Nařízení č. 2/2005 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

NAŘÍZENÍ Č. 2/05

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Velké Meziříčí vydává dne 29. června 2005 na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v souladu s § 11, 12 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
1. Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro území lesního hospodářského celku (LHC) Nové Město na Moravě (vlastnicky různorodé) ve správním obvodu města Velké Meziříčí jako obce s rozšířenou působnosti pro následující katastrální území:

Březejc, Dobrá Voda u Křižanova, Dolní Bory, Dolní Heřmanice, Dolní Libochová, Dolní Radslavice, Horní Bory, Horní Libochová, Jabloňov u Velkého Meziříčí, Jívoví, Kozlov u Křižanova, Křižanov, Kundratice u Křižanova, Kúsky, Lhotka u Velkého Meziříčí, Lhotky u Velkého Meziříčí, Martinice u Velkého Meziříčí, Moravec, Oslava, Petráveč, Pikárec, Radenice, Rousměrov, Ruda u Velkého Meziříčí, Sklené nad Oslavou, Sviny u Křižanova, Vídeň.

2. Zajištění zpracování lesních hospodářských osnov zabezpečuje Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen zadavatel) příslušný podle lesního zákona1) a vykonávající působnost svěřenou tímto zákonem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Náklady na zpracování osnov hradí stát (§ 26 odst. 2 lesního zákona). Úhradu těchto nákladů zajiš?uje krajský úřad na základě podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou působností ( § 47 odst. 4 lesního zákona).

3. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů (dále jen vlastníci lesů),
s výjimkou těch, kteří si podle lesního zákona2) zadali zpracování lesního hospodářského plánu. Lesní hospodářské osnovy pro území uvedené v článku 1 odst. 1 tohoto nařízení budou zpracovány na 10 let, a to na období od 1.1. 2007 do 31.12. 2016.

Článek 2


1. Vlastníci lesů, které se nacházejí v katastrálních územích uvedených v článku 1 odst. 1. tohoto nařízení, mají právo u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, písemně uplatnit své záměry, připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto záměry, připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář.

_________________________________________________________________
1) § 48 odst. 2 písm b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
2) § 24 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění

2. Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

3. Termín pro uplatnění těchto záměrů, připomínek a požadavků (čl. 2 odst. 1 a 2 tohoto nařízení) se stanoví do 30. listopadu 2005. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3


Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji bezplatně obdrží na Městském úřadě Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a to od 1. července 2007.

Článek 4


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ve Velkém Meziříčí dne ...................................

Ing. Alois Nováček            Ing. František Bradáč
místostarosta                   starosta


Nahoru