájemného přijatého dopředu pronajatých nebytových prostor obytného domu na Kostelní ul.č. 1900 ve Velkém Meziříčí (nájemci p. Smejkalová, p. Flouma). Úplata za převzetí dluhu ve výši 701 859,- Kč bude převedena z účtu MěSB Velké Meziříčí na účet bytového fondu města
s následujícím rozpočtovým opatřením:
Zdroje: 702 tis. Kč – převod z hospodářské činnosti (byt. a nebyt. fond) do příjmů města
Rozdělení: 702 tis. Kč – dotace na investice pro MěSB Velké Meziříčí určená na profinancování investice technického zhodnocení obytného domu na Kostelní ulici ve Velkém Meziříčí (nebytové prostory prodejen Textil a Květiny)
Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení Městské zastupitelstvo se usneslo poskytnout v r. 1999 z Fondu rozvoje bydlení za podmínek stanovených Vyhláškou města Velkého Meziříčí č. 18/98 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Velkého Meziříčí, ve znění Vyhlášky města Velkého Meziříčí č. 23/98, tyto půjčky níže uvedeným osobám:
p. Zdeněk Dvořák, Nad gymnáziem 1339, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 30 tis. Kč na:
03 – zateplení obytné budovy – 15 tis. Kč
07 – výměnu oken obytné budovy starší 20 let – 15 tis. Kč rodinného domu Nad pilou č.p. 500/17 ve Velkém Meziříčí
Manž. Helena a Zdeněk Krátkých, Zámecká, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 35 tis. Kč na:
02 – obnovu fasády obytné budovy starší 20 let – 10 tis. Kč
07 - výměnu oken obytné budovy starší 20 let - 25 tis. Kč rodinného domku na p.č. 855, k.ú. Velké Meziříčí
Jiří Jelínek, U Světlé 1518/4, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 20 tis. Kč na:
07 – výměnu oken obytné budovy starší 20 let - 20 tis. Kč rodinného domu na ul. Třebíčská č. 340/13 ve Velkém Meziříčí
Manž. Bíbrovi, Čechova 1668/13, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 40 tis. Kč na:
09 – vestavbu bytu do půdních prostor – 40 tis. Kč rodinného domu na ul. Boční č. 636/6 ve Velkém Meziříčí
Manž. Klapalovi, Čechova 1726/34, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 20 tis. Kč na:
06 – náhradu stávajícího vytápění na tuhá paliva zřízením plynového topení – 20 tis. Kč rodinného domu na ul. Nová Říše 652/14 ve Velkém Meziříčí
Ing. Dalimila Mirčevská, Družstevní 1347/12, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 70 tis. Kč na:
02 – obnovu fasády obytné budovy starší 20 let – 70 tis. Kč obytného domu na ul. Družstevní 1347/12 ve Velkém Meziříčí
Manž. Hana a Vlastimil Beranovi, Mostiště 154 – půjčka ve výši 20 tis. Kč na:
06 – náhradu stávajícího vytápění na tuhá paliva zřízením plynového topení – 20 tis. Kč rodinného domu č. 154 v Mostištích
Manž. Rostislav a Monika Pospíšilovi, Příkopy 23, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 20 tis.Kč:
08 – vybudování nepropustné jímky na vyvážení – 20 tis. Kč rodinného domu na ul. Příkopy č. 1221/23 ve Velkém Meziříčí
Manž. Jiří a Marie Vávrovi, Mostiště č. 145 – půjčka ve výši 30 tis. Kč na:
05 – zřízení připojení na technické sítě – přípojka plynu – 15 tis. Kč
06 – náhradu stávajícího vytápění na tuhá paliva – zřízení plynového topení – 15 tis. Kč – rodinného domu v Mostištích č. 145
Richard Mach a Věra Machová, gen. Jaroše 25, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 20 tis. Kč na:
06 – náhradu stávajícího vytápění na tuhá paliva – zřízení plynového topení rodinného domu na Ostrůvku č. 842 ve Velkém Meziříčí
Radovan Škoda, Nad Kunšovcem 832/31, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 30 tis. Kč, podmíněná prokázáním nároku na účel 04 z hlediska 2 bytů a to na:
03 – zateplení obytné budovy – 15 tis. Kč
04 – opravy vnitřních instalací – 15 tis. Kč /2 byty/ rodinného domu Nad Kunšovcem 832/31 ve Velkém Meziříčí
Richard Kaštan a Klára Kaštanová, Ke třem křížům 1461/10, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 20 tis. Kč na:
02 – obnovu fasády obytné budovy starší 20 let – 20 tis. Kč rodinného domu na ul. Ke třem křížům 1461/10 ve Velkém Meziříčí
Manž. Jitka a Zdeněk Štěpánkovi, Nádražní 10, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 35 tis. Kč na:
02 –obnovu fasády obytné budovy starší 20 let - 11,6 tis. Kč
04 – opravy vnitřních instalací - 11,6 tis. Kč
07 – výměnu oken obytné budovy starší 20 let - 11,8 tis. Kč rodinného domu na Nádražní ul. 332/10 ve Velkém Meziříčí
Manž. Josef a Eva Rosllerovi, Lhotky 33 – půjčka ve výši 30 tis. Kč na:
02 – obnovu fasády obytné budovy starší 20 let – 15 tis. Kč
03 – zateplení obytné budovy – 15 tis. Kč rodinného domu ve Lhotkách č. 33
Manž. Jana a Josef Dvořákovi, Polní 98/22, Velké Meziříčí- půjčka ve výši 35 tis. Kč na:
02 – obnovu fasády obytné budovy starší 20 let - 11,6 tis. Kč
04 – opravy vnitřních instalací - 11,6 tis. Kč
07 – výměnu oken obytné budovy starší 20 let - 11,8 tis. Kč rodinného domu na Polní ul. č. 98/22 ve Velkém Meziříčí
Manž. Lenka a Pavel Vidlákovi, Vrchovecká 616/90, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 30 tis.Kč na:
02 – obnovu fasády obytné budovy starší 20 let – 15 tis. Kč
01 – rekonstrukci střechy obytné budovy starší 20 let – 15 tis. Kč – rodinného domu na ul. Vrchovecká 616/90 ve Velkém Meziříčí
Manž. Ladislav a Marta Syslovi, Olší nad Oslavou č. 50 – půjčka ve výši 20 tis. Kč na:
01 – opravu střechy obytné budovy starší 20 let – 20 tis. Kč – rodinného domu v Olší nad Oslavou č. 50
Božena Svobodová, Jiří Svoboda, Petr Svoboda, všichni bytem Ve vilách 1431/41, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 30 tis. Kč na:
01 – opravu střechy obytné budovy starší 20 let – 15 tis. Kč
02 – obnovu fasády obytné budovy starší 20 let - 15 tis. Kč rodinného domu Ve vilách 1431/41 ve Velkém Meziříčí
Manž. Josef a Dana Prokopovi, Poštovní 1833/18, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 40 tis. Kč na:
04 – zřízení nebo opravy vnitřních instalací – 10 tis. Kč
05 – zřízení nebo opravy připojení na technické sítě – 2 tis. Kč
09 – vestavbu bytu do půdních prostor - 28 tis. Kč rodinného domu na Lipnici č. 523/10 ve Velkém Meziříčí
Jiří Kafka, Mostiště 118 – půjčka ve výši 30 tis. Kč na:
05 – zřízení připojení na technické sítě – přípojka plynu – 15 tis. Kč
06 – náhradu stávajícího vytápění na tuhá paliva – zřízení plynového topení – 15 tis. Kč rodinného domu v Mostištích č. 118

Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů
Městské zastupitelstvo schvaluje použití poukázané části výtěžku za provozování výherních hracích přístrojů na území města Velkého Meziříčí za období od 1.9.1998 do 31.12.1998 na dotace těmto sportovním organizacím na jejich sportovní činnost:
TJ Sokol Velké Meziříčí
Fotbalový klub FC Velké Meziříčí
Tělovýchovná jednota Spartak Velké Meziříčí
Každá organizace obdrží dotaci ve výši 1/3 skutečně poukázaného výtěžku.
Veškeré další obdržené výtěžky jsou určeny na opravu fotbalového areálu Na Tržišti včetně opravy atletické dráhy, a to formou účelové dotace pro Fotbalový klub FC Velké Meziříčí nebo jako vlastní akce města.

Stanovisko k dopisu poslance PSPČR Karla Černého týkajícího se návrhu zákona
o změně hranic Brněnského a Jihlavského kraje
Městské zastupitelstvo bere na vědomí dopis poslance PSPČR Karla Černého týkajícího se návrhu zákona o změně hranic Brněnského a Jihlavského kraje.
Žádost o vyznačení hlavní silnice v Čechových sadech
Městské zastupitelstvo bere na vědomí žádost o vyznačení hlavní silnice v Čechových sadech s tím, že situace je řešena v návrhu organizace dopravy ve městě zpracovaném firmou CDV (Centrum dopravního výzkumu Brno ) a odsouhlaseném dopravním inspektorátem Policie ČR Žďár nad Sázavou.
Návrh na zproštění funkce přísedícího Krajského soudu v Brně a návrh na schválení nové přísedící
Městské zastupitelstvo souhlasí se zproštěním funkce přísedícího u Krajského soudu v Brně p. Antonína Horkého, bytem Velké Meziříčí, Krškova 8 a souhlasí se zvolením do této funkce přísedící Krajského soudu v Brně na čtyřlené funkční období let 1999 – 2003 p. JUDr. Zlatu Heřmánkovou PhD, bytem Velké Meziříčí, Zahradníčkova 1899.
Žádost o finanční krytí rekonstrukce kanalizačního svodu u bytového domu Kolmá č.p. 1264
Městské zastupitelstvo souhlasí, aby se město podílelo na opravě kanalizačního svodu poměrem bytů, které má v bytovém domě na ulici Kolmá č.p. 1264
Delimitace pečovatelské služby
Městské zastupitelstvo odkládá rozhodnutí žádosti o delimitaci majetku a osob z OSÚSS na město a pověřuje městskou radu dalším jednáním s Okresním úřadem ve Žďáře nad Sázavou.
V případě potřeby bude neprodleně svoláno jednání městského zastupitelstva za tímto účelem.
Různé

a) Městské zastupitelstvo bere na vědomí obsah programového prohlášení. Programové prohlášení bude uzavřeno na příštím zasedání městského zastupitelstva.

