Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2011, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2011, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


Rada města Velké Meziříčí vydává dne 29. června 2011 na základě ustanovení § 25 odst. 2  zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  s ust. § 11, 12 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek  1


1.     Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro území  Lesního hospodářského celku (LHC) Náměšť nad Oslavou a Tasov ve správním obvodu města Velké Meziříčí jako obce s rozšířenou působností pro následující katastrální území:

Bezděkov u Velké Bíteše, Březí u Osové Bítýšky, Březka u Velké Bíteše, Březské, Heřmanov u Křižanova, Holubí Zhoř, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Kadolec, Košíkov, Křoví, Ludvíkov u Velké Bíteše, Milešín, Nová Ves u Heřmanova, Nové Sady u Velké Bíteše, Ondrušky, Ořechov u Křižanova, Osová, Osová Bítýška, Radňoves, Rozseč, Skřinářov, Tasov, Velká Bíteš, Vidonín, Vlkov u Osové Bítýšky a Záblatí u Osové Bítýšky.

2.  Zajištění zpracování lesních hospodářských osnov zabezpečuje Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí (dále jen zadavatel), jako orgán státní správy lesů příslušný podle lesního zákona1) a vykonávající působnost svěřenou tímto zákonem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Náklady na zpracování osnov hradí stát (§ 26 odst. 2 lesního zákona). Úhradu těchto nákladů zajišťuje Krajský úřad kraje Vysočina na základě podnětu Městského úřadu Velké Meziříčí (§ 47 odst. 4 lesního zákona).

3.  Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů (dále jen vlastníci lesů), s výjimkou těch, kteří si podle lesního zákona2) zadali  zpracování  lesního  hospodářského plánu. Lesní  hospodářské  osnovy pro katastrální území

Bezděkov u Velké Bíteše, Březí u Osové Bítýšky, Březka u Velké Bíteše, Březské, Heřmanov u Křižanova, Holubí Zhoř, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Kadolec, Košíkov, Křoví, Ludvíkov u Velké Bíteše, Milešín, Nová Ves u Heřmanova, Nové Sady u Velké Bíteše, Ondrušky, Ořechov u Křižanova, Osová, Osová Bítýška, Radňoves, Rozseč, Skřinářov, Tasov, Velká Bíteš, Vidonín, Vlkov u Osové Bítýšky a Záblatí u Osové Bítýšky budou zpracovány s platností na 10 let, a to na období od 1.1.2013 do 31.12.2022.

Článek 2


1.   Vlastníci lesů, které se nacházejí v katastrálním území Bezděkov u Velké Bíteše, Březí u Osové Bítýšky, Březka u Velké Bíteše, Březské, Heřmanov u Křižanova, Holubí Zhoř, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Kadolec, Košíkov, Křoví, Ludvíkov u Velké Bíteše, Milešín, Nová Ves u Heřmanova, Nové Sady u Velké Bíteše, Ondrušky, Ořechov u Křižanova, Osová, Osová Bítýška, Radňoves, Rozseč, Skřinářov, Tasov, Velká Bíteš, Vidonín, Vlkov u Osové Bítýšky a Záblatí u Osové Bítýšky, mají právo u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, písemně uplatnit své záměry, připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto záměry, připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář.

2.  Záměry, připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

3.   Termín pro uplatnění záměrů, připomínek a požadavků se stanoví do 30. listopadu 2011. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

__________________________

1) § 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona

2) § 24 odst. 3 lesního zákona

Nařízení města č. 3/2011,  str. č. 1

Článek 3

Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji bezplatně obdrží na Městském úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a to od 1. července 2013.

 

Článek 4

 

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a to z důvodu naléhavého obecného zájmu.

Josef Komínek v.r.                                                         Ing. Radovan Necid v.r.

místostarosta                                                                                starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne  30.6.2011

Sňato dne 18.7.2011

Nařízení města č. 3/2011,  str. č. 2

Nahoru