Vyhláška č. 2005/03, kt. se ruší vyhl. 5/1992 o místních stavebních předpisech

 

Vyhláška č. 2005/03,

kterou se ruší vyhláška č. 5/1992, o místních stavebních předpisech (se zvláštním zřetelem na památkovou zónu)


Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se dne 27. září 2005 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) z. č 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 5/1992, o místních stavebních předpisech (se zvláštním zřetelem na památkovou zónu).


Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ve Velkém Meziříčí dne 29. září 2005Ing. Alois Nováček           Ing. František Bradáč
místostarosta                   starosta


Nahoru