Změny týkající se kácení dřevin rostoucích mimo les

Zákon č. 349/2009 Sb. - novela zákona  o ochraně přírody a krajiny -  platí od 1.12.2009.
  Změny týkající se kácení dřevin rostoucích mimo les
    Zásadní zjednodušení znamená úprava § 8 odst. 3 zákona, kdy nadále platí, že povolení ke kácení dřevin není třeba u dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Zákon tedy již nerozlišuje mezi dřevinami rostoucími  na pozemcích ve vlastnictví fyzických a právnických osob.


        Povolení se podle ust. § 8 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb., nevyžaduje, za předpokladu, že dřeviny nejsou významným krajinným prvkem, pro kácení stromů o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo pro kácení souvislých keřových porostů do celkové plochy 40 m², a to bez ohledu na to, kdo pozemky, na kterých dřeviny rostou, vlastní či užívá.


        Nově je také upraveno ust. § 8 odst. 2 zákona, kdy dosavadní text zákona o tom, že povolení není třeba při výkonu zvláštních oprávnění, je nahrazeno konkrétní specifikací, tedy že povolení není třeba při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a dále k odstraňování dřevin v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské soustavy. Povolovací režim podle § 8 odst. 1 se nadále vztahuje na dřeviny na silničních pozemcích  a na dřeviny v ochranném pásmu železnice. 


        Novinkou je též dělení kompetencí v případě povolení ke kácení dřevin (obecní úřad) a přijímání oznámení o kácení dřevin s možností takové kácení omezit, pozastavit nebo zakázat (obecní úřad obce s rozšířenou působností).

 

Čerpáno z časopisu Ochrana přírody č. 6/2009 str. 19.