Informace z rady města 16. 2. 2011

1.

Rada města jmenovala p. Ing. Marii Doležalovou předsedkyní bytové komise při Městské správě bytů Velké Meziříčí.

2.

Rada města schválila navýšení nájemného v nebytových prostorách ve správě Městské správy bytů Velké Meziříčí na období od 01.04.2011 do 31.03.2012 o výši inflace, tj. o 1,5 % s výjimkou nájemného pro organizace řízené městem Velké Meziříčí, které zůstane v původní výši z období 01.04.2010 do 31.03.2011.

3.

Rada města schválila souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby v městské hromadné autobusové dopravě ve Velkém Meziříčí za rok 2010 a v souladu s článkem 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, zveřejňuje tuto zprávu po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí.

Dále rada města schválila souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby v meziměstské autobusové dopravě za rok 2010 a v souladu s článkem 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, zveřejňuje tuto zprávu po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí.

4.

Zastupitelstvo kraje Vysočina, stejně jako v uplynulých letech, i pro letošní rok schválilo Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina - ZZKV 12/2010.

První projekt podávalo Město ve spolupráci s Ekologickým střediskem Ostrůvek, druhý ve spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou (Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi) a třetí projekt podávalo Město samostatně. Pomocí těchto projektů byly podpořeny neziskové organizace působící ve městě, Město se zapojilo do národních kampaní (Dny zdraví, Evropský týden mobility a další) a z finančních prostředků těchto projektů byly vybudovány např. naučná stezka v Balinském údolí (2 etapy), webové stránky města, úpravy zahrady Ekologického centra na Ostrůvku.
V letošním roce došlo k transformaci tohoto dotačního titulu. Žadatel může předkládat pouze jeden projekt, dotace je max. 60 000,-- Kč a spoluúčast žadatele musí být 40% (nejefektivnější žádosti jsou žádosti o objemu 100 000,-- Kč). Po diskusi v komisi RM Zdravé město dne 9.2.2011 a vzhledem ke snaze navázat na předkládané projekty v předcházejících letech, podpořit činnost některých organizací ve městě a takto zajistit účast města v celonárodních kampaních, vzešel návrh vypracovat jeden projekt, pomocí něhož budou podpořeny všechny aktivity podporované již v minulých letech, avšak s podstatně menšími finančními částkami.

Rada města po projednání schválila návrh předloženého projektového záměru.

5.

Rada města projednala snížení nájemného pro HZS kraje Vysočina v budově hasičské zbrojnice Velké Meziříčí.

6.

Rada města schválila zapojení trasferů,  přijatých v lednu až únoru 2011 do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru