Informace z rady města 23. 3. 2011

 1. rada města souhlasila:
 • se zveřejněním záměru prodeje části o výměře asi 10 m2 z pozemku města parc.č. 3800/66 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí za účelem plánované výstavby trafostanice pro další zástavbu rodinnými domy
 • se zveřejněním záměru směny pozemku města parc.č. 5911/22 o výměře 271 m2 za pozemek firmy Energia Garenna s.r.o. Praha parc.č. 5911/25 o výměře 363 m2 v Čechových sadech, k.ú. Velké Meziříčí bez ohledu na výměru pozemku
 • s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem a Českými dráhami, a.s. Praha na dočasný zábor části o výměře 311 m2 z pozemku ČD parc.č. 5544/2 jako obvod staveniště pro výstavbu PPO. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Ostatní ujednání jsou uvedena v nájemní smlouvě, jejíž návrh předložil vlastník pozemku, t.j. České dráhy, a.s. Praha
 • s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - uložení nového zemního kabelu NN do pozemků města parc.č. 5633/11 a 5220/2 - ostatní plochy - za městem u Slovnaftu, k.ú. Velké Meziříčí. Věcné břemeno s právem provozování, údržby a oprav ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice bude uzavřena na dobu trvání stavby
 • se zapojením transferů účelově určených, přijatých v březnu 2011 do upraveného rozpočtu  města Velké Meziříčí
 • se skácením lípy rostoucí na Náměstí ve Velkém Meziříčí a označené v mapovém podkladu znaleckého posudku Ing. Kolaříka č.174-1 056/09 jako strom č. 7
 • se zadáním vypracování znaleckého posudku zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromu označeného v mapovém podkladu posudku Ing. Kolaříka č.174-1 056/09 jako strom č. 3
 • s uzavřením náměstí dne 26. června 2011 od 7:00 do 19:00 hod. s bezplatným umístěním stánků s občerstvením pro diváky z důvodu konání oslav 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí
 • s umístěním reklamy na vjezdových lístcích pro vjezd na Náměstí, které budou potištěny reklamou firmy INGELD s.r.o. Distribuce vjezdových lístků proběhne v délce jednoho měsíce v jarním termínu, tj. duben nebo květen. Náklady spojené s tiskem vjezdových lístků hradí firma INGELD s.r.o. Závěrečnou korekturu vjezdových lístků provede Město Velké Meziříčí.
 • s hostováním cirkusu Andres ve Velkém Meziříčí ve dnech 4.4. - 17.4.2011
 • s vyvěšením banneru s upoutávkou na konání koncertu Muzikanti dětem na bránu v ulici Komenského v době od 1.4. do 30.5.2011. Vyvěšení banneru proběhne na náklady žadatele

 1. Rada města schválila:
 • zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 130 m2 z pozemku města parc.č. 5903 na Fajtově kopci v k.ú. Velké Meziříčí jako součást areálu fotovoltaické elektrárny Slunečnice energo, s.r.o. Velké Meziříčí . Po uplynutí zákonné lhůty bude žádost znovu projednána radou města se stanovením podmínek nájemní smlouvy.
 • návrh dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 1.3.2001 mezi městem a firmou News Outdoor Czech Republic s.r.o. Praha na pronájem bočnic mostu nad dálnicí D1 na km 145,5
 • návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene - uložení nového zemního kabelu NN do pozemků města parc.č. 5643/2, 3987/3, 3988, 3989/2, 5643/1 a 4347/1 v Rakůvkách, k.ú. Velké Meziříčí pro zahrádky v této lokalitě. Věcné břemeno - právo provozování, údržby a oprav - bude uzavřeno ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na dobu trvání předmětné stavby
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - uložení zemního kabelového vedení do parc.č. 5928/2 místní komunikace na ul. Školní v Čechových sadech - bude vedeno okrajem - ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání této stavby
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3419 finanční dar pro Veroniku Čamkovou
  Účel: za vynikající sportovní výsledky v lyžování - trojnásobná mistryně ČR na Mistrovství ČR v alpských disciplínách v žákovských kategoriích
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 4,6 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení: 4,6 tis. Kč - § 6171 vydražení obrazu na 11.Charitativním plese Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Dětské středisko Březejc dne 11.3.2011
 • účetní závěrky příspěvkových organizací města k 31.12.2010
 • rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2010 a

vyhodnocení dodržení platové regulace v roce 2010 s tím, že stanovený objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2010 nebyl žádnou příspěvkovou organizací překročen

 • předložený materiál "Závěry z provedené inventarizace za rok 2010" v plném znění vč. přílohy "Sumář vyřazovaného majetku po inventarizaci k 31.12.2010"
 • odpisový plán dlouhodobého majetku pro r.2011-2014 pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 podle přiloženého návrhu
 • Pravidla o přidělování bytů v majetku města Velké Meziříčí do nájmu občanů s účinností od 20.4.2011
 • vyhlášení grantového systému města v těchto oblastech:

  Projekty podpory zdraví - projekty pro zdraví a zdravý životní styl, prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích - Den zdraví, Den bez úrazů apod., výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, projekty pro cílovou skupinu dospělých (cyklus přednášek,...).
  Ekologická/enviromentální výchova a vzdělávání - projekty zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje organizací a institucí působících v uvedené oblasti.
  Rozvoj pohybové výchovy - projekty na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 18-ti let (celoměstské sportovní soutěže, dětské tábory,...).
  Prevence sociální patologických jevů dětí a mládeže - projekty napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdělávací akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních skupin (formou informačních výstav, výtvarných či literárních soutěží, studentských debat, sportovních, kulturních akcí apod. - vazba na projekt Komunitní plánování sociálních služeb)
  Sociální problematika - projekty na podporu rozvoje služeb sociální péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní prevence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze občanů města Velké Meziříčí.

  Rada města stanoví tyto podmínky k vyhlášení grantového systému města:

  - maximální příspěvek na projekt je 5 000,--Kč
  - požadovaná spoluúčast min. 40%
  - o přidělení finančního prostředku bude rozhodovat rada města
  -v rámci tohoto kola, může organizace podat jeden projekt
 1. Rada města vzala na vědomí:
 2. Rada města nesouhlasila:
 • zprávu o situaci v tělocvičně Charita na ulici Poštovní
 • zprávu o výsledcích zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2011/2012
 • Pracovní řád městského úřadu Velké Meziříčí
 • Etický kodex chování úředníka městského úřadu Velké Meziříčí
 • petici občanů za vybudování krytého bazénu a předkládá ji k projednání zastupitelstvu města s návrhem na usnesení
 • s výstavbou oddělení mateřské školy v objektu Základní školy Oslavická v roce 2011
 • s přidělením dotace na provoz občanského sdružení pro Hospicové hnutí Vysočina Nové Město na Moravě

Ing. Radovan Necid, starosta města