Usnesení zastupitelstva

S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů, zde zveřejněná usnesení jsou upravena a v textu jsou vynechány bližší osobní údaje identifikující fyzickou osobu.

Nadále zůstává nedotčeno právo na nahlížení a pořizování výpisů ze zmíněných dokumentů.

Usnesení č. 37/2002

USNESENÍ Č. 37/2002

ze dne 24. září 2002

Majetkové převody
a/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 3421/1 o výměře 70 m2 v lokalitě Amerika v k.ú. Velké Meziříčí p. Ivě Jungové, bytem Velkém Meziříčí, Mírová 63 (po geometrickém zaměření) za cenu 40,- Kč/m2 za účelem rozšíření zahrady a zcelení pozemku. Náklady na geometrické zaměření ponese žadatel.

b/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 2906/15 o výměře asi 30 m2 (upřesnění geometrickým plánem, který uhradí žadatelka) za cenu 100,- Kč/m2 na ul. Družstevní ve Velkém Meziříčí na výstavbu garáže Marii Sodomkové, bytem Velké Meziříčí, Družstevní 82 s tím, že při zaměření bude přítomen zaměstnanec odboru výstavby. Podmínkou je dodržení ochranného pásma dálkového vodovodního řádu.

c/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 5762 o výměře 113 m2 v zahrádkářské kolonii v lokalitě u Starého nádraží za cenu 40,-Kč/m2 p. Dagmar Beránkové, bytem VM, Čermákova 49 jako dokoupení části zahrady, kterou užívá.

d/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemků parc.č. 2805, 83/1, 83/2, 84/1 a 84/2 o celkové výměře asi 80 m2 po geometrickém zaměření manž. Mičkovým, VM, Mlýnská 8 za cenu 400,- Kč/m2 pro výstavbu rodinného domu. Podmínkou je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s termínem výstavby do 3 let po jejím podpisu, zaplacení kupní ceny do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude podepsána do 21.10.2002

e/ zastupitelstvo města souhlasí s majetkovým vypořádáním – směnou částí pozemku města parc.č. 2797/4 o výměře 5 m2 za stejnou výměru z pozemku manž. Lysých parc.č. 5839/3 a dokoupením rozdílu, t.j. asi 11 m2 a s dokoupením části pozemku Pavla Kašpara, VM, Nádražní 15 A parc.č. 5839/2 o výměře asi 40 m2 – upřesněno bude geometrickým zaměřením. Výkupy předmětných částí pozemků budou provedeny za cenu 220,- Kč/m2, geometrické zaměření ponesou smluvní strany poměrnou částí

f/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 1540/1 v k.ú. Hrbov o výměře asi 1 100 m2 – po geometrickém zaměření – na výstavbu rodinného domu za cenu 70,-Kč/m2 manž. Josefu a Pavle Ryantovým, bytem VM, Bezručova 1520. Geometrické zaměření budou hradit, dle písemného sdělení, žadatelé. Tito jsou si vědomi, že k pozemku není vybudována přístupová cesta a napojení na inženýrské sítě a proto si vybudují žadatelé přístupovou cestu a inženýrské sítě na vlastní náklady

g/ zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene – uložením telekomunikační sítě a právo přístupu a příjezdu na dotčené pozemky v k.ú. Velké Meziříčí a sice parc.č. 587, 588, 2841, 2835/1, 3821/4, 2836 a 2837 na ul. Fr. Stránecké a parc.č. 5582/3, 5582/1, 5597/145 a 6274 na ul. Čermákova s tím, že budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bez dohod o výši jednorázové úplaty, jejichž návrh bude předložen na jednání zastupitelstva až po objasnění způsobu výpočtu jednorázové úhrady a po dokončení celé akce a předložení geometrického zaměření věcného břemene v obou případech.

h/ zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o odstoupení od kupní smlouvy s KBB, s.r.o. Velké Meziříčí

ch/ zastupitelstvo města nesouhlasí s darováním plynovodní přípojky STL pro novostavbu bytového domu na ul. Čermákova 2039/53 v hodnotě 22 601,- Kč Jihomoravské plynárenské, a.s. Brno a navrhuje řešit provoz přípojky nájemní smlouvou

i/ zastupitelstvo města mění část usnesení čís. 28/2001, bod 3 písm c/ ze dne 9.10.2001 takto: c/ byt. j. č. 1269/8 a spol. podíl ve výši 575/10530 na společ. částech domu č.p. 1269 a pozemku parc. č. 1628/13 na ul. Kolmá, VM panu Michalu Kolouchovi, trvale bytem Velké Meziříčí, Lhotky 55 za kupní cenu 122 319,- Kč

j/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem byt. j. č. 1674/3 a spol. podílu ve výši 749/3734 na společ. částech domu č.p. 1674 a pozemku parc.č. 2201/8 na ul. Karlov, VM manželům Ing. Zdeňkovi a Aleně Hlávkovým, trv. bytem Karlov 1674, VM za kupní cenu 153 495,- Kč. Současně s prodejem bytu bude kupujícím úplatně postoupena pohledávka města představující zůstatek prostředků vložených městem do fondu oprav domu Karlov 1674, VM, a to ve výši aktuální k datu podpisu kupní smlouvy


Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje tato rozpočtová opatření (v tis. Kč):

I.

Zdroje:

823 – příjmy z prodeje akcií
68 - odměna za vytřídění komunálního odpadu
1 000 - dokončení průmyslové zóny Jidášky-odbočovací pruhy na st. silnici
5 - rezerva na projekty
5 000 - dotace na zabezpečení výkonu státní správy pro obce s rozšířenou působnosti
235 - příjmy z úroků
Rozdělení:

300 – příspěvek městu Žďár nad Sázavou na vybudování azylového domu pro matky nebo otce s dětmi v prostorách bývalé mateřské školy na ul. Jiřího z Poděbrad ve Žďáře nad Sázavou
985 - stavební úpravy – řeznictví Komenského 10/2, Velké Meziříčí - 480 tis. Kč - řeznictví Sokolovská 287, Velké Meziříčí - 505 tis. Kč
100 - výdaje spojené se zpracováním smluv – pronájem hřbitovních míst, práce provedené Technickými službami VM, s.r.o. - § 3632 21 - výdaje spojené s tiskem smluv - § 6171
150 - zvýšení rozpočtu na § Veřejné osvětlení, práce provedené Technickými službami VM, s.r.o. - § 3631
120 - zvýšení rozpočtu na zajištění dopravní obslužnosti
200 - dotace Horáckému hokejovému klubu Velké Meziříčí na sportovní činnost v období říjen až prosinec r. 2002
15 - vyčištění zdroje vody pro kašnu na Náměstí
5 - návrh statika na zvýšení ohrazení u skládky TKO 9.5 000- použití dotace na zabezpečení výkonu státní správy pro obce s rozšířenou působností - § 6171, výdaje dle účelu
200 – dar městu Třeboň na odstranění povodňových škod
35 - zvýšení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu, s určením na krytí zvýšených nákladů na platy, sociální a zdravotní pojištění

II.

Zdroje:

360 – snížení rozpočtu na akci „Bytová zóna Hliniště“
Rozdělení:

100 – provedení umělého osvětlení hřiště s umělým povrchem a veřejné osvětlení sportovního areálu Čechovy sady
40 - zvýšení rozpočtu na úpravu skládky TKO U Vysokého mostu Velké Meziříčí - dokončení těsnící plochy pod silnicí
20 - restaurování litinového kříže hřbitova na Moráni – zlacení, statické posouzení,
200 – geodetické zaměření pro vyhledávací studii silničního obchvatu – východ

III.

Zastupitelstvo města souhlasí s rozšířením venkovního hřiště u 3. základní školy dle předloženého projektu s tím, že tyto práce budou zahájeny v letošním roce a fakturovány v roce 2003 do maximální výše 1,8 mil. Kč

Zastupitelstvo města stanoví zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města takto:
pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Velké Meziříčí se použijí příslušná ustanovení zák. č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách v platném znění
v případech, kdy je způsob poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance města Velké Meziříčí upraven a zpřesněn vnitřní směrnicí (Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů města Velké Meziříčí), příp. v kolektivní smlouvě, postupuje se při poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města stejně jako v případě zaměstnanců města Velké Meziříčí


Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 42/02, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/97 města Velké Meziříčí o místních poplatcích, ve znění změny této vyhlášky, schválené na zasedání městského zastupitelstva dne 30.6.1998, ve znění vyhlášky č. 25/99, vyhlášky č. 28/99, vyhlášky č. 36/01 a vyhlášky č. 40/01
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 43/02, kterou se mění Vyhláška města Velké Meziříčí č. 18/98 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Velké Meziříčí, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 23/98 a obecně závazné vyhlášky č. 41/02
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí 79, Velké Meziříčí
Zastupitelstvo města souhlasí s darováním movitého majetku Základní škole Velké Meziříčí, Oslavická 20 okres Žďár nad Sázavou dle přiloženého seznamu
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje dodatek č. 1 a úplné znění zřizovací listiny Muzea Velké Meziříčí ve znění dle předloženého materiálu.
Zastupitelstvo města schvaluje organizační uspořádání školských zařízení zřizovaných městem Velké Meziříčí od 1.1.2003 podle návrhu rady města a ukládá předložit do příštího zasedání návrhy příslušných zřizovacích listin příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města bere na vědomí možné varianty začlenění 3. základní školy do organizační struktury školství ve Velkém Meziříčí a na příštím zasedání zastupitelstva města bude tento problém zařazen jako samostatný bod jednání
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci p. Ing. Dany Maňasové o Domě s pečovatelskou službou

Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Vilém LAVICKÝ- místostarosta

