Povolení k vjezdu

Informace k místnímu poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále jen povolení k vjezdu).

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 7/2010 města Velké Meziříčí.

Řízení o poplatcích vykonává finanční odbor Městského úřadu ve Velkém Meziříčí.

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst.

Vybraná místa podléhající poplatku, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou, se vymezují takto: Náměstí, ul. Radnická, Kostelní, Komenského, K Haltýři a Rozkoš ve městě Velké Meziříčí. Do těchto míst je jinak vjezd zakázán dopravní značkou „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" s dodatkovou tabulkou „Vjezd na povolení města".

Ohlašovací povinnost - Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatku při podání žádosti o povolení k vjezdu. Při vydání povolení k jednorázovému vjezdu (na jeden den) se splnění ohlašovací povinnosti nevyžaduje.

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za povolení k vjezdu činí:

1. Sazba za vozidlo a den:
a) jednostopá motorová vozidla 5,- Kč
b) osobní automobily 10,- Kč
c) autobusy 20,- Kč
d) nákladní automobily pro zásobování a služby 10,- Kč

2. Paušální sazba: za vozidlo a měsíc (stanoví se po dohodě s poplatníkem)
a) jednostopá motorová vozidla 30,- Kč
b) osobní automobily 200,- Kč
c) autobusy 330,- Kč
d) nákladní automobily pro zásobování a služby 170,- Kč

3. Paušální sazba: za vozidlo a rok (stanoví se po dohodě s poplatníkem)
a) jednostopá motorová vozidla 400,- Kč
b) osobní automobily 2 000,- Kč
c) autobusy 4 000,- Kč
d) nákladní automobily pro zásobování a služby 2 000,- Kč

(2) Jednorázový poplatek ve výši dle odst. (1) 1. se vybírá pouze v pracovní dny v době od 6,00 hod. do 17,00 hod., a to bez ohledu na to, kterou a jak velkou část z takto stanovené doby poplatník k vjezdu využije. Při opakovaném vjezdu v témže dni hradí poplatník poplatek pouze jednou, a to při prvním vjezdu.

Splatnost poplatku – poplatek je splatný současně s vydáním povolení.

Osvobození

1. Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti (všechny tyto osoby se musí při vjezdu prokázat povolením, které jim na požádání vydá správce poplatku) nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.

2. Od poplatku se dále osvobozují:
a) osoby zajišťující zdravotní a sociální služby, hasičský záchranný sbor, policie, osoby zajišťující odstranění havárií inženýrských sítí,
b) fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost čp. 49, 50, 74, 77, 894, 895, 896, 1101, 1102, 1123, 1129, 1130, 1131, 1132, 1139, 1140, 1141, 1142, 1164, 1185, 1211, 1212, 1213, 1641, 2043 a 2073 ve Velkém Meziříčí, osoby jim blízké nebo osoby, které tyto nemovitosti užívají ke své hospodářské činnosti. Tyto osoby se musí při vjezdu prokázat povolením, které jim na požádání vydá správce poplatku,
c) město Velké Meziříčí příspěvkové organizace, u nichž je zřizovatelem město Velké Meziříčí a právnické osoby s majetkovou účastí města Velké Meziříčí,
d) právnické osoby, které vlastní nemovitost ve vybraném místě.

Formuláře

xlsŽádost o vydání povolení k vjezdu

Touto problematikou se na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí zabývá Jitka Souhradová, která Vám zodpoví všechny Vaše dotazy.

Nahoru