b) Ing. Nováček nabídl školám ve Velkém Meziříčí využití hřiště Na tržišti k výuce tělesné výchovy

c) Starosta Ing. Bradáč informoval členy městského zastupitelstva o záměrech s vybudováním tržnice ve městě. Uvedl, že městská rada dostala úkol, aby připravila návrh na vybudování tržnice.
Město obdrželo nabídku od cizí firmy na vybudování tržnice, tato firma by sama na své náklady vybudovala tržnici. Členové městské rady si ověřili některé informace o této firmě a město do spolupráce s touto firmou nepůjde.
Bude se hledat cesta spolupráce s místními firmami, při této příležitosti požádal městské zastupitelstvo o delší čas, aby město mohlo v této záležitosti pokračovat. Jako vhodné místo na vybudování městské tržnice se jeví objekt staré sýpky ve dvoře domu dětí a mládeže.
Městské zastupitelstvo bere na vědomí informaci městské rady o jednáních, která probíhají ve věci zřízení městské tržnice a ukládá městské radě předložit zprávu do 30.6.1999 na jednání městského zastupitelstva.
II. Interpelace členů městského zastupitelstva

MUDr. Bla?ák hovořil o problémech alkoholismu a užívání drog ve Velkém Meziříčí. Uvedl, že se jedná převážně o mladistvé. Za měsíc březen měla záchranná služba jedenáct výjezdů k podnapilým osobám. Vznesl dotaz, zda je možné celou záležitost v co možná nejkratší době vyřešit.
Ing. Nováček navrhuje provádět pravidelně kontroly těch zařízení, kde dochází k nadměrnému nalévání alkoholu mladistvým. Město by mělo využít svých pravomocí a provádět kontroly všech restauračních zařízení
p. Kačírek hovořil o zrušených prodejních akcích v Jupiter clubu s.r.o. Uvedl, že veřejnost je nespokojená, že tyto akce byly zrušeny. Doporučuje znovu projednat tuto otázku na valné hromadě Jupiter clubu s.r.o. a přehodnotit rozhodnutí o zrušení prodejních akcí
p. Pešek informoval členy městského zastupitelstva o návštěvě II. základní školy na Oslavické ulici, kde společně s ing. Lavickým a vedoucím odboru školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví ing. Stupkou provedli kontrolu všech oken, na jejichž opravu by měla být z rozpočtu města uvolněna částka ve výši 650 tis. Kč. Výsledkem je, že jen některá okna jsou špatná a ostatní při řádné opravě mohou sloužit ještě přibližně 5 roků. Navrhuje proto opravit a vyměnit jedno patro ocelových oken a pilířů, kde zatéká ještě víc než u oken ve třídách a částku 650 tis. Kč ponechat v rozpočtu a ponechat na výše uvedenou opravu
p. Indra požaduje vypsat výběrové řízení na zpracování katastrální digitální mapy
III. Usnesení, závěr

Návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva přednesl za komisi pro úpravu usnesení pan ing. Jan Veleba.
Zasedání bylo ukončeno starostou ing. Františkem Bradáčem v 19.45 hod.

 

 

Ing. František BRADÁČ - starosta

 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Vávra, ing. Alois Nováček

 

 Usnesení č. 3/99

USNESENÍ Č. 3/99

I. Zahájení

Zasedání městského zastupitelstva zahájil a řídil starosta Ing. Bradáč. Seznámil přítomné s navrženým programem dnešního jednání. Celý program byl schválen.
Za ověřovatele zápisu byli určeni JUDr. Karel Lancman a MUDr. Aleš Janoušek. Komise pro úpravu usnesení byla schválena ve složení ing. Kačírek, p. Komínek, p. Malec.


II. Hlavní body programu

Diskuse občanů
Ing. Dvořák informoval přítomné o návrhu na vydání publikace „Velké Meziříčí ve starých pohlednicích“, kterou by chtěl vydat v tomto roce. Požádal členy městského zastupitelstva o vyčlení finančních prostředků na tuto akci - jedná se o 180 tisíc Kč.
P. Smolík vznesl dotaz na Technické služby s.r.o. VM, zda při organizování jarního úklidu provedeného občany, by Technické služby neprovedly odvoz odpadu ihned po provedení úklidu a ne během týdne, jak tomu bylo v minulém roce. Ing. Bradáč uvedl, že město počítá s jarním úklidem jako každoročně, je třeba však vyčkat lepšího počasí.


