Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

 

Informace z rady města 13.6.2007

zrady130607.doc zrady130607.doc (37.00 KB)

1.

a/

Rada města souhlasila s vybudováním vjezdu přes zelený pás u silnice parc.č. 2830 a chodník v ul. Pod Sýpkami k rodinnému domu č.p. 11 za účelem parkování v prostoru předzahrádky domu. Podmínkou je provedení vydláždění vjezdu.

b/

Rada města souhlasila s uložením kabelové chráničky pro vedení optického kabelu pro telekomunikační služby v pozemcích města na ul. Novosady a to v souběhu s metropolitní sítí – v rámci rekonstrukce ul. Novosady.

c/

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – uložení zemního kabelu NN a umístění tří pojistkových skříní do pozemku města parc.č. 2778/4 na ul. Bezděkov správem přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby a oprav tohoto vedení na dobu určitou po dobu trvání stavby.

d/

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – uložení zemního kabelu NN a umístění podpěrného bodu do pozemku parc.č. 105/1 v k.ú. Lhotky pro výstavbu RD na soukromých pozemcích s právem přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby a oprav tohoto vedení na dobu určitou po dobu trvání stavby.

e/

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – výměnu stávajícího kabelu VN v pozemcích města parc.č. 189, 199, 2783, 2804/3 a parc.č. PK č. 2802 s právem přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby a oprav tohoto vedení na dobu určitou po dobu trvání stavby.

2.

Rada města souhlasila s výpůjčkou části pozemku parc.č. 5619/3 na ul. Oslavická ve dnech 17. – 21.7.2007 pro pořádání sportovních dnů pro děti a mládež – akce sholandskými křesťany.

3.

Rada města schválila následující rozpočtová opatření:

1) Zdroj: 75 tis. Kč – rezerva m.č. Olší nad Oslavou § 6409 org. 310

Rozdělení: 75 tis. Kč – stavební úpravy KD Olší nad Oslavou § 3392 org. 310

2) Zdroj: 34 tis. Kč – rezerva m.č. Mostiště § 6409 org. 309

Rozdělení: 34 tis. Kč – zpevnění plochy pod kontejnery u Jednoty Mostiště § 3745

org. 309

3) Zdroj: 5 tis. Kč – rezerva na dary § 6409

Rozdělení: 5 tis. Kč - finanční příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a

slabozrakých ČR, oblastní pobočka, Žďár nad Sázavou,

účel: rekondiční pobyty pro postižené

4) Zdroj: 5 tis. Kč – rezerva na dary § 6409

Rozdělení: 5 tis. Kč – finanční příspěvek pro FC Velké Meziříčí

účel: pořádání Mezinárodního fotbalového turnaje přípravek

„ O pohár hejtmana kraje Vysočina“

5) Zdroj: 5 tis. Kč – rezerva na dary § 6409

Rozdělení: 5 tis. Kč – finanční příspěvek pro Radio Proglas s..r.o., Brno

účel: pokrytí nákladů spojených s přípravou vysílaných pořadů a na technické zajištění provozu rozhlasové stanice Radio Proglas /údržba a provoz vysílače/

4.

Z důvodu narůstajícího majetku města / v současné době čítá majetek města cca 1,5 mld. Kč/ a stále častějších případů pojistných událostí týkajících se plnění z titulu odpovědnosti za tento majetek, předložil finanční odbor radě města k posouzení materiál, kde navrhl zvýšit mimo jiné limity odpovědnosti, protože po opakovaných jednáních se zástupcem pojišťovny se jeví jako nedostatečné.

Rada města doporučila finančnímu odboru upravit stávající platnou pojistnou smlouvu na majetek města a odpovědnost následovně:

I. navýšit limit pojistného plnění odpovědnosti na 15.000.000,- Kč za roční pojistné 85.200,- Kč,

II. rozšířit pojistné plnění o tzv. demoliční náklady s limitem pojistného plnění 5.000.000,- Kč za roční pojistné 10.000,- Kč,

III. zahrnout do celkového pojištění nemovitostí dva mosty – most nad Balinkou na p.č. 5671 a most nad železnicí na p.č. 5694/1 – oba na ul. Třebíčská.

5.

Po projednání v bytové komisi a na její návrh rada města souhlasila s přidělením bytu č. 6 na adrese Sokolovská p. Valovi Lubošovi

Náhradníci: 1. Pokorný Jan

2. Jonáš Michal

Rada města souhlasila s přidělením bytu č. 12 na adrese Kostelní p. Boháčové Markétě.

Náhradníci: 1. Szojmová Marie a Kšica Josef

2. Kömivešová Dagmar

3. Rosecká Iveta

Rada města souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 15 na adrese Čermákova s p. Janou Foretkovou za standardních podmínek.

6.

Rada města souhlasila s tím, aby čtyřem nájemníkům, kteří dluží nájemné byly dány výpovědi z nájmu bytů pokud své dluhy představující dlužné nájemné a zálohy na služby související s užíváním bytu neuhradí do 31.8.2007.

7.

Rada města schválila zhotovitele na akci „Výměna oken a zateplení fasády ZŠ Oslavická Velké Meziříčí“ AD TRADE spol. sr.o. Třebíč.

8.

Rada města vyslovila souhlas a podporu záměru Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská zapojit se do projektu „Učitelé pro učitele“ zaměřeného na poskytování vzdělávání pro širokou veřejnost.

9.

Rada města souhlasila se záměrem úpravy prostranství před základní školou na Sokolovské ulici v rámci které by v dalších letech došlo k úpravě zeleně a vytvoření prostor pro žáky školy, upozornila však vedení školy na zvážení jejich priorit.

10.

Rada města souhlasila se zařazením příjezdové komunikace k bytovým jednotkám č.p. 103 a 140 v k.ú. Mostiště / bytové domy u nemocnice sv. Zdislavy, a.s./ do plánu zimní údržby TSVM s.r.o. od příští zimní sezóny.

11.

Rada města rozhodla o podnájmu bytových a nebytových prostor areálu zdraví za Světlou pro firmu 75H s.r.o. Třebíč.

12.

Rada města projednávala stížnost na dopravní situaci na místní komunikaci v ulici Bezděkov v souvislosti s uzávěrkou ulice Novosady.

Rada města prověřila situaci na místě samém a konstatovala, že učiní veškeré možné kroky k urychlení a ukončení stavebních prací v ulici Novosady.

Změnu stávajícího dopravního značení v ulici Bezděkov však nepovažuje v současné době za možnou.

Ing. František Bradáč, starosta