Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

 

Informace z rady města 27.6.2007

zrady270607.doc zrady270607.doc (32.00 KB)

1.

Rada města vzala na vědomí informaci o záměrech firmy POEX Velké Meziříčí, a.s. vybudovat nové výrobní středisko v Jidáškách vedle půmyslové zóny. Pozemek parc. č. 5280/77 v k.ú. Velké Meziříčí sloužící jako přístupová cesta zůstane v majetku města. O vybudování přístupové komunikace bude město jednat s firmou POEX Velké Meziříčí, a.s.

2.

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – umístění nového kabelového vedení NN do parc. č. 2817, Náměstí, Velké Meziříčí /pro dům č.p. 13/15/ ve prospěch E.ON ČR s právem přístupu a příjezdu, provozování, údržby a oprav na dobu určitou po dobu trvání stavby.

3.

Rada města schválila následující rozpočtová opatření:

1) Zdroj: 46 tis. Kč - § 6409 org. 309 rezerva místní části Mostiště

Rozdělení: 46 tis. Kč - § 3745 org. 309 nákup kontejneru do m.č. Mostiště

2) Zdroj: 29 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty

Rozdělení: 29 tis. Kč - § 6171 projekt na akci „Zastřešení dvora za novou budovou“

3) Zdroj: 56 tis. Kč - § 5311 pol. 6122 kamera hřiště u ZŠ Oslavická

10 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 66 tis. Kč - § 3113 obnova oplocení hřiště u ZŠ Oslavická – náklady

hrazené městem

2) Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 20 tis. Kč - § 2212 oprava komunikace ul. Nábřeží

10 tis. Kč - § 2212 odvoz přebytku frézované zmeziskládky Bezručova

k TKO

3) Zdroj: 90 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 90 tis. Kč - § 3632 pol. 6121 prodloužení vodovodu na novém hřbitově

4 )Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dary

Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3419 dotace pro Autoklub České republiky Velké Meziříčí

Jestřábec, IČ: 48895245

účel dotace: pořádání autokrosových závodů Mistrovství ČR

Divize Racer Buggy vtermínu 18.-19.8.2007

4.

  1. Rada města souhlasila s prodloužením nájemního vztahu na dobu určitou jednoho roku všem nájemcům bytů v domě na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s tím, že nájemní vztah se bude obnovovat vždy na dobu jednoho roku, pokud pronajímatel nezašle nájemci nejpozději 90 dnů před uplynutím lhůty jednoho roku vyrozumění, dle kterého požaduje byt ke dni uplynutí jednoho roku vyklidit.
  1. Rada města souhlasila s prodloužením nájemního vztahu nájemcům garáží v domě na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí na dobu určitou jednoho roku, stím, že nájemní vztah se bude obnovovat vždy na dobu jednoho roku, pokud pronajímatel nezašle nájemci nejpozději 90 dnů před uplynutím lhůty jednoho roku vyrozumění, dle kterého požaduje garáž ke dni uplynutí jednoho roku vyklidit.

5.

Na základě doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví souhlasila rada města spřidělením bytu vDPS na ulici Strmá.

6.

Rada města na základě § 23 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., vplatném znění, povolila výjimku na 15 dětí ve specializované třídě 8.C sžáky se specifickými vývojovými poruchami vZákladní škole Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 pro školní rok 2007/2008.

7.

Rada města:

  1. souhlasila s bezplatným poskytnutím tělocvičny na pravidelnou zájmovou činnost v Hasičské zbrojnici Velké Meziříčí na školní rok 2007-2008 pro DDM Velké Meziříčí
  2. souhlasila s bezplatným poskytnutím sálu a tělocvičny Hasičské zbrojnice na nepravidelnou zájmovou činnost na školní rok 2007/2008 pro DDM Velké Meziříčí

8.

Rada města schválila termín předání návrhů a podkladů k rozpočtu na rok 2008 a to

30. září 2007. Návrhy a podklady budou předány starostovi města.

9.

Rada města vyhodnotila Festival filozofie, který proběhl ve Velkém Meziříčí ve dnech 22. – 24.6.2007 a vyjádřila poděkování všem organizátorům za velmi zdařilou akci

Ing. František B r a d á č, starosta města