 
Usnesení č. 36/2002

USNESENÍ Č. 36/2002

ze dne 25. června 2002

Majetkové převody
a/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části „b“ o výměře 7 m2 z pozemku parc.č. 5758 na ul. Bezručova, k.ú. Velké Meziříčí za cenu 100,- Kč/m2 Ing. Petru Severovi, bytem Velké Meziříčí, Mírová 61

b/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 10/2 o výměře asi 30 m2 v k.ú. Hrbov p. Vojtěchu Štěpánkovi, bytem Hrbov 29 jako příkup k zahradě za cenu 70,- Kč/m2. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady žadatele

c/ zastupitelstvo města ruší usnesení čís. 27/2001 ze dne 26.6.2001 pod bodem 1 i/ a nově souhlasí s odkoupením pozemku PK parc.č. 5271 o výměře 15 887 m2 v průmyslové zóně Jidášky za cenu 100,- Kč/m2 od spoluvlastnic p. Lady Malečkové, bytem Velké Meziříčí, Mírová č.p. 57, která je spoluvlastnicí 3/4 pozemku a p. Marie Tiché, bytem Velké Meziříčí, Poštovní 18, která má ve spoluvlastnictví 1/4 pozemku

d/ zastupitelstvo města souhlasí s provedením směny mezi pozemky města o celkové výměře 321 m2 (v areálu Agromotoru Velké Meziříčí a.s.) a pozemkem žadatele parc.č. 3551/3 o výměře 12 m2 tak, že Agromotor dokoupí rozdíl, t.j. 309 m2 za cenu 200,- Kč/m2

e/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 3424/2 o výměře asi 125 m2 (upřesněno bude GP na náklady žadatele) p. Pavlu Ryšánovi, bytem Velké Meziříčí, Nad Sv. Josefem č.p. 17 za cenu 40,- Kč/m2

f/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 1568/125 o výměře 135 m2 společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou za cenu 400,- Kč/m2

g/ zastupitelstvo města ruší část usnesení čís. 28/2001 ze dne 9.10.2001 pod bodem 2 j/, které nahrazuje novým – kupní cena za pozemky bude uhrazena takto: polovina kupní ceny v termínu do 31.10.2002 a druhá polovina do 31.12.2002, takže kupní smlouva musí být uzavřena nejpozději do 30.9.2002.
Vklad vlastnického práva bude proveden po uhrazení celé kupní ceny.

h/ zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemku PK parc.č. 2803 o výměře 97 m2 z majetku města za pozemek KN parc.č. 2803 o výměře 97 m2 z majetku firmy Domus reál, s.r.o. s tím, že město firmě vrátí rozdíl v kupní ceně, t.j. 800,- Kč

ch/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 5232/2 o výměře 140 m2 v lokalitě „Jidášky“ v k.ú. Velké Meziříčí manž. Vratislavu a Renatě Čamkovým, bytem Velké Meziříčí, Jižní č.p. 2 za cenu 200,- Kč/m2

i/ zastupitelstvo města souhlasí se zrušením předkupního práva pro město pro pozemek parc.č. 5597/46 v lokalitě Čechovy sady v k.ú. Velké Meziříčí za účelem prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 5597/145 manž. Valíkovým, bytem VM, Čermákova 11

j/ zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene – práva chůze a jízdy – přes pozemek parc.č. 2060 pro vlastníky pozemku parc.č. 2059 na ul. Karlov v k.ú. Velké Meziříčí. Náklady na zřízení věcného břemene ponesou ze svého žadatelé manž. Zemanovi, bytem Velké Meziříčí, Karlov č.p. 78

k/ zastupitelstvo města zvolilo na další volební období 2002 – 2006 následující přísedící u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou:
JUDr. Diana Kutnerová, bytem Velké Meziříčí, Zahradní 12
JUDr. Jana Trutnová, bytem Velké Meziříčí, Markova 2
JUDr. Hana Zezulová, bytem Velké Meziříčí, Pod sýpkami 22
Mgr. Kateřina Nováková, bytem Velké Meziříčí, Demlova 9
František Peksa, bytem Olší nad Oslavou 26


Zastupitelstvo města Velké Meziříčí přijímá nabídku převzetí učiněnou společností DIE ERSTE osterreichische Spar-Casse Anteilsverwaltungssparkasse se sídlem Graben 21, A-1010 Vídeň, která byla uveřejněna dne 12. června 2002 v Hospodářských novinách, pro celkem 15 000 kusů zaknihovaných prioritních akcií společnosti Česká spořitelna, a.s., každá o jmenovité hodnotě 100,-- Kč, ve formě na jméno, ISIN CZ 0008023736 /dále jen „Akcie“ za kupní cenu 177,-- Kč za jednu akcii.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej 15 000 ks prioritních akcií České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, ISIN 0008023736 a to společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Škrétova 12, č.p. 490, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, za kupní cenu 177,-- Kč za jednu prioritní akcii.


I.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí mění své usnesení ze dne 14.5.2002 ve věci poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč Záchranné službě Žďár nad Sázavou se sídlem v Novém Městě na Moravě na vybudování počítačové sítě pro středisko Záchranné služby ve Velkém Meziříčí tak, že částka 100 tis. Kč bude poskytnuta formou daru.


II.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí mění své usnesení ze dne 26.3.2002 ve věci schválení 140 tis. Kč na malování a položení koberců v objektu č. 17 na Náměstí ve Velkém Meziříčí a to tak, že uvedená částka se mění na dotaci pro Jupiter club s.r.o., Náměstí 17, Velké Meziříčí

III.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje tato rozpočtová opatření (v tis. Kč):

Zdroje:

85 – příjmy z úroků
520 – snížení rozpočtu na příspěvky Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
(§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod)
459 – neúčelová rezerva
Rozdělení:

85 – zvýšení rozpočtu na opravu místní komunikace v Mostištích
520 –oprava povrchu vozovky ul. Zahradní
70 - dar pro Záchrannou službu Žďár nad Sázavou se sídlem v Novém Městě na Moravě na vybudování počítačové sítě pro středisko Záchranné služby ve Velkém Meziříčí
36 - poplatek za zpracování hypotečního úvěru Českomoravskou hypoteční bankou, a.s.
30 - dotace Jupiter clubu s.r.o., Náměstí 17, Velké Meziříčí na pořádání soutěže „4 klíče k velkomeziříčské bráně“
10 – dotace obci Netín na opravu náhrobku padlých z 1. světové války u místního kostela v Netíně
13 - zemní práce a doprava provedená firmou SOFI stav s.r.o. v lokalitě Bejkovec
300 – dofinancování výstavby hřiště v Čechových sadech ve Velkém Meziříčí


IV.

Zdroje:

- 4 177 – snížení neúčelové rezervy
- 9 931 - snížení výdajů na § 6399 – Finanční operace jinde nespecifik., pol. 5362 – Platby daní a poplatků
Rozdělení:

-14 108 – snížení rozpočtu příjmů na pol. 1122 – Daň z příjmů práv. osob za obce


V.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2 000 000,- Kč pro Nemocnici sv. Zdislavy,a.s., Mostiště č. 93, Velké Meziříčí, s určením na budování stavební části jednotky intenzivní péče nemocnice. Zdrojem pro poskytnutí dotace jsou prostředky z rozpočtu r. 2001 po finančním vypořádání.
Zastupitelstvo města ukládá radě města v nejbližším možném termínu určit zástupce města do dozorčí rady Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. Mostiště a o tomto informovat zastupitelstvo města


VI.

Zdroje:

2 000 – snížení rozpočtu na dotěsnění skládky TKO
1 720 – snížení rozpočtu na příspěvky Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
(§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod)
1 630 - snížení rozpočtu na výstavbu bytové zóny Hliniště
Rozdělení:

4 500 - zvýšení rozpočtu na zastřešení zimního stadionu
550 - pořízení rolby na zimní stadion
300 - oprava trubek (solanka)


VII.

Zdroje:

1 700 – příjmy z prodeje akcií České spořitelny, a.s.
Rozdělení:

1 700 – oprava stávajících a budování nových chodníků a veřejného osvětlení, dotčených výstavbou I. etapy obchvatu v ul. K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí


VIII.

Zdroje:

76 - snížení rozpočtu na dotěsnění skládky TKO
96 - snížení rezervy základního rozpočtu
Rozdělení:

76 - oprava havarijního stavu plochých střech nad kanceláří a garáží v areálu skládky TKO U Vysokého mostu, Velké Meziříčí
96 - dofinancování úprav dvora Obecník

IX.

Zdroje:

15 100,- Kč – poplatek za užívání veřejného prostranství Mostiště (pou?)
2 900,- Kč - poplatek ze psů Mostiště
2 400,- Kč - poplatek ze psů Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice
1 500,- Kč - poplatek ze psů Hrbov, Svařenov
2 000,- Kč - poplatek ze psů Olší nad Oslavou
Rozdělení:

18 000,- Kč - údržba veřejného prostranství Mostiště
2 400,- Kč - provoz, údržba kulturního domu Lhotky
1 500,- Kč - údržba veřejného prostranství Hrbov, Svařenov
2 000,- Kč - údržba veřejného prostranství Olší nad Oslavou


I.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje předložený rozbor hospodaření města za r. 2001, finanční vypořádání za r. 2001 a rozdělení zdrojů po finančním vypořádání takto:

neprofinancované sponzorské dary – zapojení do rozp. r. 2002 ...... 62 700,-- Kč
prostředky zapojené do rozpočtu dle RO schválené 26.3.2002 ... 13 122 000,-- Kč
výsledek hosp. činnosti k 31.12.2001
- již zpracováno do příjmů rozpočtu na r. 2002 ................. 8 387 394,85 Kč
prostř. na běžném účtu u Volksbank, a.s.
(určeno na vybavení 3.ZŠ v r. 2003) ........................... 10 167 432,80 Kč
prostř. na běžných účtech k úvěru u ČS, a.s. a ČSOB, a.s. ......... 16 496,97 Kč
dotace Nemocnici sv. Zdislavy, a.s. Mostiště ................... 2 000 000,-- Kč
zvýšení rezervy rozpočtu ......................................... 104 887,70 Kč


II.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Velké Meziříčí za r. 2001.

