Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Informace z rady města 4.4.2007

zrady442007.doc zrady442007.doc (32.00 KB 06.04.2007 13:26)

1.

Rada města dala souhlas ke vstupu na pozemky města parc.č. 199, 2804/3 a 2814 na ul. Novosady za účelem uložení kabelového vedení NN do těchto pozemků a s umístěním pěti pojistkových skříní. Současně souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – práva přístupu a příjezdu na předmětné pozemky za účelem údržby a oprav uložených sítí a to na dobu určitou.

2.

Rada města vzala na vědomí zaplacení částky 1586,- Kč z finančních prostředků místní části Hrbov – Svařenov za užívání pozemků v k.ú. Hrbov, které město odkoupilo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

3.

Rada města schválila následující rozpočtová opatření:

1) Zdroj: 4 tis. Kč - § 6409 rezerva na dary

Rozdělení: 4 tis. Kč - § 3749 dotace pro Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové

a další vzdělávání na akci „Ukliďme si město“

2) Zdroj: 4 tis. Kč - § 6409 rezerva na dary

Rozdělení: 4 tis. Kč - § 3122 dotace pro Střední školu řemesel a služeb Velké Meziříčí,

na akci „12. ročníku regionálního kola soutěže oboru vzdělání

AUTOMECHANIK – JUNIOR 2007“

3) Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dary

Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3312 dar pro Sdružení muzikantů zastoupené panem Radovanem

Hajným, na realizaci koncertu s názvem MUZIKANTI DĚTEM

pořádaného dne 9.6.2007/sobota/

Rada města v této souvislosti souhlasí s úplným uzavřením

náměstí v době od 12.00 do 20.00 hod

4) Zdroj: 4 tis. Kč - § 6409 rezerva na dary

Rozdělení: 4 tis. Kč - § 3312 dotace panu Jiřímu Smolíkovi, na výdaje spojené

s pořádáním koncertu taneční hudby ze 60-80 let minulého stol.

(účel dotace – pořízení notového materiálu)

5) Zdroj: 20 tis. Kč - § 6409 org. 309 rezerva místní části Mostiště

Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3392 kulturní dům m.č. Mostiště – výměna klíčů a montáž bezpečnostních prvků vKD Mostiště

6) Zdroj: 7 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty

Rozdělení: 7 tis. Kč - § 3635 zpracování vícetisku čistopisu územního plánu města Velké Meziříčí

7) Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dary

Rozdělení: 5 tis. Kč - § 6399 věcné dary po 1.250,- Kč (4 osoby) za ocenění morálního přístupu záchrany lidského života

4.

Na návrh bytové komise rada města souhlasila s přidělením dvou bytů v bytových domech na ulici Čermákova a jednoho bytu v bytovém domě v ulici Nad Sv. Josefem.

5.

Chaloupky, o.p.s. požádaly radu města o posouzení záměru na celkovou rekonstrukci objektu bývalé školky na Ostrůvku. Tato rekonstrukce by mohla být z valné části financována z fondů EU, předběžný odhad nákladů na rekonstrukci činí částku asi 5,5 mil. Kč.

Po projednání této žádosti rada města navrhuje, aby z peněz určených na výměnu oken této budovy pro rok 2007 bylo uhrazeno zaměření stávajícího stavu budovy a vyhotovení prováděcího stavebního projektu pro celkovou rekonstrukci. Zbývající prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2008, přičemž v tomto roce bude třeba vyčlenit dalších přibližně 300 tis. Kč.

6.

Rada města se zabývala placením nájemného vDomě dětí a mládeže a po projednání rozhodla doporučit zastupitelstvu města zvýšení příspěvku na provoz této příspěvkové organizaci o 80 tis. Kč pro rok 2007.

7.

Rada města souhlasila s vyplacením odměny 5000,- Kč za vítězný návrh loga oslav města, dále pak 1000,- Kč a 500,- Kč za druhé a třetí místo.

Rada města dala souhlas k umístění transparentu k oslavám města na západní stranu městské brány na ulici Komenského.

8.

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit projekty, které se přihlásily do Grantového systému města pro rok 2007. Celkem bylo předloženo 13 žádostí, požadovaná výše podpory činí 58200,- Kč.

9.

Rada města vzala na vědomí informaci o složení jednotek SDH města Velké Meziříčí a zprávu velitele o činnosti této jednotky za rok 2006.

10.

Rada města se opětovně zabývala návrhem na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku městských příspěvkových organizací. Na doporučení odboru finančního částečně přehodnotila rada města svoje rozhodnutí ze dne 7.3.2007 a přijala návrh dle předložených dokladů.

Ing. František Bradáč, starosta

Nahoru