Vyhláška č.2/2007 o systému nakládání s komun. odpadem a se staveb. odpadem na území města VM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Velké Meziříčí č. 2/2007

ze dne 11. prosince 2007, o systému nakládání skomunálním odpadem a se stavebním odpadem na území města Velké Meziříčí a vjeho místních částech

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí vydává podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět a působnost vyhlášky

1) Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území města Velké Meziříčí a jeho místních částech - Mostiště, Olší nad Oslavou, Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice (dále jen „území města“). Vyhláška dále upravuje systém nakládání se stavebním odpadem a s odpadem, jehož původcem jsou právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud produkují odpad podobný komunálnímu a odpad stavební.

2) Vyhláška se vztahuje na následující subjekty:

a) fyzické osoby strvalým pobytem na území města,

b) fyzické osoby, které vlastní (spoluvlastní) na území města stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,

c) fyzické osoby, které nemají na území města trvalý pobyt, ale na území města se zdržují,

d) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen „původci odpadů“), které produkují odpad zařazený podle příslušného prováděcího předpisu k zákonu o odpadech jako odpad podobný komunálnímu, mají-li uzavřenou směstem Velké Meziříčí (dále jen „město“) smlouvu o využívání systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle této vyhlášky.

§ 2

Základní pojmy

1) Odpad je každá movitá věc ze skupiny odpadů uvedených v příloze k zákonu o odpadech, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

3) Odpad podobný komunálnímu je odpad podobného složení jako komunální odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání

4) Stavební odpad je společný název pro veškeré druhy odpadů, které vznikají při stavební činnosti, tedy směsný stavební a demoliční odpad nebo jeho složky (beton, zdící materiály, izolační materiály, dřevo, sklo, plasty, kovy, zemina, kameny apod.).

5) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který je součástí prováděcího předpisu k zákonu o odpadech, a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze k zákonu o odpadech.

6) Využitelné složky odpadu jsou takové složky odpadu, které lze zpracovat jako surovinu, např. papír, sklo, plasty, kovy, dřevo a jiné využitelné hmoty.

7) Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou současně označeny jako nebezpečné odpady, tedy mají jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, dráždivost, toxicita, infekčnost, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování). Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, výbojky, rozpouštědla, lepidla, motorové a převodové oleje, olejové filtry, galvanické články, olověné akumulátory, nepotřebné léky aj.

8) Zbytkový odpad je ta část komunálního odpadu, která vzniká po vytřídění jeho využitelných složek, tedy papíru, skla, plastů a nebezpečných složek komunálního odpadu.

9) Objemný odpad je společný název pro takové složky komunálního odpadu, které s ohledem na jejich rozměry či hmotnost nelze odkládat do nádob určených ke sběru a svozu zbytkového odpadu.

10) Biologicky rozložitelný odpad jsou takové organické složky komunálního odpadu, které lze kompostovat, např. kuchyňský odpad, odpad ze zahrad, odpad z údržby ploch veřejné zeleně města apod.

11) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

12) Původce odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpad vznikající na území města, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje město. Město se stává původcem a současně i vlastníkem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě určeném k odkládání komunálního odpadu.

13) Oprávněná osoba je každá osoba , která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech a podle zvláštních právních předpisů.

14) Pověřená osoba je osoba, se kterou město uzavřelo smlouvu na zabezpečení činností v oblasti nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem.

15) Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je sběr nebezpečných složek komunálního odpadu zajišťovaný obsluhou speciálně upravených vozidel na stanovištích mobilního sběru v místních částech města Velké Meziříčí pověřenou osobou zpravidla dvakrát ročně. Vozidlo přistavené na stanovišti mobilního sběru je místem určeným k soustřeďování a odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu ve smyslu § 3 odst. 1 této vyhlášky.

16) Třídění komunálního odpadu je oddělené shromažďování a odkládání využitelných složek komunálního odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu, biologicky rozložitelných složek odpadu a zbytkového odpadu v rozsahu a členění stanoveném touto vyhláškou.

17) Odkládání komunálního odpadu a stavebního odpadu je umisťování komunálního odpadu a stavebního odpadu po jeho vytřídění na místa určená k odkládání komunálního odpadu a stavebního odpadu.

18) Sběrná nádoba je taková typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu nebo jeho složek, která svými technickými a rozměrovými parametry umožňuje pověřené osobě provádět při svozu její vyprazdňování.

19) Svozové stanoviště je veřejně přístupné místo, na něž je vlastník povinen svoji sběrnou nádobu vden pravidelného svozu umístit. Od krajnice komunikace, po níž se svozové vozidlo pohybuje, může být vzdálené maximálně deset metrů, nebude-li dohodou mezi vlastníkem nádoby a pověřenou osobou stanoveno jinak.

20) Svoz zbytkového odpadu jsou všechny činnosti pověřené osoby spojené s překládáním a přepravou toho podílu komunálního odpadu, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek.

