Nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2010, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských o

 

Nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2010, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 

 

                Rada města Velké Meziříčí vydává dne 16. června 2010 na základě ustanovení § 25 odst. 2  zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  s ust. § 11, 12 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

Článek  1

 

1.   Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro území  Lesního hospodářského celku Tišnov (LHC Tišnov) ve správním obvodu města Velké Meziříčí jako obce s rozšířenou působností pro katastrální území Pánov.

2.  Zajištění zpracování lesních hospodářských osnov zabezpečuje Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen zadavatel) příslušný podle lesního zákona1) a vykonávající působnost svěřenou tímto zákonem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Náklady na zpracování osnov hradí stát (§ 26 odst. 2 lesního zákona). Úhradu těchto nákladů zajišťuje krajský úřad na základě podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 47 odst. 4 lesního zákona).

3.  Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby,      které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů (dále jen vlastníci lesů),
s výjimkou těch, kteří si podle lesního zákona2) zadali zpracování lesního hospodářského plánu. Lesní hospodářské osnovy pro katastrální území Pánov budou zpracovány s platností na 10 let, a to na období od 1.1.2012 do 31.12.2021.

Článek 2

 

1.   Vlastníci lesů, které se nacházejí v katastrálním území Pánov, mají právo u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, písemně uplatnit své záměry, připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto záměry, připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář.

2.    Záměry, připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

3.    Termín  pro uplatnění  záměrů,  připomínek a  požadavků  se  stanoví do 30. listopadu 2010. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

___________________________

1) § 48 odst. 2 písm. b) lesního  zákona

2) § 24 odst. 3 lesního zákona


 

Článek 3

Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji bezplatně obdrží na Městském úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a to od 1. července 2012.

 

 

Článek 4

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a to z důvodu naléhavého obecného zájmu.

             Josef  Komínek v.r.                                                         Ing. František Bradáč v.r.

              místostarosta                                                                              starosta    

                                                      18.6.2010

Vyvěšeno na úřední desce dne   ...........................

                                                            7.7.2010

Sňato dne  ....................................................

 

Nahoru