Územní plánování

Úřad územního plánování

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „úřad územního plánování") v přenesené působnosti

a) Pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce
b) Pořizuje územně plánovací podklady
c) Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
d) Pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
e) Je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí
f) Je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
g) Podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
h) Vykonává další činnosti podle stavebního zákona

Spolupracuje s obcemi při přípravě územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Poskytuje občanům a obcím informace ve vztahu k existující územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladům.

Nahoru