Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 5/2011, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se na svém zasedání dne 13. prosince 2011 usnesením č. 110/9/ZM/2011 usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích") a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. 1

Určení míst

Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích (dále jen „sázkové hry, loterie a jiné podobné hry") je zakázáno provozovat na celém území města Velké Meziříčí, včetně částí města Mostiště, Olší nad Oslavou, Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice.

Čl. 2

Určení času

Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, jejichž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze provozovat pouze v čase od 21:00 hod. do 05:00 hod.

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 26/1999, o provozování výherních hracích přístrojů na určených místech a určeném čase ze dne 9.3.1999, ve znění obecně závazné vyhlášky města Velké Meziříčí č. 3/2003 ze dne 24.6.2003.

Čl. 4

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012 z důvodu naléhavého obecného zájmu.

Ing. Radovan Necid v.r.                                                                                                                 Josef Komínek v.r.

        starosta                                                                                                                                 místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2011

Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2012

Nahoru