Podnikatelé, víte, jak nakládat s odpady?

Při nakládání s odpady je třeba řídit se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který je základním právním předpisem v oblasti nakládání s odpady...Podnikatelé, víte, jak nakládat s odpady?

              Při nakládání s odpady je třeba řídit se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který je základním právním předpisem v oblasti nakládání s odpady.

            Tento zákon stanovuje, že původcem odpadů je každá právnická  osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání a jako taková má řadu povinností, jako  např. předcházení vzniku odpadů, v případě vyprodukování odpadů při podnikatelské činnosti zajistit jejich přednostní využití (recyklace, regenerace) nebo odstranění (spalování, skládkování apod.) způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Dále pak nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí (§ 16 zákona stanoví řadu dalších povinností).                            

             Pokud původce odpadů produkuje nebezpečné odpady, může s nimi (dle § 16 odst. 3 zákona) nakládat pouze na základě souhlasu k  nakládání s nebezpečnými odpady, který pro původce odpadů mající provozovnu na území Velkomeziříčska vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí - dále jen „OŽP“.
 
             Podle dalšího paragrafu, a to č. 39 odst. 1 zákona, jsou původci odpadů povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. V případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za příslušný kalendářní rok nebo s více než 100 t ostatních odpadů za rok, jsou původci povinni dle § 39 odst. 2 zákona zasílat příslušnému úřadu (OŽP) hlášení o produkci a nakládání s odpady, a to do 15. února následujícího roku.
 
             Z toho vyplývá, že jako původce odpadů je podnikatel povinen zajistit, aby s veškerými odpady, které vyprodukuje při své podnikatelské činnosti, tedy i těmi sebemenšími (např. i s obaly od svačin, použitými obálkami apod.), bylo nakládáno podle zákona včetně souvisejících právních předpisů.
 
            Své odpady smí odevzdávat jen osobám oprávněným k nakládání s nimi. Plnění této povinnosti je pak povinen prokázat případné kontrole, kterou úřady provádějí. To znamená předložit smlouvu na odstraňování odpadu uzavřenou  s oprávněnou firmou, např. Technické služby VM s.r.o., Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., TS města a.s., nebo dalšími oprávněnými osobami, jejichž seznam je k dispozici na http://extranet.kr-vysocina.cz/websouhlasy/ .

              Pokud původce některou ze svých povinností poruší, vystavuje se nebezpečí postihu, a to ze strany 
-        obecního úřadu, který může uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě,  která nemá zajištěné využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem, pokutu ve výši do 300 000 Kč,<켼ţ>  
-      České inspekci životního prostředí nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, která může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč za různá porušení povinností vyplývajících ze zákona (§66 zákona).

             Pokud však podnikatel při své činnosti produkuje odpad podobný komunálnímu, tedy takový, který vzniká i při běžném životě domácností, pak je tu jednoduchý způsob, jak zákonné nakládání s odpady zabezpečit. Město Velké Meziříčí stanovilo obecně závaznou vyhláškou (OZV) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho území. Do tohoto systému se původce odpadů může na základě smlouvy s městem zapojit.

             OZV města Velké Meziříčí č. 2/2007, o systému nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území města Velké Meziříčí a v jeho místních částech, tak mimo jiné stanoví, že původce odpadů může: 
-        ukládat  odpad podobný  komunálnímu do sběrných nádob k tomu určených (popelnic, kontejnerů),
-        odkládat separovaný odpad do označených kontejnerů (PET lahve, nápojové kartony, plasty, sklo, papír),
-        odkládat nebezpečný odpad ve sběrném dvoře společnosti Technické služby VM  s.r.o.

             V rámci jedné smlouvy si tak zabezpečí  možnost  zbavit se většiny odpadu ze své  provozovny v souladu se zákonem o odpadech.

             Pokud však smlouvu s městem uzavřenu nemá, nemůže systém ani využívat, tedy nesmí odkládat odpad na určená místa - do sběrných nádob, které jsou součástí městem zavedeného systému shromažďování, sběru a svozu odpadu, a musí hledat jinou cestu, jak se vyprodukovaného odpadu zbavit.
 
            Může uzavřít smlouvu s jinou svozovou firmou nebo individuálně odvážet odpad do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů ve městě (sběrné suroviny), případně mimo Velké Meziříčí. Za nepovolené odkládání odpadů do nádob na zbytkový odpad (popelnic) nebo nádob na odděleně sbírané složky (barevných kontejnerů) může Městský úřad Velké Meziříčí uložit takovému původci odpadů pokutu až do výše 300 000 Kč.

             Další podrobnosti o správném hospodaření s odpady rádi všem zájemcům vysvětlí a pomoc poskytnou pracovníci odboru životního prostředí zdejšího úřadu při osobní návštěvě nebo na telefonních číslech a mailových adresách. 

Zdislava Oplatková
Odbor životního prostředí