 

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje:

a/ přijetí hypotečního úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a.s. Praha ve výši maximálně 7 milionů Kč se splatností do 10 let, určený na výstavbu bytového domu o 18 bytových jednotkách – blok „D“ na pozemku parc.č. 5582/1 ve Velkém Meziříčí a následné uzavření smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru s ČMHB, a.s. Praha na tuto výstavbu.

b/ zřízení zástavního práva k objektu budovaného bytového domu o 18-ti bytových jednotkách – blok „D“ na pozemku parc. č. 5582/1 v k.ú. Velké Meziříčí a zřízení zástavního práva k pozemku parc.č. 5582/1 ve vlastnictví města Velké Meziříčí, a to jako prvního v pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky, a.s. Praha k zajištění hypotečního úvěru. Dále jako dozajištění hypotečního úvěru schvaluje podpis blankosměnky vlastní včetně podpisu Směnečného prohlášení.


Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje zvýšení rozsahu majetku, spravovaného Komerční bankou, a.s. na základě Smlouvy o obhospodařování portfoila, uzavřené dne 8.11.2001 mezi Komerční bankou, a.s. jako bankou a městem Velké Meziříčí jako klientem, o částku 10 000 000,- Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí níže uvedených půjček z Fondu rozvoje bydlení města Velké Meziříčí, úročených 5% ročního úroku:
p. Davidu Šoukalovi, Františkov 454/89, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 100 tis. Kč na:
vestavbu bytu do půdních prostor rodinného domu na ul. Františkov č. 454/89 ve Velkém Meziříčí, splatnost 4 roky. (Půjčku bude možno čerpat až po splacení předchozí půjčky – únor 2003)
p. Marii Bradáčové, Rozkoš 91/5, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 100 tis. Kč na:
obnovu fasády – 25 tis. Kč, splatnost 3 roky
rekonstrukci střechy – 25 tis. Kč, splatnost 4 roky
výměnu oken – 25 tis. Kč, splatnost 3 roky
zřízení a opravy vnitřních instalací – 25 tis. Kč, rodinného domu na ul. Rozkoš č. 91/5 ve Velkém Meziříčí, splatnost 3 roky
p. Zdeňku Dvořákovi, Nad Gymnáziem 1339, Velké Meziříčí–půjčka ve výši 20 tis. Kč na:
obnovu fasády rodinného domu Nad Pilou č. 500/17, Velké Meziříčí, splatnost 3 roky
manž. Vítkovým, Nádražní 962/21, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 50 tis. Kč na:
rekonstrukci střechy – 25 tis. Kč
zateplení obytné budovy – 25 tis. Kč, rodinného domu na ul. Nádražní 862/21 ve Velkém Meziříčí, splatnost 3 roky
manž. Kubátovým, Příkopy 1221/23, Velké Meziříčí – půjčka ve výši 25 tis. Kč na:
zateplení obytné budovy – rodinného domu č. 1221/23 na ul. Příkopy 1221/23 ve Velkém Meziříčí, splatnost 3 roky

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001
Zastupitelstvo města schvaluje, aby byl krajský úřad Vysočina požádán o vypsání výběrového řízení na místo ředitele III. základní školy ve Velkém Meziříčí tak, aby výsledky výběrového řízení byly známy na podzim letošního roku. Současně požaduje, aby kromě zástupce města byl ve výběrové komisi i odborný poradce jmenovaný městem
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města na příští jednání zastupitelstva města zařadit do programu projednání otázky přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou ve Velkém Meziříčí a k projednání této problematiky pozvat ředitelku Sociálních služeb města Velké Meziříčí Ing. Danu Maňasovou

Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Vilém LAVICKÝ- místostarosta

 
Usnesení č. 35/2002

USNESENÍ Č. 35/2002

ze dne 14. května 2002

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí ruší své usnesení č. 2/98, bod č. 1 a schvaluje jednací řád v novém znění podle přílohy.
a/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem dílu „e“ o výměře 4 m2 z pozemku parc.č. 1567/1 na ul. Gen. Jaroše ve Velkém Meziříčí p. Ing. Oldřichu Komárkovi, bytem Velké Meziříčí, Oslavická č.p. 60 za cenu 100,- Kč/m2

b/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 2870/1 na ul. Bezručova o výměře asi 9 m2 (po upřesnění geometrickým zaměřením) za pozemkem parc.č. 2870/63 Ing. Petru Severovi, bytem VM, Mírová 61 za cenu 100,- Kč/m2

c/ zastupitelstvo města souhlasí se změnou způsobu platby kupní ceny při prodeji pozemku parc.č. 5280/15 orná o výměře 22 000 m2 v lokalitě Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí firmě AGADOS spol. s r.o. Velké Meziříčí tak, že celková kupní cena 8,8 mil. Kč bude uhrazena takto:
částka 4,4 mil. Kč v termínu do 30 dní po podpisu kupní smlouvy, která bude podepsána nejpozději do 31.5.2002
částka 4,4 mil. Kč v termínu do 30. 9. 2002 Podepsaná kupní smlouva bude ve všech vyhotoveních, spolu s návrhem na vklad a všech příloh uložena na odboru majetkoprávním až do úplného zaplacení celé kupní ceny. Teprve potom bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě nedodržení termínu podpisu kupní smlouvy pozbývá usnesení zastupitelstva města platnosti


d/ zastupitelstvo města ruší usnesení ZM čís. 34/2002 ze dne 26.3.2002 pod bodem 2b/ a postupuje případ k dalšímu projednávání radě města

e/ zastupitelstvo města souhlasí s darováním projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu „Silnice II/360 – Velké Meziříčí – obchvat“ v účetní ceně 668 291,75 Kč kraji Vysočina

f/ zastupitelstvo města souhlasí s darováním tohoto investičního majetku:


obci Lavičky rozšíření elektrické sítě v hodnotě 139 795,- Kč
obci Martinice KBV – komunikace a deš?ová kanalizace – v hodnotě 630 872,- Kč
obci Vídeň ZTV v hodnotě 762 278,- Kč

g/ k informacím o dosavadních zásadách prodeje stavebních míst na výstavbu rodinných domů nebyly připomínky. Zastupitelstvo města ukládá připravit do příštího jednání prodej pozemku parc č. 3854 a 3852/41 K Novému světu

h/ zastupitelstvo města souhlasí se změnou hranic katastrálního území mezi k.ú. Hrbov a k.ú. Lavičky tak, že nová hranice mezi oběma k.ú. bude probíhat po pravém břehu Lavičského potoka. Toto rozhodnutí bude sděleno firmě AGROPROJEKT z Brna.

I.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje následující rozpočtová opatření (v tis. Kč):
Zdroje:

200 – nájemné za užívání střediska Záchranné služby ve Velkém Meziříčí
220 - zvýšení poplatku za povolení k vjezdu do vybraných míst
15 - dotace Univerzitě Karlově v Praze na provedení šetření „Globální a lokální kultura. Transformace městských komunit v kontextu evropských integračních procesů.“
10 - rezerva na dotace, příspěvky, dary
47- výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů za r. 2001
300 - prostředky vyčleněné na § Pořízení, zachování a obnova kulturních památek k úhradě podílu města na obnově památek
Rozdělení:

100 - dotace Domu zdraví spol. s r.o. Velké Meziříčí, Poříčí 11, na zbudování výtahu na poliklinice ve Velkém Meziříčí
100 - dotace Záchranné službě Žďár nad Sázavou se sídlem v Novém Městě na Moravě na vybudování počítačové sítě pro středisko Záchranné služby ve Velkém Meziříčí
199 - zvýšení příspěvku na provoz pro Sociální služby města Velké Meziříčí, z toho 63 tis. Kč na mzdy, 22 tis. Kč na sociální a zdravotní pojištění, 8 tis. Kč na spotřebu plynu, 106 tis. Kč na služby (teplo, ohřev TUV, úklid, el. energii,vodu)
15 - úhrada pobytu a stravování studentů Univerzity Karlovy, provádějící sociologický průzkum ve Velkém Meziříčí
10 - dotace Cykloklubu Velké Meziříčí na sportovní činnost
21 - odborný posudek – zřizovací listiny přísp. organizací (11 000,- Kč - § 3113, po 5 000,- Kč § 4314 a § 3612)
47 - použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů na opravy fotbalového areálu na Tržišti
300 - dotace p. Marii Podstatzské – Lichtenstein, bytem Zámecké schody 4, Velké Meziříčí na provedení opravy fasády zámku ve Velkém Meziříčí


II.

Zastupitelstvo města schvaluje provedení prověrky hospodaření příspěvkové organizace města Muzeum silnic a dálnic ČR a s tím související rozpočtové opatření (v tis. Kč):

Zdroje:

100 - zvýšení poplatku za povolení k vjezdu do vybraných míst
Rozdělení:

100 - provedení prověrky hospodaření příspěvkové organizace Muzeum silnic a dálnic ČR


III.

Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního Ing. Kašparové připravit rozpočtové opatření na dalších 70 tis. Kč pro Záchrannou službu Žďár nad Sázavou se sídlem v Novém Městě na Moravě pro středisko Velké Meziříčí

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí zřizuje s účinností od 1.7.2002 účelový fond „Příjmy z pronájmů majetku města školami s právní subjektivitou a Sociálními službami města Velké Meziříčí“.
Finanční prostředky tohoto fondu budou používány ve prospěch výše uvedených příspěvkových organizací zvýšením příspěvku na provoz nebo dotací na investice těmto organizacím nebo přímým použitím v rozpočtu města ve prospěch těchto příspěvkových organizací, a to na základě schváleného rozpočtového opatření
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje změny a úplná znění zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací, ve znění dle předloženého materiálu.
Příspěvkové organizace:
Sociální služby města Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001
Městská správa bytů, Velké Meziříčí, Náměstí 79
Základní škola Velké Meziříčí Sokolovská 13 okres Žďár nad Sázavou
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 20 okres Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města pověřuje statutární zástupce města Velké Meziříčí k zastupování města Velké Meziříčí na valných hromadách SATT a.s. Žďár nad Sázavou a Svazu vodovodů a kanalizací Žďár nad Sázavou.
Zastupitelstvo města stanovuje počet členů zastupitelstva města Velké Meziříčí pro volební období 2002 – 2006 na 23 členů
Zastupitelstvo města podporuje vybudování komunikace č. II/360, která umožní napojení Bystřice nad Pernštejnem na dálnici D1 u Velkého Meziříčí
Zastupitelstvo města souhlasí s dofinancováním výstavby hřiště na ul. Oslavická ve Velkém Meziříčí
Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Vilém LAVICKÝ- místostarosta

 


Usnesení č. 34/2002

USNESENÍ Č. 34/2002

ze dne 26. března 2002

Zastupitelstvo města bere na vědomí diskusní příspěvek Ing. Antonína Dvořáka k navrhovanému zrušení příspěvkové organizace Muzeum silnic a dálnic ČR, Velké Meziříčí a ke hřbitovu Na Moráni
Majetkové převody
a/ zastupitelstvo města souhlasí s darováním stavby vodovodního řadu od motelu Jestřabec k hotelu Amerika do vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

b/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 3304/1 o celkové výměře 140 m2 v lokalitě Amerika v k.ú. Velké Meziříčí p. Miroslavu Malečkovi, bytem VM, Poštovní 18 za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že prodávaná část pozemku bude zaměřena a po vypracování geometrického plánu, který uhradí žadatel, bude sepsána kupní smlouva

c/ zastupitelstvo města odkládá prodej pozemků parc.č. 3854 o výměře 408 m2 a 3852/41 o výměře 505 m2 s tím, že Rada města připraví na další jednání zastupitelstva návrh systému prodeje pozemků

d/ zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch firmy TransNet, a.s. Limuzská 12/3135, Praha 10 v zastoupení firmy MAX-TELECOM, v.o.s. Křižíkova 1427, 256 01 Benešov k tíži pozemků v majetku města v k.ú. Lhotky – pozemky parc.č. 790 a 788, v k.ú. Dolní Radslavice – pozemky parc.č. 1093/1 1095, 1092/2 a 1100 a v k.ú. Mostiště – pozemky parc.č. 862, 864, 892/1 a 863/5 s tím, že oprávněný má právo uložit do předmětných pozemků kabel podzemního telekomunikačního vedení a je dále oprávněn vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky za účelem údržby a oprav vedení. Oprávněný je povinen odstranit nebo nahradit všechny škody, k nimž při výkonu věcného břemene jeho zaviněním dojde. Věcné břemeno je zřizováno úplatně za cenu jednorázovou 10 000,- Kč splatnou do 30 dnů po podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Návrh smlouvy připraví na základě předběžné dohody oprávněný.

e/zastupitelstvo města souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu na plynové kotelně na ul. Hornoměstská od stávajících spoluvlastníků v částce 80 795,52 Kč, ale pouze v případě, že svůj spoluvlastnický podíl od nich odkoupí také ALPA, s.r.o. Velké Meziříčí

f/ zastupitelstvo města ruší svoje usnesení čís. 25/2001 ze dne 15.5.2001 pod bod. 1c/ a schvaluje nové usnesení tohoto znění: zastupitelstvo města souhlasí s provedením nového geometrického zaměření tak, že 8 m2 bude vyměřeno z pozemku města parc.č. 3599/14 o celkové výměře 70 m2 a bude sloučeno do pozemku manž. Jeřábkových parc.č.. 3599/5.
Zbytek pozemku parc. č. 3599/14 o výměře 62 m2 bude prodáno do podílového spoluvlastnictví manž. Jeřábkových a manž. Dufkových za již odsouhlasenou cenu 60,- Kč/m2. Nové geometrické zaměření objedná město na náklady manž. Jeřábkových.


Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění rozhodnutí o majetkových převodech za období roku 2000–2001
Zastupitelstvo města schvaluje, aby:
v současné době město nežádalo stát o bezúplatné převedení majetku muzea
byla oslovena odborná firma, která provede analýzu hospodaření Muzea silnic a dálnic s cílem návrhu opatření k jeho efektivnímu fungování
město Velké Meziříčí požádalo Okresní úřad o bezúplatné převedení majetku Městské knihovny, pořízeného před 1.7.1996
Zastupitelstvo města schvaluje darování majetku Základní škole Velké Meziříčí Sokolovská 13 okres Žďár nad Sázavou v celkové pořizovací hodnotě 91 261,30 Kč a Základní škole Velké Meziříčí, Oslavická 20 okres Žďár nad Sázavou v celkové pořizovací hodnotě 31 605,- Kč dle přiložených seznamů
I.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí zmocňuje radu města Velké Meziříčí k poskytování dotací, příspěvků a darů z rezervy rozpočtu hospodaření města na r. 2002, a to do výše 2 tis. Kč v jednotlivém případě, do celkové výše 20 tis. Kč

II.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje následující rozpočtová opatření (v tis. Kč):

Zdroje:

13 122 – tř. 8 – Financování – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Rozdělení:

135 – dokončení opravy místní komunikace Olší nad Oslavou – Závist
16 - zbudování svodu deš?ových vod (betonové žlabovky) v Olší nad Osl. před rod. domkem p. Jambora
200 - rekonstrukce deš?ové kanalizace na Bezděkov (za školou Sokolovská)
171 - zatrubnění vodoteče Bejkovec – III. etapa – zvětšení rozsahu díla
217 - chodník Třebíčská – DRAKA Kabely – rozšíření díla
1 000 - oprava chodníků, veř. osvětlení ul.Radnická
2 700 - pokračování výměny oken a zateplení v budově II. základní školy na Oslavické ul.
402 – rekonstrukce ateliéru p. Vyskočila na Náměstí č. 24
200 – stavební úpravy objektu Komenského 10/2 – řeznictví
250 – stavební úpravy objektu Sokolovská 287 – řeznictví
460 – rekonstrukce 2 bytů v ulici Komenského č. 123
140 – malování, položení koberců v objektu č. 17 na Náměstí – Jupiter club
6 000 – obytná zóna nad školním statkem
81 - majetkové vypořádání – odkup majetkového podílu kotelny, včetně zařízení a pozemku odpovídající počtu bytů v majetku města na ul. Hornoměstská č. 103, 104, 105, 113, 423, 424, 425, 426
1 000 - křižovatka na ul. Třebíčská – rozšíření odbočovacích pruhů
150 - projekt sportoviš? (Bejkovec, Oslavická)

III.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí mění svoje usnesení ze dne 26.2.2002 takto: půjčka ze sociálního fondu p. Haně Beranové, bytem Mostiště 154, 594 01 Velké Meziříčí se zvyšuje z 15 tis. Kč na 20 tis. Kč. Ostatní náležitosti půjčky se nemění.

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku č. 41/02, kterou se mění vyhláška města Velké Meziříčí č. 18/98 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Velkého Meziříčí, ve znění vyhlášky č. 23/98
Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění programové prohlášení za rok 2001
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kácení 8 vzrostlých stromů na zimním stadionu na Rudolfově parku (2 duby, 2 jasany, 4 javory)
Zastupitelstvo města odvolává z funkce koordinátora Sítě zdravých měst p. Ing. Oldřicha Inochovského a do této funkce schvaluje vedoucího odboru správního Ing. Josefa Švece

Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Vilém LAVICKÝ- místostarosta

 


Usnesení č. 33/2002

USNESENÍ Č. 33/2002

ze dne 26. února 2002

Zastupitelstvo města bere na vědomí diskusní příspěvek Ing. Antonína Dvořáka a p. Karla Křečka, člena Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí k navrhovanému zrušení příspěvkové organizace Muzeum silnic a dálnic ČR, Velké Meziříčí
Zastupitelstvo města schvaluje:

a/ prodej bytové jednotky č.1020/3 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 731/8458 na společných částech domu čp. 1020 a na pozemku p.č. 1347 na ul. Bezděkov ve Velkém Meziříčí kupujícím/u/: Kopečková Martina, bytem VM, Bezručova 1552 a Kaman Karel, bytem Ořechovská 437 Křižanov /do podílového spoluvlastnictví každému 1/2/ za cenu ve výši 410 000,- Kč

b/ prodej bytové jednotky č. 1090/1 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 599/7570 na společných částech domu čp. 1090 a na pozemku p.č. 590 na ul. Strmá ve Velkém Meziříčí kupujícím/u/: Šustáčková Alena, bytem VM, Záviškova 37 a Pavlidis Michael, bytem VM,Bezručova 1543 / do podíl. spoluvl. každému 1/2/ za cenu ve výši 275 000,- Kč

c/ prodej bytové jednotky č. 1399/9 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 572/5102 na společných částech domu čp. 1399 a na pozemku p.č. 1597/2 na ul. Čechova ve Velkém Meziříčí kupujícím/u/: Milota Pavel, bytem VM, Nad Tratí 12 a Mejzlíková Markéta, bytem VM, Nad Pilou /do podíl. spoluvl. každému 1/2/ za cenu ve výši 400 000,- Kč

d/ úplatné postoupení pohledávek města Velké Meziříčí představujících zůstatky finančních prostředků vložených do fondů oprav příslušných domů ve výši aktuální k datu podpisu kupních smluv, a to ve prospěch výše uvedených kupujících, přičemž úplata za postoupení pohledávek je již zahrnuta ve výše schválených cenách. Schválení zájemci o koupi musí podepisovat kupní smlouvy nejpozději do 1 měsíce od schválení prodeje zastupitelstvem města a kupní cenu uhradit nejpozději do 30 dnů od podpisu kupních smluv.

