Vyhláška č. 2000/32 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Vyhláška č. 2000/32 Města Velkého Meziříčí

opoužití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Městská rada města Velké Meziříčí se podle § 16 a § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, usnesla dne 12. 7. 2000 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u stavebních pozemků pro níže uvedené části obce použije koeficient pro násobení základní sazby daně 1,0. Části obce: Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Hrbov, Svařenov, Olší nad Oslavou, Mostiště.

Čl. 2

Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů pro níže uvedené části obce použije koeficient pro výpočet výsledné sazby daně 1,0. Části obce: Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Hrbov, Svařenov, Olší nad Oslavou, Mostiště.

Čl. 3

Podle § 11 odst. 3 písm. b/ zákona o dani z nemovitostí se stanoví pro celou obec koeficient 1,5 pro výpočet konečné sazby daně : a / u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, b / u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu jako garáže, c / u staveb pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu pro podnikatelskou činnost, 1. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu, 2. sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost. čl. 4 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. Tato vyhláška ruší Vyhlášku, jíž se stanoví koeficient, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitostí v místních částech města Velké Meziříčí a v dalších určených objektech na území města, která byla schválena radou města Velké Meziříčí dne 7. 12. 1994.


Ing. František Bradáč - starosta

Ing. Vilém Lavický - místostarosta


Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

ing. Josef Švec - vedoucí odboru správního

Nahoru