Vyhláška č. 2004/01, kt. se ruší vyhl. 8/93 o provozu na místních komunikacích města VM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Velké Meziříčí č. 1/04,

kterou se ruší vyhláška č. 8/2003, o provozu na místních komunikacích města Velké Meziříčí

Zastupitelstvo město Velké Meziříčí vydalo dne 2. března 2004 v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) z. č 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška města Velké Meziříčí č. 8/1993, o provozu na místních komunikacích města Velkého Meziříčí.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Ve Velkém Meziříčí dne 5. března 2004


Ing. Alois Nováček           Ing. František Bradáč
místostarosta                  starosta


Nahoru