Voličské průkazy

Výstřižek

Voličské průkazy - novinka krajských voleb

            Žádosti o voličské průkazy a jejich výdej vyřizuje na Městském úřadu Velké Meziříčí Eva Krejsková, správní odbor, Náměstí 14/16 (nad kanceláří České spořitelny), 1. poschodí, dveře č. 102, tel. č. 566 781 170, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

            Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

            Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. nejpozději 10. října 2012 do 16.00 hodin) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů (tj. 5. října 2012) přede dnem voleb obecnímu úřadu.

Podrobněji k možnostem, jak lze o voličský průkaz požádat:

- žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. (tiskopis žádosti k možnému využití v příloze)

Pozn.: - ověření podpisu je v tomto případě u správního úřadu osvobozeno od správního poplatku (ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva (úředník tuto skutečnost při ověřování zaznamená).

- nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.

- nebo žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

- nebo osobně, při osobním požádání o vydání voličského průkazu obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam.

 

            Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Tedy voliči mající trvalý pobyt ve Velkém Meziříčí a jeho místních částech mohou volit na voličský průkaz pouze ve volebním okrsku na území kraje Vysočina !

            Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.


docŽádost o vydání voličského průkazu

Nahoru