Informace o nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích
MUDr. Tvarůžek, ředitel nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích v úvodu svého vystoupení poděkoval za pozvání na jednání městského zastupitelstva. Uvedl, že v Mostištích je Léčebna dlouhodobě nemocných, která je příspěvkovou organizací města a Nemocnice sv. Zdislavy a.s., jejímiž akcionáři jsou Mendlova nadace Brno – 20% a Biskupství brněnské – 80%. Majetek, který město Velké Meziříčí v roce 1994 převedlo na Mendlovu nadaci Brno zůstává ve vlastnictví této nadace.
Nemocnice byla vybudována nákladem 51 mil. Kč. 18. listopadu 1998 byly otevřeny nové operační sály.
V odpovědi na dotazy týkající se možného omezení lůžkové kapacity nemocnice MUDr. Tvarůžek uvedl, že proběhlo jednání zástupců města i zástupců nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví, kdy byli ujištěni, že platí závěry výběrového řízení z roku 1998, tj. 30 lůžek chirurgie, 40 lůžek interna.
V závěru svého vystoupení MUDr. Tvarůžek pozval členy městského zastupitelstva k prohlídce nemocnice.
Městské zastupitelstvo bere na vědomí informace o Nemocnici sv. Zdislavy, kterou podal její ředitel MUDr. Tvarůžek. Po dohodě vedení města a nemocnice bude svoláno pracovní jednání městského zastupitelstva spojené s návštěvou Nemocnice sv. Zdislavy.
Kontrola usnesení z minulého jednání městského zastupitelstva
Městské zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. Městské zastupitelstvo ukládá radě předložit na jednání zastupitelstva dne 30.3.1999 návrh na řešení městské tržnice nebo stánkového prodeje ve městě.
Majetkové převody

a) Městské zastupitelstvo souhlasí se směnou městských pozemků p. č.: 5316, 5318/1, 5318/2, 5318/3, 5318/4, 5318/5, 5321/1, 5321/2 a 5322 - všechny v lokalitě U slévárny, k.ú. Velké Meziříčí o celkové výměře 11 388 m2 za pozemek ve vlastnictví ing. Ludvíka Mateji parc. č. 3813/1 o výměře 11 417 m2 v lokalitě ul. Fr. Stránecké, k.ú. Velké Meziříčí s tím, že směnou uvedených pozemků jsou uspokojeny veškeré nároky z této směny vyplývající. Každá ze stran zajistí provedení znaleckého posudku na svoje pozemky s tím, že daň z převodu nemovitosti budou hradit každá jednou polovinou

b) Městské zastupitelstvo souhlasí s odkoupením části pozemku parc. č. 1388/1 o celkové výměře 211 m2 – upřesněno bude geometrickým zaměřením – od majitelů manž. Kozinových, bytem Velké Meziříčí, Moráňská, za cenu 100,- Kč/m2

c) Městské zastupitelstvo souhlasí s prodejem částí pozemku parc. č.: 2065/4 o celkové výměře 309 m2 k.ú. Olší nad Oslavou manž. Šitkovým, bytem Olší nad Oslavou č. 53 za cenu 70,- Kč/m2

d) Městské zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku parc. č.: 2759/2 o výměře 319 m2 k.ú. Velké Meziříčí Horáckému autodružstvu Velké Meziříčí za cenu 200,- Kč/m2

e) Městské zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku parc. č.: 63 o výměře asi 50 m2 k.ú. Dolní Radslavice – upřesněno bude geometrickým zaměřením – manž. Hladíkovým, bytem Dolní Radslavice č. 23 za účelem přestavby stávající kolny na obyvatelný objekt a to za cenu 70,- Kč/m2

f) Městské zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 5836/3 zast. plocha o výměře 33 m2 ulice Jižní, k.ú. Velké Meziříčí za cenu 200,- Kč/m2 JME a.s., správa Nové Město na Moravě

g) Městské zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2228/2 zast. plocha o výměře 7 m2 v lokalitě Františkov, k.ú. Velké Meziříčí za cenu 100,- Kč/m2 Ing. Jiřímu Drápelovi, bytem Velké Meziříčí, Na spravedlnosti 1

h) Městské zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 5999/20 a 5999/32 stavební, každá o výměře 254 m2 v Čechových sadech, k.ú. Velké Meziříčí firmě VM REKOSTAV s.r.o. Velké Meziříčí na výstavbu rodinných atriových domů a to za schválených podmínek


Rozpočet hospodaření města Velkého Meziříčí pro rok 1999 Městské zastupitelstvo po projednání a hlasování schvaluje rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 1999 v tomto znění:

I. Rozpočet hlavní činnosti (v tis. Kč)

Příjmy:
Daňové příjmy ....................... 50 960
Nedaňové příjmy ..................... 13 631
Kapitálové příjmy .................... 6 380
Přijaté dotace ...................... 25 753
Příjmy celkem ....................... 96 724
Výdaje:

