Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 7/2010, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 7/2010,

o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

 

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Město Velké Meziříčí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města  (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává finanční odbor Městského úřadu ve Velkém Meziříčí (dále jen „správce poplatku“).[1]  Na toto řízení se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále jen "vybraná místa"), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.[2]
 2. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst.[3]

Čl. 3

Vybraná místa

     Vybraná místa podléhající poplatku, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou, se vymezují takto: Náměstí, ul. Radnická, Kostelní, Komenského, K Haltýři a Rozkoš ve městě Velké Meziříčí. Do těchto míst je jinak vjezd zakázán dopravní značkou  „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Vjezd na povolení města“.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatku při podání žádosti o povolení k vjezdu.

 1. V ohlášení poplatník uvede[4]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména počet a označení vozidel, na které je povolení k vjezdu vydáváno, dobu na kterou je povolení vydáváno, včetně údaje dokládajícího případný nárok na úlevu či osvobození od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 4. Při vydání povolení k jednorázovému vjezdu (na jeden den) se splnění ohlašovací povinnosti nevyžaduje.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)     Sazba poplatku za povolení k vjezdu činí:

 1. Sazba za vozidlo a den:

a)  jednostopá motorová vozidla 5,- Kč

b) osobní automobily 10,- Kč

c) autobusy 20,- Kč

 1. nákladní automobily pro zásobování a služby 10,- Kč
 1. Paušální sazba: za vozidlo a měsíc (stanoví se po dohodě s poplatníkem)
 1. jednostopá motorová vozidla 30,- Kč
 2. osobní automobily 200,- Kč
 3. autobusy 330,- Kč
 4. nákladní automobily pro zásobování a služby 170,- Kč

3.  Paušální sazba: za vozidlo a rok (stanoví se po dohodě s poplatníkem)

 1. jednostopá motorová vozidla 400,- Kč
 2. osobní automobily 2 000,- Kč
 3. autobusy 4 000,- Kč
 4. nákladní automobily pro zásobování a služby 2 000,- Kč

(2)  Jednorázový poplatek ve výši dle odst. (1) 1.  se vybírá pouze v pracovní dny v době od  6,00 hod. do 17,00 hod., a to bez ohledu na to, kterou a jak velkou část z takto stanovené doby poplatník k vjezdu využije. Při opakovaném vjezdu v témže dni hradí poplatník poplatek pouze jednou, a to při prvním vjezdu.

Čl. 6

Splatnost poplatku

Poplatek  je splatný současně s vydáním povolení.

Čl. 7

Osvobození

 1. Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti (všechny tyto osoby se musí při vjezdu prokázat povolením, které jim na požádání vydá správce poplatku) nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.[7]
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. osoby zajišťující zdravotní a sociální služby, hasičský záchranný sbor, policie, osoby zajišťující odstranění havárií inženýrských sítí,
  2. fyzické osoby, které mají trvalý pobyt  nebo vlastní nemovitost čp. 49, 50, 74, 77, 894, 895, 896, 1101, 1102, 1123, 1129, 1130, 1131, 1132, 1139, 1140, 1141, 1142, 1164, 1185, 1211, 1212, 1213, 1641, 2043 a 2073 ve Velkém Meziříčí, osoby jim blízké nebo osoby, které tyto nemovitosti užívají ke své hospodářské činnosti. Tyto osoby se musí při vjezdu prokázat povolením, které jim na požádání vydá správce poplatku,
  3. město Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, u nichž je zřizovatelem město Velké Meziříčí a právnické osoby s majetkovou účastí města Velké Meziříčí,
  4. právnické osoby, které vlastní nemovitost ve vybraném místě.

Čl. 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[8]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

Čl. 9

Účinnost

Tato obecně závazná  vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011 z důvodu naléhavého obecného zájmu.

                       

           

               Ing. Radovan Necid v.r.                                                         Josef  Komínek v.r.

                        starosta                                                                             místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 3.1.2011

 

 

 

Příloha obecně závazné vyhlášky města Velké Meziříčí č. 7/2010:

Ž Á D O S T

 

o vydání povolení k vjezdu pro rok …………………..

 

Žadatel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení / organizace

IČO

Adresa bydliště/sídla

ulice

 

č.

město

 

PSČ

Žádám o vydání povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města Velkého Meziříčí dle čl. 4 vyhlášky města Velké Meziříčí  č. 7/2010:

Povolení na dobu

a)

měsíců

od

 

 

do

(nehodící se variantu proškrtněte)

b)

1

rok

od

 

 

1.1.

 

 

do

31.12.

 

Chci uplatnit osvobození od poplatku dle čl.7 vyhl. 7/2010:

ANO

 

 

NE

 

(zakroužkujte vhodnou variantu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam úřadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povolení se vydává pro motorová vozidla

 

SPZ vozidla

 

Majitel vozidla

typ vozidla *

Záznam úřadu / č. karty

 

* typ vozu: S-služební / M-majitel vozu / J-jiné

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek

,- Kč

Ve Velkém Meziříčí dne .................................. 20……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razítko, podpis žadatele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[3] § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 10 odst. 1 věta druhá zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Nahoru