Majetkové převody
a/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 5678/1 o výměře 27 m2 na ul. Příkopy ve Velkém Meziříčí manž. Dvořákovým, bytem Velké Meziříčí, Příkopy č.p. 31 za cenu 100,- Kč

b/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 1821 o výměře asi 7 m2 (po geometrickém zaměření) v lokalitě Kunšovec, k.ú. Velké Meziříčí Jaroslavu Dobrovolnému, bytem Velké Meziříčí, gen. Jaroše č.p. 9 za cenu 100,- Kč/m2 s podmínkou úhrady nákladů na převod nemovitosti

c/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemků parc.č. 213/1 a 216 o výměře asi 200 m2 v k.ú. Mostiště za účelem zřízení přístupové cesty k rodinnému domu na pozemku parc.č. 213/13 manž. Ambrožovým, bytem Mostiště č.p. 67 za cenu 70,- Kč/m2 s podmínkou provedení vyústění vytékající vody z roštu do potoka tak, aby nedocházelo k poškozování stávajícího mostku, který slouží jako vjezd do garáže manželů Holánových

d/ zastupitelstvo města souhlasí s majetkovým vypořádáním pozemků na ul. Mírová v Čechových sadech, tzn. směnu pozemků a dokoupení rozdílu jednotlivými žadateli – manž. Blahovi, Invaldovi, Dočkalovi, Zemanovi, Havlíčkovi a p. Šabacká, všichni bytem Velké Meziříčí, Mírová ul. - dle geometrického plánu za cenu 100,- Kč/m2

e/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 5763/1 zahrada o výměře 486 m2 za cenu 20,- Kč/m2 a parc.č. 5763/7 zast. plocha o výměře 28 m2 za cenu 100,- Kč/m2 manž. Malíkovým, bytem. Praha 1, Vítězné nám. 1 s podmínkou zachování šíře budoucí cesty v lokalitě

f/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 2511 o výměře asi 20 m2 (po geometrickém zaměření) ul. V Jirchářích v k.ú. Velké Meziříčí p. Václavu Hladíkovi, bytem Velké Meziříčí, V Jirchářích č.p. 4 za cenu 100,- Kč/m2. Geometrické zaměření na náklady žadatele

g/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem stavebního pozemku parc.č. 5999/70 o výměře 453,- m2 v Čechových sadech manž. Práškovým, bytem Velké Meziříčí, Zahradní 11 za cenu 400,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek pro výstavbu rodinného domu

h/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem částí pozemků PK parc.č. 6220 o výměře 1 576 m2 a parc.č. 5814 o výměře 8 692 m2 za cenu 200,- Kč/m2 společnosti SANBORN, a.s. Velké Meziříčí za účelem rozšíření areálu společnosti

ch/ zastupitelstvo města souhlasí se zrušením předkupního práva města na pozemek parc.č. 2167 o výměře 7 m2 v lokalitě Františkov v k.ú. Velké Meziříčí za účelem prodeje navazujících pozemků pro výstavbu rodinných domů s vybudováním veřejné komunikace. Náklady spojené s přípravou dohody a vkladem do katastru nemovitostí ponesou žadatelé.

i/ zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene k části pozemku parc.č. 2804/3 na ul. Novosady –dle předloženého geometrického plánu, vyhotoveného na náklady žadatele – pro firmu Domus real s.r.o. se sídlem Svratka III/I, PSČ 592 02. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně

j/ zastupitelstvo města souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene – práva chůze a jízdy přes pozemky města parc.č. 5823 a 5826/1 na ul. Jižní v k.ú. Velké Meziříčí pro vlastníky pozemků parc.č. 5822 a 5821/6 v k.ú. Velké Meziříčí. Náklady na zřízení věcného břemene ponese žadatelka Anna Pešková, bytem Velké Meziříčí, Bezručova č.p. 1552 ze svého

k/ zastupitelstvo města ruší svoje usnesení čís. 27/2001 pod bodem 1 h) ze dne 26.6.2001 a souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 5280/16 o výměře 10 676 m2 v průmyslové zóně „Jidášky“ firmě KBB s.r.o. Velké Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 a dalších podmínek schválených zastupitelstvem města a MPO ČR

l/ zastupitelstvo města souhlasí s odkoupením pozemků parc.č. 5281/2 o výměře 3 042 m2 a původ PK parc.č. 5281/2 o výměře 2 740 m2 v průmyslové zóně „Jidášky“ od spoluvlastníků p. Josefa Holána, bytem Velké Meziříčí, Krškova č.p. 8, p. Emílie Henešové, bytem Velké Meziříčí, Karlov a manželů Vodových, bytem Dolní Radslavice za cenu 100,- Kč/m2

m/ zastupitelstvo města schválilo na další funkční období v letech 2002-2006 jako přísedící u Krajského soudu v Brně Ing. Danielu Tesařovou, nar. 24.4.1949, bytem Velké Meziříčí, U Světlé č.p. 1390, JUDr. Vilmu Běhalovou, nar. 18.10.1965, bytem Velké Meziříčí, Náměstí č.p. 2 a p. Ivanu Brožovou, nar. 7.8.1969, bytem Velké Meziříčí, Čermákova č.p. 6

Zastupitelstvo města zmocňuje starostu k jednání s orgány státní správy a samosprávy ve věci majetkoprávního vypořádání příspěvkových organizací Muzea silnic a dálnic ČR,Velké Meziříčí, Zámek 1 (dále jen MSD ČR) a Městské knihovny takto:
Město Velké Meziříčí má zájem o zachování MSD ČR a nebude žádat stát o vydání majetku MSD ČR. Současně zvažuje možnost zrušit svou příspěvkovou organizaci Muzeum silnic a dálnic ČR, Velké Meziříčí, Zámek 1. K zachování sbírek ve městě je však město ochotno hradit nájem v budově zámku a částečně se podílet i na nákladech spojených s opravami, údržbou a prezentací sbírkového fondu
Město Velké Meziříčí bude jednat s Okresním úřadem ve Žďáře nad Sázavou o podmínkách bezúplatného převedení majetku Městské knihovny do majetku města

Po skončení jednání a na základě jeho výsledku se zastupitelstvo města znovu vrátí k projednání této věci na svém dalším zasedání.
I.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje poskytnutí půjčky ze sociálního fondu města následovně:
JUDr. Janě Řezníčkové, bytem Strmá 1624/5 Velké Meziříčí – 15 000,- Kč na zakoupení ledničky a dalšího bytového zařízení, které dle zásad tvorby a použití sociálního fondu města Velké Meziříčí lze hradit z půjček na bytové účely. Splácení půjčky: 700,- Kč měsíčně počínaje měsícem následujícím po podpisu smlouvy o půjčce.
P. Haně Beranové, bytem Mostiště 154, 594 01 Velké Meziříčí – 15 000,- Kč na pořízení pračky a sporáku. Splácení půjčky: 300,- Kč měsíčně počínaje měsícem následujícím po podpisu smlouvy o půjčce.
Ing. Petru Dvořákovi, bytem Nad Sv. Josefem 6, Velké Meziříčí – 15 000,- Kč na zakoupení ledničky. Splácení půjčky: 700,- Kč měsíčně počínaje měsícem následujícím po podpisu smlouvy o půjčce

II.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje následující rozpočtová opatření (v tis. Kč):
Zdroje:

87 – rezerva rozpočtu
337 – rezerva na dotace, příspěvky, dary
Rozdělení:

50 – vrácení části kupní ceny bytu – bytové jednotky č. 1399/9 v domě č. 1399 na ul. Čechova ve Velkém Meziříčí a to manž. Havránkovým, bytem Karlov 708, VM
2 - dotace Českému svazu žen, Panská 7, Praha 1, a to pro Místní organizaci Českého svazu žen ve Velkém Meziříčí – na její činnost
20 - příspěvek na zajištění stomatologické pohotovostní služby – bude poskytován ve výši 100,- Kč/1 hodinu stomatologické pohotovostní služby níže uvedených subjektům:
MUDr. Irena Musilová, Záblatí 19, p. Osová Bitýška
Dům zdraví spol. s r.o., Poříčí 11, Velké Meziříčí
MUDr. Lydie Luklová, E. Voračické 8, Brno 16
MUDr. Petr Filla, Bezděkov 45, Velké Meziříčí
MUDr. Jitka Kašparová, Nohavicova 9, Brno 16 Maximální částka na jeden subjekt činí 3 tis. Kč /kromě Domu zdraví spol s r.o./
15 – příspěvek Základní organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací městského úřadu ve Velkém Meziříčí – na kulturně vzdělávací činnost
337 – rozdělení rezervy na dotace, příspěvky a dary následovně: - poskytnutí dotací

a/ 60 – FC Velké Meziříčí – na sportovní činnost

b/ 10 - Horácký hokejový klub Velké Meziříčí – pro HHK Gremis Velké Meziříčí – na úhradu pronájmu ledové plochy a na zakoupení hokejové výstroje

c/ 10 - HC FLORIDA Velké Meziříčí – na pronájem ledové plochy

d/ 5 – Český střelecký svaz, Sportovně střelecký klub Kablo Velké Meziříčí – na údržbu sportovní střelnice a sportovní činnost klubu

e/ 100 - Tělovýchovná jednota Spartak Velké Meziříčí – na sportovní činnost´, úhradu nájmu za užívání tělocvičen, energií, údržbu sportoviš?