Ozdravování hospodářských zvířat ......................................... 410
Pěstební činnost ......................................................... 705
- z toho výdaje na platy ................................................. 395
Silnice ................................................................ 4 890
Provoz veřejné silniční dopravy .......................................... 389
Pitná voda ............................................................... 777
Odvádění a čištění odpadních vod ......................................... 490
Úpravy drobných vodních toků ............................................. 350
Předškolní zařízení .................................................... 4 254
Základní školy ......................................................... 6 535
Školní stravování ...................................................... 7 945
Školní družiny ........................................................... 490
Odborné léčebné ústavy .................................................... 90
- v tom 90 tis. Kč dotace na investice pro Léčebnu dlouhodobě nemocných Mostiště
Činnosti knihovnické ................................................... 1 647
- v tom příspěvek 1 647 na provoz pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí
Činnost muzeí a galerií ................................................ 2 483
- v tom příspěvek 2 483 na provoz pro Muzeum silnic a dálnic ČR Velké Meziříčí
Zájmová činnost v kultuře .............................................. 3 100
- z toho dotace na kult. činnost Jupiter clubu, s.r.o. Velké Meziříčí .. 2 960
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků jinde nespecifikované ...... 75
Záležitosti kultury jinde nespecifikované ................................ 224
Zachování a obnova kulturních památek .................................. 3 066
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult., nár.a hist. povědomí .. 300
Rozhlas a televize ........................................................ 50
Tělovýchovné činnosti jinde nespecifikované .............................. 667
Zájmová činnost a rekreace jinde nespecifikované ........................ 385
Bytové hospodářství.................................................... 10 170
Pohřebnictví ............................................................. 491
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ............................. 385
Veřejné osvětlení ...................................................... 1 682
Komunální služby a územní rozvoj jinde nespecif. ....................... 2 017
Sběr a svoz komunálních odpadů ......................................... 5 727
Sběr a svoz nebezpečných odpadů .......................................... 150
Prevence vzniku odpadů ................................................... 634
Ostatní nakládání s odpady jinde nespecif. ............................... 100
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň .................................... 2 727
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení ................................ 9 400
Sociální péče a pomoc starým a zdravotní postiženým ....................... 60
Pečovatelská služba .................................................... 6 490
Civilní ochrana – nevoj. část ............................................. 39
Bezpečnost a veřejný pořádek ............................................. 757
- z toho výdaje na platy ................................................. 464
Požární ochrana .......................................................... 944
Místní zastupitelské orgány ............................................ 1 152
Činnost místní správy ................................................. 19 957
- z toho výdaje na platy ............................................... 7 107
Záležitosti sdělovacích prostředků jinde nespecif. ........................ 65
Ostatní činnosti jinde nespeci. ........................................ 1 711
Celkem výdaje ........................................................ 103 980


Rozdíl příjmů a výdajů: schodek .............. -7 256

Třída 8 – financování:

splátky půjčky SFŽP ČR .............. -3 600
splátka jistiny úvěru .............. -1 714
Celkem schodek ..................... -12 570
Schodek 12 570 tis. Kč je kryt prostředky:

2 500 tis. Kč – Fond rozvoje bydlení,
10 070 tis.Kč- bytová výstavba - půjčky od občanů
II. Rozpočet hospodářské činnosti (v tis. Kč)


Tržby .................... 8 004

Náklady .................. 6 201


III.

Městské zastupitelstvo zmocňuje městskou radu k provádění rozpočtových opatření do 250 tis. Kč v jednotlivém případě. Zmocnění se vztahuje na rok 1999.


IV.

Použití 650 tisíc Kč na výměnu oken na II. ZŠ na Oslavické ul. ve Velkém Meziříčí je podmíněno prokázáním nemožnosti jiného způsobu jejich opravy, než výměnou

Jmenování zástupců města do Okresní školské rady
Městské zastupitelstvo jmenuje tyto zástupce města do Okresní školské rady:
ing. Nováčka Aloise za městské zastupitelstvo
Mgr. Suchou Dagmar, ředitelku II. základní školy na Oslavické ul.
Změna vyhlášky č. 16/97 města Velkého Meziříčí o místních poplatcích
Ve vyhl. č. 16/97 i v její změně schválené na zasedání městského zastupitelstva dne 30.6.1998 byla uvedena sazba u některých druhů užívání veřejného prostranství rozpětím, tj. od m2 do m2 užívaného veřejného prostranství, přičemž sazba takto uvedená nepřekračovala povolenou maximální sazbu stanovenou zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
Tato konstrukce sazby je z hlediska samotného vybírání poplatku méně náročnější – hlavně v případech hromadného výběru poplatků, např. při akcích trhů a poutí. Uvedený způsob konstrukce sazby byl při tvorbě vyhlášky konzultován na Ministerstvu financí, schválená vyhláška byla s touto sazbou zaslána po nabytí její účinnosti na Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou. Zhruba po roce Ministerstvo financí změnilo po dotazu OkÚ svůj názor na tuto věc a sazby takto stanovené neakceptuje. Z toho důvodu byla na dnešní jednání městského zastupitelstva předložena změna místní vyhlášky.
Městské zastupitelstvo po projednání a hlasování schvaluje Vyhlášku č. 25/99, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 16/97 města Velkého Meziříčí o místních poplatcích ve znění změny této vyhlášky schválené na zasedání městského zastupitelstva dne 30.6.1998.
Žádost o povolení úpravy provozní doby provozování výherních hracích přístrojů
Městské zastupitelstvo projednalo žádost p. Jaroslava Holcmana, bytem Dolní 26/16, Žďár nad Sázavou o povolení provozování výherních hracích přístrojů v době od 12.00 – 21.00 hod. v herně U zlatého křížku.
Herna je provozována podle zák. č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů a podle vyhl.č. 21/98 města Velkého Meziříčí o provozování výherních hracích přístrojů na určených místech a v určeném čase.
Umístění herny v ulici U zlatého křížku, tzn. v okrajové části města je značným omezením provozu herny. Při dalším omezení, které uvedená vyhláška stanovuje, tj. stanovení doby provozu lze jen ztěží vykazovat kladný hospodářský výsledek a tím i udržet provoz včetně finančních odvodů městu.
Městské zastupitelstvo po projednání a hlasování nevyhovuje žádosti p. Holcmana o úpravu provozní doby provozování výherních hracích přístrojů ve Velkém Meziříčí.
Vyhláška města o provozování výherních hracích přístrojů na určených místech a v určeném čase
– změna sankce za porušení
Původní znění vyhlášky o provozování výherních hracích přístrojů bylo v souladu se stanoviskem Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou, tzn. že v čl. 2 byl odkaz v případě porušení vyhlášky na zákon o přestupcích, kde lze uložit pokutu do výše 5 000,-Kč. Avšak na základě doporučení vedoucího revizního a poplatkového oddělení fin. referátu OkÚ byla navržena změna čl. 2 tak, aby bylo možné využít sankcí zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Zde je možné udělit pokutu do výše 150 tis. Kč.
Avšak JUDr. Zikmundová z kanceláře přednosty Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou je toho názoru, že sankční paragraf zákona 202/1990 Sb. lze užít jen v případě, kdy je výherní hrací přístroj provozován bez povolení. Sankce podle přestupkového zákona lze použít v případě, že provoz byl povolen, avšak přístroj je provozován mimo dobu, kterou stanoví vyhláška.
Z toho důvodu je nutné se vrátit k původnímu znění vyhlášky.
Městské zastupitelstvo po projednání a hlasování schvaluje znění vyhlášky města č. 26/99, která nahrazuje stávající vyhlášku č. 21/98 o provozování výherních hracích přístrojů na určených místech a v určeném čase.
Městské zastupitelstvo po projednání a hlasování souhlasí s přesunutím bodů č. 10, 11 a 12 dnešního programu na příští zasedání městského zastupitelstva dne 30.3.1999

