Vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a právo volit

Rozhodnutím prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů, které bylo zveřejněno zákonem č. 224/2012 Sb., je stanoven den konání voleb na pátek 12. října a sobotu 13. října 2012. První den začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin, druhý den začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb (tedy 13. října 2012) dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Překážky výkonu volebního práva:

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu

odnětí svobody

- zbavení způsobilosti k právním úkonům.

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (např. hospitalizace voličů na infekčním oddělení, karanténní opatření (pokud se zdravotnické zařízení nachází v územním obvodu volebního kraje, kde má volič trvalý pobyt a u voliče se nejedná např. o infekční onemocnění, může být právo volit řešeno v zákonné lhůtě podanou žádostí o vydání voličského průkazu).

- výkon základní nebo náhradní vojenské služby (v zákoně tato překážka je stále uváděna, aktuálně nemá toto ustanovení v praxi opodstatnění).

Pozn.: do zastupitelstev krajů nemohou volit státní občané jiných členských států Evropské unie.

Nahoru