f/ 5 - FC Olší nad Oslavou – na sportovní činnost

g/ 20 – Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí – pronájem tělocvičny a sálu v hasičské zbrojnici, tělocvičen 1. a 2. ZŠ, na nepravidelnou zájmovou činnost

h/ 15 – Univerzita Karlova v Praze – na provedení šetření „Globální a lokální kultura. Transformace městských komunit v kontextu evropských integračních procesů“

ch/ 10 - Gymnázium Velké Meziříčí – na studentské výměnné pobyty

i/ 10 - Územní organizace Svazu diabetiků ČR Velké Meziříčí – na rekondiční pobyty pro členy svazu

k/ 10 - Klub Naděje, sdružení onkologických pacientů, Velké Meziříčí – na rekondiční pobyty pro členy svazu

l/ 10 - Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, Velké Meziříčí na rekondiční pobyty v lázeňských zařízení pro členy svazu

m/ 5 - ZO ČSOP Velké Meziříčí – na činnost svazu

n/ 5 - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Velké Meziříčí – na činnost asociace

o/ 10 – Svaz tělesně postižených, místní organizace Velké Meziříčí – na rehabilitační pobyt členů svazu

p/ 50 - Tělovýchovná jednota Sokol Velké Meziříčí – na sportovní činnost

q/ 2 - Český svaz žen, Panská 7, Praha 1 a to pro Místní organizaci Českého svazu žen ve Velkém Meziříčí

III.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje a bere na vědomí tyto změny základního rozpočtu:

1.

dotace na sociální dávky – místo 14 800 tis. Kč 14 000 tis. Kč. O částku 800 tis. Kč se se snižuje částka výdajů na sociální dávky
dotace na školství – místo 1 652 tis. Kč 1 962,5 tis. Kč. O částku 310,5 tis. Kč se zvyšuje rozpočet na opravu stropu tělocvičny na Poštovní ulici
dotace na výkon státní správy – místo 5 459 tis. Kč 5 491 tis. Kč. O částku 32 tis. Kč se zvyšují neinvestiční výdaje § 6171 – Místní správa
2.


příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací – místo 710 tis. Kč 711,8 Kč. O 1,8 tis. Kč se snižuje rezerva rozpočtu
§ Silnice - akce „Podhradí“ místo dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko ve výši 62 tis. Kč bude vlastní akce města – oprava komunikace
§ Odvádění a čištění odpadních vod – akce Podhradí – místo dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko ve výši 1 178 tis. Kč bude dotace tomuto svazu ve výši 862 tis. Kč
§ Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – akce Podhradí – rekonstrukce plynovodu – 316 tis. Kč – vlastní akce města

Zastupitelstvo města souhlasí:
s darováním 2 kusů počítačů PC 486 DX/33 Mhz Základní škole Sokolovská 13 Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
s darováním počítače PC 486 SX/33 Mhz, inv. č. DHM/64
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci podanou starostou města Ing. Bradáčem o stanovisku představenstva Nemocnice sv. Zdislavy a.s. Mostiště k provedenému účelovému auditu účetnictví a hospodaření a následném stanovisku Rady města Velké Meziříčí
Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Vilém LAVICKÝ- zástupce starosty


Usnesení č. 32/2002

USNESENÍ Č. 32/2002

ze dne 23. ledna 2002

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí ruší bod č. 2 a) z usnesení č. 19/2000 ze dne 11.7.2000 a část bodu 2 h) – návrh kupní smlouvy s firmou W i e g e l Žebrák žárové zinkování s.r.o., Za dálnicí 509, 267 53 Žebrák z usnesení č. 20/2000 ze dne 26. září 2000 a přijímá toto nové usnesení: zastupitelstvo města Velké Meziříčí souhlasí s prodejem parc.č. 5280/14 o výměře 18 130 m2 firmě WIEGEL Velké Meziříčí žárové zinkování s.r.o., Radnická 29, 594 13 Velké Meziříčí. Zastupitelstvo města rovněž souhlasí se zněním kupní smlouvy.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje následující rozpočtové opatření (v tis. Kč):
Zdroje:
226 – neúčelová rezerva rozpočtu

Rozdělení:


226 – provedení analýzy dosavadního hospodaření Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. a na to navazující syntézy nabytých podkladů s cílem návrhu opatření, které mají zajistit všestranný rozvoj a zejména vyrovnané hospodaření nemocnice


Zastupitelstvo města Velké Meziříčí souhlasí s prodloužením termínu pro radu města Velké Meziříčí pro přípravu materiálů na případný vstup města do Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. Mostiště na dobu nezbytně nutnou

Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Vilém LAVICKÝ - zástupce starostyUsnesení č. 2/2002

USNESENÍ Č. 2/2002

ze dne 17. prosince 2002

Majetkové převody
a/ zastupitelstvo města souhlasí s darováním regulační stanice STL plynovodu v Čechových sadech JMP, a.s. Brno

b/ zastupitelstvo města souhlasí s darováním splaškové tlakové kanalizace PVC DN 110 v délce 293,9 m v průmyslové zóně Jihlavská SVAK Žďársko

c/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku ve zjednodušené evidenci parc.č. 463 PK o výměře 1 253 m2 v k.ú. Svařenov p. Michalu Fialovi, bytem VM, Sokolovská 4 za cenu 70,- Kč/m2 na výstavbu rodinného domu

d/ zastupitelstvo města ukládá odboru investic a správy majetku města znovu zveřejnit záměr prodeje části pozemků parc.č. 2805, 83/1, 83/2, 84/1 a 84/2 na ul. Mlýnská a Novosady o výměře asi 80 m2 za účelem výstavby

e/zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene – práva umístění, provozu, údržby a opravy vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě přes pozemky města parc. č. 5582/1, 5582/4, 5582/5 a 6274 v Čechových sadech, k.ú. Velké Meziříčí ve prospěch ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Praha. Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a po dokončení akce a provedení geometrického zaměření bude uzavřena smlouva.

f/zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene – práva umístit a provozovat kabelové vedení NN a práva přístupu na pozemky parc.č. 305 a 311/1 v k.ú. Kúsky za účelem údržby, oprav a rekonstrukce kabelů NN k tíži vlastníka pozemků, t.j. města, ve prospěch ČR – Ministerstva vnitra. Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a po skončení akce a geometrickém zaměření bude uzavřena dohoda o zřízení věcného břemene

g/ zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o změně názvu společnosti Wiegel Velké Meziříčí žárové zinkování s.r.o. na Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o. Žebrák a souhlasí s uzavřením dohody o narovnání vztahů mezi oběma stranami.

h/ zastupitelstvo města souhlasí se záměrem prodeje pozemků parc.č. 3882/2 o výměře 1 069 m2 a parc. č. 3886 o výměře 3 327 m2 za účelem výstavby čtyř rodinných domů dle zastavovací studie po geometrickém zaměření. Zveřejnění záměru bude provedeno dne 18.12.2002 a od téhož dne budou na odboru investic a správy majetku města přijímány písemné žádosti. Do příštího jednání zastupitelstva města budou připraveny podmínky pro určování prodeje pozemků a minimální cena za 1 m2 pozemku.

ch/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 13 000 m2 v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. VM firmě NovaTech CZ s.r.o. Brno za cenu 400,- Kč/m2 a ostatních podmínek, schválených zastupitelstvem města, za účelem výstavby výrobních hal pro výrobu plastových výlisků a jejich montáže


Rozpočtová opatření

Zastupitelstvo města schvaluje tato rozpočtová opatření (v tis. Kč):
Zdroje:

26 – rezerva na projekty
65 - geodetické zaměření pro vyhledávací studii silničního obchvatu – východ
218 – vybudování parkoviště Hornoměstská (zrušená akce)
53 - snížení rozpočtu na údržbu veřejné zeleně (práce provedené TSVM s.r.o.)
30 - úprava veřejného prostranství Lhotky
20 - odvodnění MŠ Olší nad Oslavou
Rozdělení:

5 - úhrada posudku a vypracování žádosti o dotaci na plynofikaci míst. části Hrbov, Svařenov
21 - vypracování rozborů vod a zeminy v ul. Hornoměstská (ekolog. zátěž po benz. čerpací stanici)
65 - projektová dokumentace (rozšíření hřiště, prodloužení a přeložka části deš?ové kanalizace, rezerva pro umístění druhého doskočiště pro skok do dálky) - pro novou 18-ti třídní ZŠ
23 - úpravy na plynovodním potrubí v křižovatce Třebíčská
40 - rozšíření křižovatky Třebíčská (nabídka převýšila rozpočtovanou částku)
105 - úhrada vánoční výzdoby na Náměstí ve Velkém Meziříčí (práce provedené Technickými službami VM s.r.o.)
50 – dotace pro JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí, Náměstí č. 17 – určena na vybavení stávající vzduchotechniky regulačními prvky
53 - údržba hřbitova Karlov (práce provedené Technickými službami VM, s.r.o.)
30 - oprava kulturního domu Lhotky 10. 20 - nákup křovinořezu pro úpravu veřejného prostranství Olší nad Oslavou


Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje rozpočtové provizorium na období od 1.1.2003 do 30.4.2003 v tomto znění: (v tis. Kč)
Příjmy: .................................................................. 37 556
Výdaje: .................................................................. 45 950
- dle součtu výdajů u jednotlivých § rozpočtové skladby (dle předloženého materiálu)

--------------------------------------------------------------------------------
Rozdíl příjmů a výdajů .................................................. - 8 394

--------------------------------------------------------------------------------
Financování ............................................................ + 8 394
--------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí nesouhlasí s přehodnocením vyhlášky č. 26/99 města Velké Meziříčí o provozování výherních hracích přístrojů na určených místech a určeném čase a požaduje zachovat stávající rozsah omezení lokalit, kde je možno výherní hrací přístroje provozovat, stejně tak i omezení doby provozování.
a/
Zastupitelstvo města souhlasí se zabezpečením LSPP ve Velkém Meziříčí v roce 2003 prostřednictvím Záchranné služby Žďár nad Sázavou se sídlem v Novém Městě na Moravě.
Současně schvaluje znění „Smlouvy o zajištění lékařské služby první pomoci“ mezi městem Velké Meziříčí a Záchrannou službou Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

b/
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby LSPP ve Velkém Meziříčí v r. 2003 byla zabezpečena za těchto podmínek:
1) LSPP bude nevýjezdová

2) ordinační doba: všední den ....... 17.00 – 22.00 hod
so, ne, svátky .... 9.00 – 22.00 hod

3) odměny lékařů: všední den ........ 200,- Kč/hod
so, ne, svátky .... 300,- Kč/hod

c/
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že případnou finanční ztrátu do max. výše 100 tis. Kč ročně za provozování LSPP, která bude vyšší než příspěvek od Kraje Vysočina uhradí město Velké Meziříčí v r. 2003 ze svého rozpočtu. Případná vyšší ztráta bude znovu řešena na jednání zastupitelstva města.

d/
Zastupitelstvo města ukládá Radě města, aby při přípravě rozpočtu pro r. 2003 začlenila do návrhu rozpočtu částku 1,5 mil. Kč určenou na zajištění LSPP v nočních hodinách

Zastupitelstvo města stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva města takto:
- člen rady města ..................................... 1 000,- Kč/měsíc
- předseda výboru nebo komise ........................... 300,- Kč/měsíc
- člen zastupitelstva, vykonávající občanské obřady ..... 300,- Kč/měsíc
V případě, že člen zastupitelstva vykonává více funkcí, odměny se sečítají.

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu upravující společný výkon agend civilní služby a kurátora pro dospělé, pověřuje starostu města jednáním s dotčenými orgány a uzavřením této smlouvy s tím, že finanční náklady budou upřesněny po uzavření roku 2002.

Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Alois NOVÁČEK- zástupce starosty

Usnesení č. 1/2002

USNESENÍ Č. 1/2002

z ustavujícího zasedání ze dne 14. listopadu 2002

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí

 

I. bere na vědomí

zprávu o výsledcích komunálních voleb, které se uskutečnily ve dnech 1. a 2. listopadu 2002
zprávu mandátové komise o ověření platnosti voleb členů zastupitelstva s tím, že ověření platnosti voleb přijímá,

II. volí

do funkce starosty města
Ing. Františka BRADÁČE
r.č. 560828/2273
bytem Velké Meziříčí, Bezručova 1614/4


do funkce místostarosty
Ing. Aloise NOVÁČKA
r.č. 471128/474
bytem Velké Meziříčí, Záviškova 1525/33


další členy rady města
Mgr. Ivanu BÍBROVOU
Josefa KOMÍNKA
Pavla PEŠKA
Ing. Karla SOBOTKU
Jiřího ZELNÍČKA
Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Alois NOVÁČEK- zástupce starosty

 
Usnesení č. 31/2001

USNESENÍ Č. 31/2001

ze dne 18. prosince 2001

Majetkové převody
a/ zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem části spoluvlastnického podílu ve výši 284/31820 z pozemku parc.č. 389/2 na ul. Hornoměstská v k.ú. Velké Meziříčí z majetku města do vlastnictví ALPY, s.r.o. Velké Meziříčí. Náklady s převodem spojené ponese ALPA ze svého.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2002 v tomto znění:

Příjmy (v tis. Kč)
Daňové ............................... 74 556
Dotace a převody ..................... 35 533
Nedaňové .............................. 6 764
Kapitálové ........................... 12 755

--------------------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem ........................... 129 608

Výdaje – členění dle § rozpočtové skladby (v tis. Kč)
Ozdravování hospodářských zvířat ................................................ 210
Pěstební činnosti – lesy ........................................................ 646
Vnitřní obchod, služby a turizmus ............................................... 246
Silnice ....................................................................... 5 926
- z tohoto dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko´............................ 62
Provoz veřejné silniční dopravy ................................................. 600
- v tom dotace na dopravní obslužnost 300 dotace na provoz MHD .................. 300
Pitná voda ...................................................................... 781
- z toho příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Ždársko .......................... 710
Odvádění a čištění odpadních vod .............................................. 7 258
- z toho dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko ........................... 6 793
Vodní toky a vodohospodářská díla ............................................... 600
Předškolní zařízení ........................................................... 3 500
Základní školy ................................................................ 6 585
- z toho příspěvek na provoz Základní školy V.M.Sokolovská 13 ................. 2 300
příspěvek na provoz Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 20 ................2 150
Školní stravování ............................................................. 2 715
Činnosti knihovnické .......................................................... 2 000
- v tom příspěvek na provoz Městské knihovny .................................. 2 000
Činnost muzeí a galerií ....................................................... 2 500
- v tom příspěvek na provoz Muzea silnic a dálnic ČR .......................... 2 500
Pořízení, zachování a obnova kulturních památek ................................. 365
- z toho dotace příjemcům státní dotace ......................................... 300
Záležitosti kultury j.n. ........................................................ 105
Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. .......................................... 80
Zájmová činnost v kultuře ..................................................... 3 790
- z toho dotace na činnost Jupiter clubu s.r.o. ............................... 2 200
- dotace JC s.r.o. na plynofikaci kotelny ..................................... 1 500
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. j.n. ................................. 95
Tělovýchovná činnost j.n. .................................................... 11 835
Zájmová činnost a rekreace j.n. ................................................. 378
Programy rozvoje bydlení ........................................................ 306
Bytové hospodářství .......................................................... 10 894
Veřejné osvětlení ............................................................. 1 429
Pohřebnictví .................................................................. 2 716
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí .................................. 4 666
Územní plánování ................................................................ 280
Komunální služby a územní rozvoj j.n. ......................................... 3 736
Sběr a svoz komunálních odpadů ............................................... 12 077
Prevence vzniku odpadů .......................................................... 675
Ostatní nakládání s odpady ...................................................... 150
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ........................................... 3 623
Dávky sociální pomoci ........................................................ 14 800
Pečovatelská služba ........................................................... 2 400
- v tom příspěvek na provoz Sociálním službám města Velké Meziříčí ............ 2 400
Civilní ochrana .................................................................. 75
Bezpečnost a veřejný pořádek .................................................. 1 009
Požární ochrana ................................................................. 823
Místní zastupitelské orgány ................................................... 1 645
Činnost místní správy ........................................................ 20 987
Pojištění funkčně nespecifikované ............................................... 333
Finanční operace j.n. ............................................................. 5
Ostatní činnosti j.n. ......................................................... 6 544

--------------------------------------------------------------------------------
Výdaje celkem ............................................................... 139 388

--------------------------------------------------------------------------------
Rozdíl příjmů a výdajů: schodek ............................................. - 9 780
Tř. 8 – Financování celkem .................................................. + 9 780

--------------------------------------------------------------------------------
Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závazné částky rozpočtu uvedené u jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby, jako závazné ukazatele ve smyslu § 12, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb. se posuzují částky dotací, příspěvků a příspěvku na provoz poskytovaných subjektům uvedeným v rozpočtu /vždy vyděleno z celkové částky rozpočtu na příslužný paragraf/. Pokud prostředky v jednotlivém paragrafu spravuje více správců rozpočtových prostředků, nelze překročit čerpání rozpočtu u jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci jednotlivého paragrafu. Pro organizační složky města je závazný jejich rozpočet. Přesuny mezi rozpočtem jednotlivých organizačních složek v rámci jednoho paragrafu rozpočtové skladby může provádět správce spravující prostředky tohoto paragrafu.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje následující rozpočtová opatření (v tis. Kč):
A./
Zdroje:
5 – snížení rozpočtu na studii využití území po demolici objektu U Tržiště 717
15 - snížení rozpočtu na demolici objektu U Tržiště 717
135 - snížení rozpočtu na dotěsnění skládky TKO
Rozdělení:

5 – záměr vybudování sportoviš? na ul. Oslavická ve Velkém Meziříčí
15 - zřízení přístřešku pro popelnice u č.p. 540 na ul. Uhřínovská
51 - instalace úsporných baterií ve sprchách /výměna vodoinstalace/ fotbalového areálu Na Tržišti
6 - drobná oprava přimrazované ledové plochy
9 - přeprava dlažebních kostek, shrnutí – jejich uskladnění na skládce TKO
20 - přeložka kabelové televize u akce zřízení parkoviště ul. Pionýrská (6 tis. Kč), zřízení parkoviště ul. Pionýrská – stavební práce (14 tis. Kč)
35 - křižovatka Vrchovecká – Novosady – rozšíření o 1 ks veřejného osvětlení včetně kabelu, předláždění žulové dlažby a oprava kanálu
14 - projekt na úpravu křižovatky Vrchovecká – Novosady včetně návrhu kruhových objezdů


B./
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje následující rozpočtová opatření: (v tis. Kč) - práce provedené Technickými službami VM s.r.o:
Zdroje: (snížení rozpočtu)

63 - § Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
63 - § Komunální služby a územní rozvoj j.n. – vodní hospodářství
Rozdělení: (zvýšení rozpočtu)


53 - § Silnice – zimní údržba
42 - § Tělovýchovná činnost j.n. – zimní stadion
31 - § Prevence vzniku odpadů – separovaný sběr

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 40/01, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/97 města Velké Meziříčí o místních poplatcích, ve znění změny této vyhlášky schválené na zasedání městského zastupitelstva dne 30.6.1998, ve znění vyhlášky č. 25/99, vyhlášky č. 28/99 a vyhlášky č. 36/01
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí souhlasí se zastavením obytného domu č. popisné 1589 a 1590 na Sokolovské ulici ve Velkém Meziříčí, včetně pozemků č. parc. 2361 a 2358/1, k.ú. Velké Meziříčí na Sokolovské ulici ve Velkém Meziříčí, na nichž je tento obytný dům umístěn. Výše uvedená zástava se provádí ve prospěch České spořitelny, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, okresní pobočka Jihlava, pobočka Žďár nad Sázavou, pro zajištění hypotečního úvěru ve výši 8 100 tis. Kč, určeného na výstavbu obytného domu o 18 bytových jednotkách na ul. Čermákova ve Velkém Meziříčí, umístěného na parc.č. 5582 v k.ú. Velké Meziříčí.
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodloužení tělocvičny v nové 18. ti. třídní základní škole Oslavická o cca 9 m a bere na vědomí nutnost dofinancování 3,6 mil. Kč z rozpočtu města

Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Vilém LAVICKÝ - zástupce starostyUsnesení č. 30/2001

USNESENÍ Č. 30/2001

ze dne 4. prosince 2001

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje 14 hlasy zrušení své organizační složky Mateřská škola Ostrůvek Velké Meziříčí k 30. 6. 2002
Majetkové převody
a/ zastupitelstvo města Velké Meziříčí souhlasí se směnou pozemků v majetku města a sice parc.č. 5814/18 o výměře 978 m2, části pozemku parc.č. 5814/5 o výměře 1 761 m2 a části pozemku parc.č. 5814 o výměře 1877 m2, celkem 4 616 m2 v k.ú. Velké Meziříčí za pozemky ve spoluvlastnictví Františka a Vlastimila Šoukalových, bytem Oslavice a to části pozemku parc.č. 5725 o výměře 5 766,5 m2 v k.ú. Velké Meziříčí a části pozemku parc.č. 267 o výměře asi 1 000 m2 v k.ú. Oslavice, celkem asi 6 766 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým zaměřením). Směna pozemků bude provedena bez ohledu na jejich výměru. František a Vlastimil Šoukalovi jsou povinni uhradit geometrické zaměření městských pozemků v částce 7 300,- Kč.

b/ zastupitelstvo města Velké Meziříčí souhlasí se směnou částí pozemků v k.ú. Velké Meziříčí v lokalitě K Novému světu ve vlastnictví manž. Miroslava a Blanky Lysých, bytem VM a sice pozemku parc.č. 3847/1 o výměře 140 m2 a parc.č. 3848 o výměře 70 m2 – celkem asi 210 m2 za pozemky města – části parc.č. 3849/2 a 3852/12 o výměře asi 200 m2 a parc.č. 3847/3 o výměře asi 1 000 m2 – celkem asi 1 200 m2 a dokoupení rozdílu ve výměře za cenu 200,- Kč/m2. Geometrické zaměření směňovaných pozemků zajistí město na náklady obou směňovatelů.

c/ zastupitelstvo města Velké Meziříčí zamítá žádost firmy KBB s.r.o. Velké Meziříčí na změnu usnesení čís. 27/2001 pod bodem 1 h/ ze dne 26.6.2001 a trvá na původním rozhodnutí s tím, že kupní smlouva musí být podepsána nejpozději do 15.1.2002


Zastupitelstvo města Velké Meziříčí bere na vědomí nabídku Biskupství brněnského na prodej 25 % akcií společnosti Nemocnice sv. Zdislavy a.s. městu Velké Meziříčí. Zastupitelstvo města pověřuje radu města přípravou návrhu podmínek pro případný vstup města Velké Meziříčí do společnosti Nemocnice sv. Zdislavy a.s. a návrhu podmínek pro převzetí záruky za úvěr a jeho splácení ve výši 30 mil. Kč, který chce Nemocnice sv. Zdislavy a.s. otevřít za účelem oddlužení obchodních vztahů a k finančnímu zajištění dobudování technického zázemí nemocnice.
Termín: do 31.1.2002.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje:
I.
prodej bytové jednotky č. 1673/1 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 369/3734 na společných částech domu čp. 1673 a na pozemku parc. č. 2201/34 na ul. Karlov ve Velkém Meziříčí paní Ludmile Kubíkové, bytem Karlov 1673, VM za kupní cenu 87 185,- Kč a úplatné postoupení pohledávky města ve prospěch kupující představující zůstatek prostředků vložených do fondu oprav domu ve výši aktuální k datu podpisu kupní smlouvy

II.
doplnění zásad pro prodej městských bytů

A. Při prodeji bytů nájemcům nebo jejich rodinným příslušníkům budou zachovány cenové, platební a další podmínky prodeje tak, jak byly schváleny dne 26.6.2001

B. Prodej volných bytů bude realizován následujícím postupem:
na volný byt bude zpracován znalecký posudek
byt bude nabídnut k prodeji veřejnosti s tím, že cena dle znaleckého posudku bude považována za minimální kupní cenu, zájemci budou mít možnost prohlídky bytu
zájemci o koupi předloží své nabídky v uzavřených obálkách komisi určené zastupitelstvem. Komise z předložených nabídek vybere jednu, kterou navrhne ke schválení zastupitelstvu města – nejpozději do 30 dnů od schválení prodeje musí zájemce podepsat kupní smlouvu a schválenou kupní cenu zaplatit nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 38/01 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Velké Meziříčí a jeho místních částech
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 39/01 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje přijetí hypotečního úvěru ve výši 8 100 tis. Kč, určeného na výstavbu obytného domu o 18 bytových jednotkách na ul. Čermákova ve Velkém Meziříčí, umístěného na parc.č. 5582 v k.ú. Velké Meziříčí.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí souhlasí se zastavením výše uvedeného rozestavěného obytného domu včetně pozemku parc.č. 5582, k.ú. Velké Meziříčí, a to ve prospěch České spořitelny, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, okresní pobočka Jihlava, pobočka Žďár nad Sázavou, pro zajištění výše uvedeného hypotečního úvěru.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje následující rozpočtová opatření (v tis. Kč):
I.
Zdroje:

70 – zvýšení rozpočtu poplatku za komunální odpad
5 - příjmy z odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zem. půd. fondu
8 - příjmy z pokut za porušení předpisů v oblasti nakládání s odpady
11 - odměna obci za třídění odpadu
Rozdělení:

70 – zvýšení rozpočtu na dotaci na dopravní obslužnost
24 - § Péče o vzhled obcí a veř. zeleň – údržba veřejné zeleně – práce provedené Technickými službami VM s.r.o.
II.
Zdroje:

61 – pojistná náhrada po pojistné události I. ZŠ, Sokolovská 13, Vel. Meziříčí
285 – snížení rozpočtu na § 6171, pol. 5163 Sl. peněžních ústavů
Rozdělení:

61 – opravy objektu I. ZŠ, Sokolovská 13, Velké Meziříčí
285 – zvýšení rozpočtu na § 6320, pol. 5163 Sl. peněž. ústavů
III.
Zdroje:

14 500 – pol. 4132 – Převody z ostatních vlastních fondů nemajících charakter veřejných rozpočtů
Rozdělení:

14 500 - § Ostatní činnost j.n. pol. 5343 – Převody jiným fondům a účtům nemajícím charakter veř. prostředků
IV.
Zdroje:

140 – snížení rozpočtu na platy na § 1031 – Pěstební činnost 36 – snížení rozpočtu na sociální zabezpečení na § 1031 13 - snížení rozpočtu na zdravotní pojištění na § 1031
Rozdělení:

140 – zvýšení platů na § 6171 – Činnost místní správy
36 – zvýšení pojistného na sociální zabezpečení na § 6171
13 - zvýšení pojistného na zdravotní pojištění na § 6171
V.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí souhlasí, aby Základní umělecká škola, Velké Meziříčí, Poříčí 808, využila pro svoji činnost v r. 2001 následující nepoužité finanční prostředky, které byly poskytnuty s určením:

dar pro pěvecký sbor IUVENTUS – 10 tis. Kč v r. 1998
dotace pro pěvecký soubor Včelka – 10 tis. Kč v r. 1999
VI.
Zdroje:

10 – příjmy z úroků
Rozdělení:

10 - dotace Základní umělecké škole Velké Meziříčí, Poříčí 808, s určením na úhradu nákladů přílohy týdeníku Velkomeziříčsko, vydané u příležitosti oslav 100. výročí založení školy
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí mění své usnesení ze dne 9.10.2001 ve věci půjčky SKI KLUBu Velké Meziříčí následovně:
„Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se usneslo poskytnout půjčku SKI KLUBu Velké Meziříčí ve výši 250 tis. Kč na nákup sněžného vozidla pro úpravu sjezdových tratí za následujících podmínek:
půjčka bude poskytnuta v r. 2001
splatnost do konce r. 2005, ve čtvrtletních splátkách ve výši 15 625,- Kč splatnými vždy do konce příslušného čtvrtletí, počátek splácení v I. čtvrtletí r. 2002
úrok ve výši 5 % ročního úroku, splatný vždy do konce ledna následujícího kalendářního roku
zajištěno zástavou - pozemek č.p. 4688/2, k.ú. Velké Meziříčí a parc. č. 892/3, k.ú. Martinice u Velkého Meziříčí, druh pozemku - vodní plocha, včetně stavby umělé vodní nádrže na těchto parcelách umístěné.“
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje bezúplatný převod níže uvedených věcí těmto subjektům:
Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 13, okres Žďár nad Sázavou - věci uvedené v příloze 1 předloženého materiálu mimo obrazů, které budou škole poskytnuty do výpůjčky
Základní škole Velké Meziříčí, Oslavická 20 okres Žďár nad Sázavou - věci uvedené v příloze 2 předloženého materiálu mimo obrazů, které budou škole poskytnuty do výpůjčky
Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Vilém LAVICKÝ - zástupce starosty