III. Usnesení, závěr

Návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva přednesl za komisi pro úpravu usnesení pan Vojtěch Malec.
Usnesení bylo přijato většinou členů zastupitelstva. Zasedání bylo ukončeno starostou ing. Bradáčem v 19.00 hod.

 

Ing. František BRADÁČ - starosta

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Karel Lancman, MUDr. Aleš Janoušek

 Usnesení č. 14/98

USNESENÍ Č. 14/98

ze dne 10. listopadu 1998

Diskuse občanů
Milan Novotný, bytem V.M. Novosady požádal o projednání jeho žádosti o odkoupení pozemku
Převody nemovitého majetku
a) Městské zastupitelstvo souhlasí s odkoupením dalších pozemků od Aloise Smejkala, bytem Oslavice 25 a sice: pozemku p.č. 6370 o výměře 547 m2, p.č. 6375 o výměře 7.922 m2, p.č. 6376 o výměře 1.508 m2 a p.č. 6377 o výměře 1.958 m2, všechny v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 30,- Kč/m2. Odkoupení všech pozemků od A. Smejkala se uskuteční až v roce 1999.

b) Městské zastupitelstvo souhlasí s odkoupením čtyř garáží v Čechových sadech za cenu 110.000,- Kč/garáž a jejich směnou s garážemi majitelů na ul. Mlýnská za účelem následné likvidace těchto garáží. Pozemky pod garážemi v Čechových sadech odkoupí jejich noví majitelé od města za cenu 100,- Kč/m2 a tito také zaplatí daň z převodu, která bude vypočítána z posudkové ceny nových garáží.

c) Městské zastupitelstvo souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 1952/4 o výměře 252 m2 k.ú. Velké Meziříčí za cenu 100,- Kč/m2 od majitele Cyrila Slabého, bytem V.M. Karlov 686.

d) Městské zastupitelstvo po projednání žádosti manželů Čamkových, bytem V.M. Čechova 2 o směnu 668 m2 z pozemku p.č. 5231/1 za pozemek p.č. 5229 v jejich vlastnictví a se žádostí o prodej zbytku p.č. 5231/1 o výměře 1.629 m2 rozhodlo, že nadále platí bod 4g) usnesení MZ č. 9/98 ze dne 26. 5. 1998, kterým se prodává pozemek p.č. 5231/1 louka o výměře 2.297 m2 manželům Čamkovým za cenu 200,- Kč/m2.
Prodej bude uskutečněn až po ukončení nájemního poměru dnem 1. 1. 1999.

e) Městské zastupitelstvo souhlas s prodejem částí pozemků p.č. 743/3 a 747/2 k.ú. Velké Meziříčí (upřesnění geometrickým zaměřením) firmě PTCZ s.r.o. Velké Meziříčí, Komenského 122 za cenu 400,- Kč/m2 s těmito podmínkami:
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 30. 11. 1998,
- dokončení výstavby do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
- uzavření kupní smlouvy do dvou měsíců po kolaudaci stavby,
- zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní v případě nedodržení kterékoliv podmínky,
- zachování přístupu a příjezdu majiteli sousední nemovitosti na pozemku p.č. 741.

f) Městské zastupitelstvo souhlasí s prodejem dílu "a" o výměře 2 m2 z pozemku p.č. 757/13 a dílu "b" o výměře 3 m2 z pozemku p.č. 755 k.ú. Velké Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 manželům Bachrovým, bytem V.M. Bezděkov 47.

