Informace z rady města 26.1.2011

Informace z rady města 26.1.2011

1.

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o vzájemných právech a povinnostech, spojených se vstupem na pozemky města parc. č. 1568/57, 1568/90 a 1568/112 v k.ú. Velké Meziříčí, ul. Čechova v souvislosti se stavbou vodního díla „Velké Meziříčí – ul. Čechova, kanalizace“ a to mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací.

2.

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a E.ON ČR k tíži pozemků města parc. č. 5999/150, 5999/1 a 5964/1 v Čechových sadech, k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení kabelového vedení VN a trafostanice pro Domov pro seniory a to na dobu určitou po dobu trvání předmětné stavby za jednorázovou úhradu 20 tis. Kč bez DPH s právem provozování, údržby a oprav.

3.

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o právech a povinnostech, spojených se vstupem na pozemky města parc. č. 1628/10, 1628/11, 1628/22 a 1628/208 v ik.ú. Velké Meziříčí, ul. Na Výsluní v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace na ul. Na Výsluní a to mezi městem, Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou společností, a.s. Brno.

4.

Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. 1927 na ulici Čermákova č. 4, Velké Meziříčí. Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku. Nájemní smlouva se bude obnovovat po uplynutí sjednané doby opakovaně, a to vždy na dobu jednoho roku pokud si budou nájemci řádně plnit povinnosti vyplývající z této nájemní smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku.

5.

Rada města schválila od 1. ledna 2011 platové výměry ředitelů škol a školských organizací dle návrhu.

6.

Rada města vzala na vědomí  informaci o připravovaném projektu "Prevence kriminality"

Uložila  v rámci programu Prevence kriminality v našem městě připravit výše popsanou projektovou žádost "Dovybavení centra volnočasových aktivit mládeže" a předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím kraje Vysočina do 28.1.2011.

Rada města dále schválila rozpočtový rámec projektu ve výši 224 000,-- Kč (Dovybavení centra volnočasových aktivit mládeže). Předpokládaná dotace je ve výši 200 000,-- Kč, spoluúčast města ve výši 24 000,-- Kč. Projekt bude městem předfinancován.

7.

Rada města schválila dnem pro uzavírání manželství každou sobotu od 8.00 do 14.00 hod. a místem pro konání těchto slavnostních obřadů obřadní síň v budově radnice.

8.

Rada města schválila zapojení transferů, přijatých v lednu 2011 do upraveného rozpočtu  2011:
79 000 000,-  od MPSV  - celoroční objem neinvestiční účelové dotace na příspěvek na péči oprávněným osobám

9.

Rada města schválila směrnici č. 1/2011 pro usměrňování mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městem Velké Meziříčí.

Ing. Radovan Necid, starosta města