Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 9/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se na svém zasedání dne 21. února 2012 usnesením č. 130/10 /ZM/2012 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 9/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ze dne 14.12.2010.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

            Ing. Radovan Necid v. r.                                                                     Josef Komínek v. r.

                      starosta                                                                                     místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.2.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 14.3.2012

Nahoru