g) Městské zastupitelstvo souhlas se směnou části pozemku p.č. 1443 k.ú. Velké Meziříčí za stejnou část z pozemku p.č. 1442/1 k.ú. Velké Meziříčí majitele Josefa Rosického, bytem V.M. Sokolovská 7 a s prodejem další části pozemku p.č. 1443 k.ú. Velké Meziříčí za cenu 100,- Kč/m2 Josefu Rosickému. Výměra směňovaného a dokupovaného pozemku bude upřesněna geometrickým zaměřením, které bude uhrazeno poměrnou částí.

h) Městské zastupitelstvo souhlas se zrušením bodu 1c) usnesení MZ č. 10/98 ze dne 30. 6. 1998 ve věci prodeje pozemku p.č. 5999/32 o výměře 254 m2 k.ú. Velké Meziříčí.

ch) Městské zastupitelstvo odkládá projednání případného prodeje části pozemku p.č. 91 na ul. Novosady, k.ú. Velké Meziříčí, manželům Novotným, bytem V.M. Novosady 11 do doby po vybudování světelné signalizace a dořešení rozšíření vozovky a chodníku. V případě prodeje tohoto pozemku budou mít manželé Novotných přednostní právo.


Městské zastupitelstvo vyjadřuje vůli řešit žádost TJ SOKOL o snížení částky za pronájem tělocvičen s tím, že požaduje, aby bylo upřesněno používání tělocvičen pro mládež. V případě předložení požadovaného upřesnění bude žádost předložena příštímu zasedání zastupitelstva.
Městské zastupitelstvo rozhodlo o zřízení příspěvkové organizace Sociální služby města Velkého Meziříčí s účinností od 1. 1. 1999 a schvaluje její zřizovací listinu dle předloženého návrhu, který je součástí zápisu.
Městské zastupitelstvo schvaluje nové znění zřizovací listiny Městské správy bytů Velké Meziříčí a text mandátní smlouvy na obstarání správy nemovitostí mezi městem Velké Meziříčí a Městskou správou bytů Velké Meziříčí.
Městské zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 21/98 města Velkého Meziříčí o provozování výherních hracích přístrojů na určených místech a určeném čase s účinností od 1. 1. 1999 se změnou znění článku II. takto: Porušení této vyhlášky lze postihnout podle 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění.
Městské zastupitelstvo schvaluje vyhlášku města Velkého Meziříčí č. 20/98, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího na území města a jeho místních částí a systém nakládání se stavebním odpadem s účinností od 1. 12. 1998.
Městské zastupitelstvo mění svoje usnesení ze dne 3. 3. 1998 a 31. 3. 1998 ve věci poskytnutí finančních prostředků pro Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí takto: Město Velké Meziříčí poskytuje v roce 1998 pro Jupitzer club s.r.o. Velké Meziříčí tyto finanční prostředky:
a) 2.720 tis. Kč - dotace na kulturní činnost Jupiter clubu s.r.o. Velké Meziříčí (ze základního rozpočtu města),

b) 314 tis. Kč - dotace na pořízení věcí,určených pro provoz kulturní zařízení Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí (popelnice - 4 tis.Kč, vysavač - 10 tis.Kč, protipožární posudek - 60 tis.Kč, židle do velkého sálu - 240 tis.Kč) z přebytku hospodaření r.1997 po fin.vypořádání.
Městské zastupitelstvo požaduje po Jupiter clubu s.r.o. Velké Meziříčí předložení vyúčtování použití dotace do 28. 2. 1999.

Městské zastupitelstvo bere na vědomí petici obchodníků Velkého Meziříčí proti prodejním akcím v Jupiter clubu s tím, že byl s účinností od 1. 1. 1999 schválen tržní řád, který takovýto prodej řeší.
Městské zastupitelstvo ukládá tajemníkovi Městského úřadu předložit novému zastupitelstvu všechna usnesení MZ, která zůstávají v platnosti a přechází do nového volebního období.

Ing. František Bradáč Jitka K ů p o v á starosta zástupkyně starosty

Usnesení č. 2/98

USNESENÍ Č. 2/98


Městské zastupitelstvo schvaluje jednací řád zasedání zastupitelstva, který nabývá účinnosti dne 15. 12. 1998.
Městské zastupitelstvo doporučuje radě zapracovat do jednacího řádu městské rady bod s uložením pravidelného informování členů zastupitelstva z jednání rady.
Převody nemovitého majetku

a) Městské zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem a firmou PT CZ s.r.o. se sídlem ve Velkém Meziříčí, Komenského 122 na prodej částí pozemků p.č. 743/3 a 747/2 k.ú. Velké Meziříčí do 15. ledna 1999. Ostatní podmínky dle bodu 2.e) usnesení MZ č. 14/98 ze dne 10. 11. 1998 zůstávají beze změny.

b) Městské zastupitelstvo ruší bod 1.o) usnesení MZ č. 13/98 ze dne 6. 10. 1998.

