Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

 

 

Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 4/2010,

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Město Velké Meziříčí touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává finanční odbor Městského úřadu ve Velkém Meziříčí (dále jen „správce poplatku“).[1] Na toto řízení se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Velké Meziříčí. [2]
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Písemné ohlášení se podává na formuláři, který je přílohou této obecně závazné vyhlášky. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je držitel psa povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení držitel psa uvede[5]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

1.  v místních částech (Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště, Olší nad Oslavou)                                            

 1. za prvního psa       .........................................................................................80,-  Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ....................................... 120,-  Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu        ..........................................................................................80,-  Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení  .......................................................................................120,-  Kč.

2.  ve městě Velké Meziříčí (kromě jeho místních částí) v domech s jedním až dvěma byty:

 1. za prvního psa       .......................................................................................250,-  Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ....................................... 350,-  Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu        .......................................................................................100,-  Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení  .......................................................................................150,-  Kč.

3.  ve městě Velké Meziříčí (kromě jeho místních částí)  v domech o třech a více bytech:

 1. za prvního psa       .....................................................................................1 000,-  Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .................................... 1 500,-  Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu        ........................................................................................200,-  Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení  .......................................................................................200,-  Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Při celoroční poplatkové povinnosti je poplatek splatný:
  1. nejpozději do 31. března příslušného roku, nečiní-li více než 500,- Kč ročně,
  2. činí-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je poplatek splatný buď jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku, anebo ve dvou stejných splátkách, provedených nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 Čl. 7

Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený městem pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[7].
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. osoby mající v držení psa převzatého z městem zřízeného útulku pro psy v roce převzetí psa a v roce následujícím,
  2. osoby mající v držení psa označeného mikročipem a zaneseného do databáze psů v roce označení psa a v roce následujícím,
  3. osoby s trvalým pobytem v místě ohlašovny na adrese Radnická 29/1, Velké Meziříčí.
 3. Držitel psa je povinen správci poplatku vždy do 15. dubna příslušného kalendářního roku  prokázat, že důvod osvobození trvá.

Čl. 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[8]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/2003, o místních poplatcích, ze dne 25.11.2003, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 8/2004, 1/2007/, 3/2007 a 1/2009.

Čl. 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 z důvodu naléhavého obecného zájmu.

                       

           

                Ing. Radovan Necid v.r.                                                          Josef  Komínek v.r.

                        starosta                                                                               místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 3.1.2011

Příloha obecně závazné vyhlášky města Velké Meziříčí č. 4/2010:

 
 

 

 


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích