Vyhláška č. 2006/01, kt. se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

města Velké Meziříčí a části obce Olší nad Oslavou, Hrbov, Svařenov, Mostiště, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice

č. 1/2006

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se na svém zasedání dne 25.4.2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět úpravy

(1) Účelem této obecně závazné vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce.

Čl. 2

Vymezení pojmů

(1) Veřejným prostranstvím jsou pro účely této vyhlášky:

náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru na území města Velké Meziříčí a jeho částí Olší nad Oslavou, Hrbov, Svařenov, Mostiště, Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice – viz mapová příloha č.1.

(2) Volným pohybem psů na veřejných prostranstvích se rozumí pohyb psů, kteří nejsou vedeni na vodítku.

(3) Odpovědnou osobou je osoba, která má psa v péči, na starosti, či v daném okamžiku ho má mít pod kontrolou, a to bez ohledu na vlastnictví.

Čl. 3

Pravidla pro označení psů

(1) Pes, vedený na veřejných prostranstvích, musí být viditelně označen evidenční známkou, kterou obdrží držitel při přihlášení psa do evidence. Pes může být označen i mikročipem – označení evidenční známkou je však povinné.

Čl. 4

Pohyb psů

(1) Volný pohyb psů po veřejných prostranstvích je zakázán.

(2) Odpovědná osoba, která psa doprovází, je povinna zabezpečit psa tak, aby na veřejných prostranstvích pes volně nepobíhal nebo se nepohyboval, a ani jinak neobtěžoval a neohrožoval jiná zvířata nebo osoby, zejména vést psa na vodítku, v případě potřeby psovi nasadit náhubek.

(3) Se psy je zakázán vstup:

- na hřiště u základních škol a do jejich bezprostřední blízkosti,

- na pískoviště, dětská hřiště a sportoviště a do jejich bezprostřední blízkosti,

- na hřbitovy,

- na květinové výsadby,

- na místa označená značkou uvedenou v příloze č. 2 této vyhlášky.

(4) Ustanovení odstavce (3) se nevztahuje na služební psy ozbrojených složek pod vedením psovoda při výkonu služebních povinností a na psy slepecké a asistenční.

Čl. 5

Udržování čistoty

(1) Vpřípadě, že pes znečistí veřejné prostranství a odpovědná osoba zanedbá povinnost uklidit toto znečištění, půjde o přestupek podle ust. § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

(1) Do útulku pro zaběhlé psy, který provozuje Město Velké Meziříčí, mohou být umístěni psi nalezení a toulaví, psi určení k odnětí a pozůstalí po držitelích (pokud nejsou převzati do péče jinou osobou) z katastru města Velké Meziříčí a jeho částí.

(2) Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky je oprávněna provádět osoba pověřená starostou města a pověřený člen příslušného orgánu města, zejména městská policie.

(3) Porušení vyhlášky bude postihováno podle zvláštních předpisů 1/, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

Čl. 7

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.června 2006.

 

Ing. Alois Nováček           Ing.František Bradáč

místostarosta města         starosta města

 

1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Nahoru