21) Svoz vytříděných složek odpadu jsou všechny činnosti pověřené osoby spojené s překládáním a přepravou využitelných složek odpadu.

22) Sběrný dvůr (recyklační dvůr) je zařízení umístěné v oploceném areálu vulici K Novému nádraží na pozemcích parc. číslo 5551/2 a 5551/3 v katastrálním území Velké Meziříčí, určené pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu a stavebního odpadu a k dočasnému soustřeďování těchto složek před jejich dalším využitím nebo odstraněním. Sběrný dvůr je místem zpětného odběru vybraných výrobků a zařízení v rámci celostátně organizovaného systému. Sběrný dvůr je přístupný pouze ve stanovené provozní době v souladu s pokyny pověřené osoby a za podmínek stanovených provozním řádem tohoto zařízení.

23) Řízená skládka komunálního odpadu je zařízení umístěné v oploceném areálu za průmyslovou zónou vpravo od silnice II/602 ve směru na Brno na pozemcích parc. číslo 497, 517/1 a 534/2, v katastrálním území obce Petráveč, které slouží k odstraňování zbytkového komunálního odpadu a dalších odpadů vrozsahu provozního řádu tohoto zařízení. Skládka je přístupná pouze ve stanovené provozní době a za podmínek stanovených jejím provozovatelem.

ČÁST DRUHÁ

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO A STAVEBNÍHO ODPADU

§ 3

Místa určená k odkládání komunálního a stavebního odpadu

1) Nádoby na zbytkový odpad o objemu 110 litrů, 120 litrů, 240 litrů a 1100 litrů určené výhradně jejich vlastníkovi nebo jím pověřeným osobám k odkládání zbytkového odpadu z domácností po vytřídění. Tyto sběrné nádoby musí být označeny identifikační známkou, kterou přiděluje osobám dle § 1 odst. 2 písm. a) a b) Městský úřad Velké Meziříčí po zaplacení poplatku za komunální odpad.

2) Nádoby na zbytkový odpad o objemu 110 litrů, 120 litrů, 240 litrů a 1100 litrů určené výhradně jejich vlastníkovi nebo jím pověřeným osobám k odkládání zbytkového odpadu z domácností po vytřídění. Tyto sběrné nádoby musí být označeny identifikační známkou, kterou přiděluje osobám dle § 1 odst. 2 písm. c) pověřená osoba po úhradě ceny za sjednanou službu.

3) Nádoby na zbytkový odpad o objemu 110 litrů, 120 litrů, 240 litrů a 1100 litrů určené výhradně původcům odpadu k odkládání zbytkového odpadu. Tyto sběrné nádoby musí být označeny identifikační známkou, kterou přiděluje osobám dle § 1 odst. 2 písm. d) pověřená osoba po úhradě ceny za sjednanou službu.

4) Nádoby na využitelné složky odpadu o objemu 1100 litrů s následujícím určením:

a) modré nádoby – pro papír,

b) zelené nádoby – pro barevné sklo

c) zelené nádoby s bílým víkem – pro bílé sklo,

d) žluté nádoby – pro plasty.

5) Nádoby na objemný odpad o objemu 5000 litrů, 9000 litrů nebo 11 000 litrů určené osobám podle § 1 odst. 2 písm. a) a b). Nádoby rozmísťuje pověřená osoba na hřbitovech a dále pak v místních částech města zpravidla v době jarního a podzimního úklidu.

6) Stanoviště mobilního sběru nebezpečných složek odpadu jsou určena osobám podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) v místních částech města. Svoz zajišťuje pověřená osoba zpravidla dvakrát ročně, termín svozu je oznamován místním rozhlasem.

7) Sběrný dvůr je v souladu s provozním řádem a podle pokynů pověřené osoby určen:

a) osobám podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) k bezplatnému odkládání využitelných složek odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu, vytříděného stavebního odpadu, zbytkového odpadu, objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu,

b) osobám podle § 1 odst. 2 písm. c) a d) k odkládání využitelných složek odpadu, nebezpečných složek odpadu, zbytkového odpadu, objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu za úhradu v souladu s ceníkem prací a služeb pověřené osoby,

c) osobám podle § 1 odst. 2 písm.c) a d) k odkládání jednotlivých složek vytříděného stavebního odpadu v souladu s ceníkem prací a služeb pověřené osoby,

d) občanům jako místo zpětného odběru vyřazeného zboží – výpočetní techniky, spotřební elektroniky, domácích spotřebičů a hraček,

e) tzv. koncovým prodejcům jako místo zpětného odběru vyřazeného zboží – výpočetní techniky, spotřební elektroniky, domácích spotřebičů a hraček, pokud jsou zařazeni do kolektivního systému sběru výše uvedeného zboží,

f) obcím, které mají s městem uzavřenou dohodu o využití sběrného dvora jako místa zpětného odběru občany vyřazeného zboží – výpočetní techniky, spotřební elektroniky, domácích spotřebičů a hraček.