Městské zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 1999 v tomto znění (v tis. Kč):
Příjmy:

Daňové ............ 13 627
Nedaňové ............ 3 905
Kapitálové .......... 1 294
Přijaté dotace ..... 14 690
Celkem ............. 33 516
Výdaje:

v členění dle předloženého materiálu ..... 43 388
Rozdíl příjmů a výdajů ................. - 9 872
Třída 8 – financování

splátka půjčky SFŽP ČR ........................................ - 900
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech .... + 10 772
Financování ............................................... + 9 872


Městské zastupitelstvo schvaluje toto rozpočtové opatření:
Zdroje: 1 121 Kč – snížení příspěvku na provoz Městské správy bytů,
Rozdělení: 1 121 Kč – dotace na investice.
Městské zastupitelstvo schvaluje změnu zásad tvorby a použití sociálního fondu města Velkého Meziříčí ve znění dle předloženého materiálu.
Městské zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č. 23/98, kterou se mění Vyhláška města Velkého Meziříčí č. 18/98 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Velkého Meziříčí.
Městské zastupitelstvo souhlasí se změnou vyhlášky č. 10/93 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin v čl. 5 odst. 1 takto:

Splatnost příspěvku se stanovuje: 1. Pro platbu dle čl. 4 odst. a) nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž dítě mateřskou školu nebo družinu navštěvovalo.
Tato změna nabývá účinnosti od 1. 1. 1999.

Městské zastupitelstvo rozhodlo poskytnout v roce 1999 z Fondu rozvoje bydlení níže uvedené půjčky za podmínek stanovených ve Vyhlášce města Velkého Meziříčí č. 18/98 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Velkého Meziříčí těmto osobám:

a) Blanka Kružíková, bytem V.M. Zahradní 24/1041 ........................... 50 000 Kč
půjčka na realizaci půdní vestavby rodinného domu na Zahradní ul. č. 24/1041,

b) manželé Ficovi, bytem V.M. Gen. Jaroše 1513/21 ........................... 50 000 Kč
půjčka na výměnu střešní krytiny a zřízení plynové přípojky a plynové instalace pro zemní plyn v rodinném domku čp. 158 na ul. Bezděkov,

c) manželé Svobodovi, bytem V.M. Ve vilách 25 ................................ 100 000 Kč
půjčka na zbudování půdní vestavby rodinného domku čp. 1108/25 na ul. Ve vilách,

d) David Šoukal, bytem V.M. Františkov 454/89 .................................. 75 000 Kč
půjčka na zřízení vnitřní instalace vytápění, připojení na technické sítě – přípojka plynu, náhrada stávajícího vytápění na tuhá paliva – zřízení plynového topení rodinného domku na ul. Františkov 454/89.

Městské zastupitelstvo potvrzuje platnost vyhlášky č. 21/98 města Velkého Meziříčí o provozování výherních hracích přístrojů na určených místech a určeném čase.
Městské zastupitelstvo rozhodlo o stanovení symbolického poplatku ve výši 1,-- Kč za pronájem tělocvičen ve prospěch cvičení oddílů dětí a mládeže TJ Sokol Velké Meziříčí ve školním roce 1998/99 dle rozpisu v podkladovém materiálu pro zasedání.
Městské zastupitelstvo doporučuje městské radě pozastavit platnost vyhlášky č. 19/98 o tržním řádu a ukládá radě předložit zastupitelstvu do 31. 3. 1998 návrh řešení městské tržnice nebo stánkového prodeje ve městě.
Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Vilém LAVICKÝ - místotarosta

 Usnesení č. 1/98

z ustavujícího zasedání městského zastupitelstva Velké Meziříčí,
konaného dne 1. 12. 1998

 

Městské zastupitelstvo Velké Meziříčí

I. bere na vědomí
1. zprávu předsedy místní volební komise o výsledcích komunálních voleb, které se uskutečnily ve dnech 13. a 14. listopadu 1998,
2. zprávu mandátové komise o ověření platnosti voleb členů zastupitelstva s tím, že ověření platnosti voleb přijímá,

 

II. volí
1. do funkce starosty města Ing. Františka BRADÁČE, r.č. 560828/2273, bytem Velké Meziříčí, Bezručova 1614/4
2. do funkce zástupce starosty Ing. Viléma LAVICKÉHO, r.č. 410307/458, bytem Velké Meziříčí, Gen. Jaroše 20
3. další členy rady: Josefa KOMÍNKA, Pavla PEŠKA, Antonína HORKÉHO, Ing. Jana VELEBU, Jiřího ZELNÍČKA
4. členy do okresního shromáždění: Ing. Františka BRADÁČE, Ing. Viléma LAVICKÉHO, Mgr. Zdeňka DOLEŽELA, Ing. Mojmíra KAČÍRKA

 

III. ukládá starostovi
1. svolat jednání městské rady do 9. 12. 1998,
2. svolat zasedání městského zastupitelstva do 15. 12. 1998,
3. připravit návrh jednacího řádu zastupitelstva do dalšího zasedání zastupitelstva,
4. připravit složení komisí,
5. informovat o dění v zastupitelstvu a radě prostřednictvím regionálních sdělovacích prostředků.


IV. bere na vědomí

diskusní příspěvek Ing. Jana Veleby – Prohlášení Politického klubu levice.

Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Vilém LAVICKÝ - zástupce starosty

 

 Nahoru