Vyhláška města V.Meziříčí č.1/2008 o městské policii

Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 1/2008 o městské policii

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se na svém zasedání dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/2008 usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět úpravy

(1) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí zřídilo obecně závaznou vyhláškou č. 2/1992 o městské policii s účinností od 20.2. 1992 Městskou policii města Velké Meziříčí (dále jen „městská policie“).

(2) Touto vyhláškou zastupitelstvo města Velké Meziříčí v níže uvedeném zrušovacím ustanovení zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 2/1992 a zároveň deklaruje, že městská policie zůstává zřízena jakožto orgán obce ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Sídlo a úkoly městské policie

(1) Sídlem městské policie je sídlo Městského úřadu ve Velké Meziříčí, Radnická 29/1.

(2) Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštní zákon.

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/1992 o městské policii ze dne 20.2. 1992.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 12. 2008

Nahoru