8) Řízená skládka komunálního odpadu je v souladu s provozním řádem, ceníkem prací a služeb a podle pokynů pověřené osoby určena osobám podle § 1 odst. 2 k odkládání především nevyužitelných složek stavebního odpadu.

9) Objekty sběrných surovin, provozované oprávněnými osobami.

10) Zařízení pro sběr autovraků provozovaná oprávněnými osobami.

11) Lékárny jako sběrná místa pro neupotřebitelné léky a zdravotnický materiál.

 

ČÁST TŘETÍ

PRÁVA A POVINNOSTI OSOB V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY NA ÚZEMÍ MĚSTA

§ 4

Práva osob v oblasti nakládání s odpady

1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které podnikají na území města a produkují odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou na základě smlouvy uzavřené s městem Velké Meziříčí využít systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle této vyhlášky (§ 1 odst. 2 písm. d). Smlouva musí být písemná a musí obsahovat výši sjednané ceny za dohodnuté služby. K uzavírání těchto smluv je městem Velké Meziříčí zmocněna pověřená osoba.

§ 5

Povinnosti osob v oblasti nakládání s odpady

1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Veškeré vyprodukované odpady musí být tříděny a následně odkládány na místa určená k odkládání komunálního a stavebního odpadu podle § 3 této vyhlášky.

2) Na území města se stanovuje povinnost třídit komunální a stavební odpad na tyto složky:
a) papír
b) plasty
c) sklo barevné d) sklo bílé
e) kovy
f) oděvy
g) textilní materiály
h) rozpouštědla
i) kyseliny
j) zásady
k) fotochemikálie
l) pesticidy
m) zářivky, výbojky
n) vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky
o) barvy, lepidla a pryskyřice
p) detergenty
q) nepotřebná léčiva
r) baterie a akumulátory
s) vyřazená elektrická a elektronická zařízení
t) dřevo
u) biologicky rozložitelný odpad
v) zemina, kameny
w) beton, cihly, tašky, keramika
x) objemný odpad
y) odpad z tržišť
z) zbytkový odpad

3) Osoby podle § 1 odst. 2 písm. a), c), d) mají povinnost zajistit potřebný počet sběrných nádob pro odkládání zbytkového odpadu a jejich označení příslušnou identifikační známkou.Potřebný počet nádob pro osoby podle § 1 odst. 2 písm. a) a c) se určí podle počtu osob, kterým jsou nádoby určeny, a s ohledem na pravidelný týdenní svoz zbytkového odpadu. U bytových domů musí na jednu osobu připadat alespoň 10 litrů využitelného objemu nádoby na zbytkový odpad.

Identifikační známky se přidělují podle počtu osob užívajících nádoby ve společné domácnosti:

a) samostatně žijící fyzické osoby a domácnosti do celkového počtu 5 členů a dále pak osoby podle § 1 odst. 2 písm. b) mají nárok na jednu známku určenou pro nádoby o objemu 110 litrů nebo 120 litrů,
b) osoby žijící v domácnostech od 6 do 10 členů mají nárok na dvě známky určené pro nádoby o objemu 110 litrů nebo 120 litrů, případně jednu známku určenou pro nádoby o objemu 240 litrů,
c) vlastníci nebo správci stavebních objektů, které jsou užívány fyzickými osobami k bydlení, jsou povinni mít pro každý objekt k dispozici takový počet nádob,aby objem připadající na jednu osobu vobjektu bydlící byl alespoň 10 litrů. Známky se přidělují podle skutečného počtu nádob, maximálně však do výše odpovídající 24 litrům objemu sběrné nádoby na osobu.
d) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny stanovit počet nádob tak, aby odpovídal skutečné produkci zbytkového odpadu v jejich objektech.

4) Harmonogram svozu zbytkového odpadu je stanoven schváleným svozovým plánem. V den svozu jsou osoby povinny sběrné nádoby umístit na svozová stanoviště nejpozději do páté hodiny ranní a jejich úklid provést ještě téhož dne.

5) Všechny osoby mají povinnost počínat si tak, aby svým jednáním nenarušily nebo neznemožnily provedení pravidelného svozu odpadu a udržovat čistotu na místech určených k odkládání komunálního odpadu.

6) Pověřená osoba provádí svoz zbytkového odpadu pravidelně každý týden v souladu se schváleným svozovým plánem. Případné změny včas projednává s příslušným orgánem města, mimořádná opatření má povinnost dotčeným subjektům vhodným způsobem oznámit.

7) Pověřená osoba provádí svoz papíru a plastů zpravidla každý druhý týden, svoz barevného a bílého skla každý měsíc.

8) Povinností pověřené osoby je manipulovat s nádobami tak, aby nedošlo k jejich poškození a po vysypání je vracet zpět na svozová stanoviště.

ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 6

Kontrolní činnost

Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí.

§ 7

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o odpadech.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 38/2001, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území města Velké Meziříčí a v jeho místních částech.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.Josef Komínek           Ing. František Bradáč

místostarosta           starosta