Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

 

 

Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 6/2010,

o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Město Velké Meziříčí  touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává finanční odbor městského úřadu ve Velkém Meziříčí (dále jen „správce poplatku“).[1]  Na toto řízení se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Předmětem poplatku jsou využitá lůžka  v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[2]  Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.
 2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Písemné ohlášení se podává na formuláři, který je přílohou této vyhlášky.  Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu
 2. V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede[3]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]
 5. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[6]

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí:

 1. 2,- Kč za každé využité lůžko a den ve městě Velké Meziříčí kromě jeho místních částí,
 1. 1,- Kč za každé využité lůžko a den v místních částech města Velké Meziříčí: Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště, Olší nad Oslavou.

Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí  příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození

         Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[7]

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad  poplatek platebním výměrem.[8]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad   zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

Čl. 8

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 z důvodu naléhavého obecného zájmu.

                       

           

               Ing. Radovan Necid v.r.                                                            Josef  Komínek v.r.

                       starosta                                                                                místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 3.1.2011

 

docPříloha obecně závazné vyhlášky města Velké Meziříčí č. 6/2010

 

 


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích