Elektronická kniha přání a stížností

Tato aplikace slouží jako prostředek komunikace občana s představiteli města.
Vámi položený dotaz, námět, příspěvek nebo stížnost bude do 5 pracovních dnů zodpovězen formou zveřejnění otázky s odpovědí na této stránce. Vždy uvádějte Vaše jméno a příjmení a e-mail. Rozsah příspěvku je omezený (1200 znaků). Zasílat můžete také názory či reakce na ostatní příspěvky. Odeslaný příspěvek bude zveřejněn v co možná nejkratším čase.


Tento nástroj neslouží k vyřizování osobních účtů či osobních příkoří.
Nebudou zveřejněny příspěvky, které podporují protizákonné aktivity a zejména ty, které jsou v rozporu s platnými zákony. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Města Velké Meziříčí, používat hanlivých a neetických výrazů, zveřejňovat komerční reklamu. Tato služba občanům neslouží k výměně politických názorů - takové příspěvky budou ignorovány. Správce si rovněž vyhrazuje právo nezveřejňovat příspěvky lživé a pomlouvačné, anonymní příspěvky odesílané opakovaně z téže IP adresy pod různými jmény a bez platné emailové adresy. Zveřejněné názory nemusí být shodné se stanoviskem radnice. Správce nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší tyto předpisy a platné zákony. Uživatel, který poruší tato pravidla, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona.

Archiv

Nový dotaz:

Zbývá 1200 znaků
Mirek
3. 3. 2017

Dobrý den,
už jsme si zvykli na třeba i hodinu trvající štěkání psů v průběhu dne . Není noční klid a tak se s tím asi nedá nic dělat. Ale nešlo by alespoň zajistit klid v noci? Několikrát týdně v noci se v těchto ulicích ozývá štěkot psů. Dnes to bylo v 2:45 a 4:30 hodin. Někdy to je v 5:30. Ono se potom špatně funguje po těch probdělých nocích. Můžete s tím něco udělat? Třeba upozornit majitele psů aby se chovali ohleduplněji k ostatním obyvatelům alespoň v noci. Děkuji za odpověď.

Tajemník
JUDr. Vilma Drápelová

Dobrý den, pane Mirku,
dovolím si na tomto místě vyslovit názor, že Vámi zmíněné plošné upozornění všem majitelům psů daný problém nevyřeší !
Štěkání je obecně považováno za přirozený projev psa, kterým zvíře reaguje na vnější podněty (kolemjdoucí, jiné psy a další živočichy…) nebo na svoji situaci (je sám, je v nevyhovujících podmínkách, hraje si…) – tento projev lze těžko jak psu tak jeho majiteli zakázat. Samozřejmě mohou nastat situace, kdy štěkot psů bude výrazným způsobem překračovat míru rušení, kterou lze očekávat a tolerovat, a pokud štěkání už nebude možno považovat pouze za přirozený projev psa, ale již za exces, kterým jsou narušovány buď sousedské vztahy nebo dokonce veřejný pořádek, je na místě řešení problému soukromoprávní cestou s použitím příslušných ustanovení občanského zákoníku, v úvahu pak přichází také rovina veřejnoprávní, podaří-li se prokázat, že majitel psa v důsledku svého jednání, resp. nedbalosti porušil noční klid, případně že z jeho strany dochází k týrání zvířete.
Nejlepší je samozřejmě vyřešit problematickou situaci dohodou všech dotčených osob – zjistěte, zda štěkání psů vadí i dalším sousedům, dále zjistěte, kteří psi štěkají a komu patří – majitelům psa nebo psů pak slušně sdělte, že štěkot Vás i ostatní ruší – je totiž dost dobře možné, že majitelé psů o této skutečnosti prostě neví nebo si ji neuvědomují a upozornění z Vaší strany bude dostačující k tomu, aby přijali nějaká opatření a své psy „usměrnili“. Pokud se situace nevyřeší dohodou, pak je možné ji řešit sousedskou žalobou požadující, aby se soused zdržel všeho, čím by nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžoval sousedy hlukem v souladu s ustanovením § 1013 nového občanského zákoníku, dále je samozřejmě možné volat městskou policii případně dát podnět městskému úřadu za účelem zahájení přestupkového řízení jak ve věci rušení nočního klidu tak případného týrání zvířete. Jak v případě soudního tak přestupkového řízení ale počítejte s tím, že nejsou vůbec jednoduchá, v jejich průběhu je nutno shromáždit dostatek důkazních prostředků a jejich výsledek je nejistý, neboť záleží na konkrétním posouzení daného případu obtěžování a vyložení míry přiměřenosti, kterou je člověk ještě povinen snášet, především se soudním řízením jsou pak také spojeny nemalé náklady.
S přáním pěkného dne a především klidných nocí

Iva T.
2. 2. 2017

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, zda-li by nebylo možné upravit semafory na této křižovatce. Chodím tu s dětmi docela často a vadí mi, že na semaforech u josifka je zelená pro chodce zároveň se zelenou pro auta. Auta jedou, nedávají přednost - nejčastěji se jedná o auta, která jedou z obchvatu směrem na Jihlavu. Dost často zůstanu s kočárkem uprostřed silnice,protože auta prostě jedou a strašně se diví,co tam dělají chodci.a druhá situace nastane,když přecházíme z druhé strany přes dvě silnice (od Kozů k pekárně nebo obráceně).my vidíme zelenou pro chodce,ale auta už vidí červenou pro chodce a jedou.je to poslední chvilka,kdy na každé straně chodníku svítí jiná barva.taky dost nebezpečké. Navíc ta doba na přejití silnice je strašně krátká, chápu, že musí být zajištěný plynulý provoz na silnici, ale pokud musím přes silnici utíkat a ještě koukat, aby mě někdo nepřejel, přijde mi to nebezpečné. A to jsem mladší generace, která nemá problém silnici přeběhnout, pokud nemám zrovna u sebe dítě a další v kočárku. Co potom takový starší člověk? Ten zůstane stát uprostřed silnice? Jako se to občas stane i mě, protože nechci, aby nás auto přejelo? Gesta od řidičů nepočítám. Děkuji za odpověď

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den paní Ivo T.
Semafory na křižovatce Sokolovská – K Novému nádraží procházejí každoroční revizí a kontrolou nastavení, tuto zajišťuje odborně způsobilá firma AŽD Praha. Poslední revize proběhla dne 18.5.2016 a aktuálně fungují semafory dle nastaveného režimu. Na časy pro přecházení chodců se používají tabulky, které zohledňují délku přechodů, čím delší přechod, tím delší čas včetně času na vyklizení přechodu. To, že se vozidla odbočující na křižovatce vlevo či vpravo potkávají s chodci přecházejícími tyto boční komunikace je standardní běžně používané řešení a je tomu tak i na druhé světelné křižovatce ve městě. Vy pokud jako chodec vstoupíte na zelenou pro chodce do vozovky, máte na přechodu přednost, ať se to řidiči líbí nebo ne, viz níže uvedený výňatek ze zákona o silničním provozu, co řidič nesmí:
§5 odst.2 zákona č. 361/2000 Sb.
f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje,
g) ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání,
§ 70 odst.2 zákona č. 361/2000 Sb.
Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče
c) signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno" možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty. Svítí-li signál "Signál pro opuštění křižovatky" umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo § 21 odst. 5.
Ve druhém případě, který uvádíte, je nutno konstatovat, že v trase od restaurace U Kozů směrem k pekárně se fakticky jedná o dva přechody za sebou. Chodím tudy a zatím jsem s přejitím obou na jeden cyklus neměl problém. Křižovatka je tak nastavená, že pokud jako chodec na chodeckou zelenou vstoupíte na přechod, je tam i poté, co již svítí chodecká červená, nastavena prodleva než mají řidiči zelenou, sloužící pro vyklizení přechodu, tedy pro jeho opuštění. Nesmíte ale vstoupit na přechod, pokud máte již chodeckou červenou, i když červenou mají i vozidla. Pokud by se při obzvláště pomalém přecházení stalo, že zůstanete stát na středovém ostrůvku, je vhodné vyčkat tam na další cyklus semaforů, od toho tam ostrůvek je. A řidiči jsou povinni řídit se světelnými signály, které jsou určeny jim, a ne tím co svítí na semaforu pro chodce. Gesta od řidičů raději nekomentuji, je to opravdu divná doba poslední roky.
Bohužel se jedná o velice frekventovanou křižovatku a je nutné, aby obezřetnost při jejím překonávání dodržovali všichni účastníci silničního provozu. Naším cílem je dosáhnout někdy její přestavby na křižovatku okružní, kdy by došlo současně i k úpravě stávajících přechodů pro chodce a zejména jejich zkrácení.

Bořivoj Pejchal
2. 2. 2017

Zdravím, pod mostem u pošty leží v řece Oslava nafouklá divoká kachna vzhůru nohamy. Žeby ptačí chřipka?
Bořivoj Pejchal
=

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Vážený pane Pejchale,

strážníci Městské policie situaci obratem prověřili a zavolali na místo Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, který má k řešení těchto záležitostí odpovídající vybavení i instrukce jak dále postupovat.

Hasiči následně provedli sběr uhynulé zvěře, která pak byla předána k likvidaci do kafilérie.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Jana P.
31. 1. 2017

Dobrý den,
ráda bych věděla, kolik stála údržba fotbalového hřiště u ZŠ Školní za leden 2017 (odhrnování sněhu, čištění plochy,...). Kolik korun fakturují TS za toto období městu Velké Meziříčí. Děkuji předem za konkrétní odpověď

Technické služby
Jaroslav Mynář

Dobrý den paní Jano, náklady na úklid hřiště s umělým povrchm dosáhly v lednu 2017 necelých 20.000,- Kč. Městu Velké Meziříčí se tato údržba nefakturuje, protože je hrazena z prostředků, ketré platí sportovní oddíly za pronájem tohoto sportoviště.
S pozdravem Jaroslav Mynář

lenka v.
25. 1. 2017

dobry den dneska jsem se koukala do vaseho poradniku dulezitosti v odklizeni snehu a nejsem si jista kam patri chodnim okolo OD KOTVIČKA.Tento patri mezi jedny z nejcastěji používanych ploch a abych řekkla pravdu ta ledovka co tam je je na nemocnici!!!!!!!!!!tak se chci zeptat:nenašel by se někdo na TS kdo by ten led na chodniku rozbil a uklidil?dekuji valentova l.

Tajemník
Jaroslav Mynář

Dobrý den paní Valentová, chodníky okolo OD Kotvička patří do ulic Kostelní a Novosady. Úkolem zimní údržby je zmírnění následků klimatických podmínek, ne jejich odstranění. Odstraňování ledu z chodníku není možné z technických ani kapacitních možností. Následky ledovky se zmírňují posypem, to znamená jejím zdrsněním. Co se týče chodníku okolo OD Kotvička a pravděpodobně stížnosti na ledové hrboly, za ty nese odpovědnost majitel uvedené nemovitosti, protože nemá zabezpečený odtok srážkových vod ze střech své nemovitosti.

S pozdravem Ing. Jaroslav Mynář

Bořivoj Pejchal
17. 1. 2017

Dobrý den, chci se informovat, zda je nějaké nařízení, které ulice se prohrnují od sněhu a které ne. Ulici U Bašty si roky prohrnujeme sníh sami (jsou zde pouze tři domy a jedno zdravotnické zařízení). Když ale město neudržuje ulici U Bašty, pak nechápu prohrnování vedlejší pěšinky v přilehlém parčíku, kde nikdo v zimním období nechodí. Děkuji za odpověď.
Ing. Bořivoj Pejchal

Technické služby
Ing. jaroslav Mynář

Dobrý den pane Pejchal, zimní údržba komunikaci se řídí plánem zimní údržby, které pro každý rok schvaluje rada města. Tam jsou seznami komunikaci, které se udržují i těch které se neudržují. Plán je ke stažení na webových stránka www.tsvelmez. cz.
S pozdravem Ing. Jaroslav Mynář

Jitka
17. 1. 2017

Dobrý den, kolem radnice se v posledních dnech opravdu špatně chodí. Mohl by prosím někdo odstranit vrstvu prosoleného sněhu kolem budovy na ulici Radnická? Jinak chodníky u jiných budov jsou v pořádku.
Děkuji.

Město Velké Meziříčí
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,
odstranění provedli dne 18.1.2017 pracovníci technických služeb VM.
S pozdravem
Ing. Marek Švaříček, tajemník

MiraM
16. 1. 2017

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda-li letos obdržel SKI Klub VM dotace na případnou úpravu běžkařských tras a jakým způsobem město kontroluje případné čerpání těchto dotací.
V neděli byly pro běžkování ideální podmínky a desítky běžkařů vyrazily od "fajťáku" směrem ke Lhotkám a dále. Stopu si museli běžkaři vyšlapávat v hlubokém sněhu sami a přitom technika Ski Klubu stála na kopci bez využití. Předpokládám, že podobně tomu bylo se stopami i v balinském údolí.
Může město požádat SKI Klub o zasílání informací, jestli se budou trasy připravovat, aby i občané města byli informováni.
Je mi jasné, že SKI Klub vyjma dotace z běžkařů nic nemá, ale stačí se podívat o pár km dále do ZR, jaký tam poskytují servis z prostředků města lidem.
Děkuji předem za odpovědi.

Město Velké Meziříčí
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,
SKI Klub nečerpá od města Velké Meziříčí dotaci na úpravu běžeckých tras.
Nicméně dle dohody mezi městem Velké Meziříčí a SKI KLUBEM z pátku 13.1.2017 SKI KLUB „prostopuje„ běžecké trasy v okolí VM takto:
- úterý/středa trasa v Balinském údolí
- pátek běžecké trasy na Fajtově kopci.

Konkrétní vedení tras bude zveřejněno na:
www.velkomeziricsko.cz
www.velkemezirici.cz
www.skivm.cz.

Bližší informace k této akci Vám může podat Ing. Villertová z odboru výstavby a regionálního rozvoje, tel.: 566 781 205.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček

Pepa
11. 1. 2017

Děkuji za odpověď.
Pape

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Nemáte zač.

Andrej
11. 1. 2017

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda je povinnost restaurace jupiter clubu, které zajištuje prodej zboží na plesu města (bary na koncertním sále atd.) dávat kupujícím účtenku s identifikačními údaji pro finanční správu i na barech mimo restauraci.

děkuji

Odbor živnostenský
Zdeňka Peterková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Dobrý den,

k odpovědi na Váš dotaz není kompetentní obecní živnostenský úřad.
Působnost dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (EET) vykonávají orgány Finanční správy České republiky a působnost k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb mají také orgány Celní správy České republiky.

S pozdravem

Pepa
6. 1. 2017

Dobrý den,
nerozumím odpovědi pana ing. Pospíchala , který tvrdí , že město nemá nic společného s rozhlednou a že město z tohoto důvodu město neplánuje opravu příjezdové silnice k rozhledně a k lyžařskému vleku , ale pan starosta ve svém článku na prvním místě uvedl rozhlednu jako úspěch města - viz. kopie z článku:
Nejprve bych chtěl připomenout loňská ocenění, které to, co v našem městě máme, získalo od lidí, kteří své práci skutečně rozumí a přitom nejsou z našeho města. Naše nová rozhledna na Fajtově kopci získala v celostátní veřejné anketě, pořádané Klubem přátel rozhleden první místo a s ním i titul Rozhledna roku. O pár měsíců později pak získala čestné uznání v soutěži Stavba Vysočiny. Moc se tomu nedivím, protože naše rozhledna je skvělá a krásná - svědčí o tom i to, že si ji letos několik snoubenců vybralo i za místo, kde se konal jejich svatební obřad.
Děkuji za odpověď.

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den pane Pepo,
přečte si prosím předchozí odpověď ještě jednou. Odpovídám, že na letošní rok tato oprava není v rozpočtu, ale budeme se tím určitě zabývat. Vlastníkem sportovního areálu a rozhledny je opravdu SKI KLUB Velké Meziříčí, město je vlastníkem příjezdové komunikace. Sportovní areál i rozhledna k Velkému Meziříčí jistě patří, je součástí jeho image a je jeho občany a návštěvníky města hodně využívána. V příštích letech v rámci oprav dálnice D1 bude odstraněn a znovu postaven městský most přes dálnici na Fajtův kopec. V souvislosti s tím máme zájem opravit i navazující komunikace.
Jen to bohužel nebude hned.

Radek
5. 1. 2017

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda můžu jet na kole po novém chodníku na Františkově.
Dle sdělení pana Starosty je toto "společný chodník pro pěší a cyklisty". Takže se zde můžu vesele prohánět na kole?
Děkuji za informaci.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Stavba byla vyprojektována a povolena pro společný pohyb chodců a cyklistů. Jenom prosím vydržte až bude zkolaudována a bude osazeno příslušné dopravní značení, což bude brzy. Platí zde stejné zásady jako při provozu na jiných komunikacích, tedy chodci vlevo a cyklisté vpravo ve směru pohybu a je nutno dbát při tom prohánění se potřebné opatrnosti ať někoho nesrazíte.

Pepa
30. 12. 2016

Dobrý den, rád bych se zeptal zda radnice neplánuje rozšíření silnice na sjezdovku na Faktuv kopec. Tím , že se tam postavila rozhledna a na ní se jezdí rozhlížet turisté (jezdí tam autobusy) a nyní v zimě je velký provoz hlavně kvůli sjezdovce. Pokud se na silnici potkají dvě větší auta tak mají problém se vyhnout.
Pokud se město rozhodlo postavit na Fajtove kopci sportovní areál a chce aby na rozhlednu jezdili turisté , tak je oprava - rozšíření silnice nutnost.
Děkuji za odpověď.

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Pepo.
V rozpočtu města na letošní rok rozšíření komunikace na Fajtův kopec není. Váš podnět jsem předal odboru výstavby k zaevidování a případném zapracování do rozpočtu na další období, pokud to bude projednáno a schváleno zastupitelstvem města. Sportovní areál i rozhledna nepatří Městu Velké Meziříčí, je to majetek SKI KLUBU VELKÉ MEZIŘÍČÍ.

Rosta
20. 12. 2016

Dobry den mam dotaz na koho se obratit proc nemuze byt detske hriste na na ulici Krskova na Gymplem sicetu tet postavyli hriste ale uz vidim jak tubylo v mynulych letech ze tohriste bylo jenom pro velke a mladsi deti si nemely kde hrat tak byly tu u popelnic misto by tu bylo moc dekuji za odpoved

Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Zuzana Villertová, odbor výstavby a regionálního rozvoje

V současné době mají obyvatelé města k dispozici síť dětských hřišť v lokalitách ulic Nová, Čechova, Nad Jordánkem, Hliniště, Hornoměstská, Bezručova, Oslavická a Čermákova.
Město zatím neplánuje rozšíření této sítě ani vybudování nových dětských pískovišť.

V případě, že by obyvatelé na ul. Krškova měli zájem o zřízení dětské pískoviště s tím, že by toto pískoviště měli ve své výpůjčce, je možné se obrátit na kontaktní osobu – Ing. Zuzana Villertová, odbor výstavby a regionálního rozvoje, tel. 566781205.

Villertová

Petr
12. 12. 2016

Dobry den, vsiml jsem si ze nedavno opravena silnice na Karlove je po cele delce cerstve "zalatovana". To moc dlouho nevydrzela. Je duvodem nekvalitni realizace, pretezovani kamiony nebo oboji? Navic pod urcitym svetlem a uhlem se mi zda, ze se tam pomalu zacinaji objevovat vyjete koleje...

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Petře.
Oprava prasklin v obrusné vrstvě vozovky proběhla na základě reklamace stavby Krajem Vysočina, který je vlastníkem komunikace, u dodavatele stavby společnosti Skanska. Možným důvodem poruch vozovky může být použitý materiál obrusné vrstvy ( obalovaná směs s příměsí gumy), se kterým se v ČR zatím příliš nepracuje a není s ním tolik zkušeností. Těch přetížených kamionů tady zase tolik nejezdí, za listopad 2016 jsme jich zachytili pouze 8, ubývá jich, dopravci už berou vysokorychlostní váhu hodně vážně. Ty jak uvádíte "vyjeté koleje" řešil Kraj Vysočina s dodavatelem už brzy po dokončení stavby, jestli si to ještě dobře pamatuji tak došlo k dohutnění obrusné vrstvy právě z důvodu jejího specifického složení. Záruka na stavbu je 60 měsíců od převzetí díla a jak je vidět, v tomto případě si to Kraj Vysočina hlídá.

Zdeněk Žampa
12. 12. 2016

Dobrý den.
V rejstříku nabízených formulářů Vašeho odboru ŽP je naprosto nepřehledná nabídka celkem 25 různých formulářů oddílu VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Tyto formuláře jsou pouze číslovány jako Přílohy. Myslím, že by bylo velmi vhodné rozčlenit formuláře do jednotlivých významových větví a hlavně je do nabídky zadat POPISEM.
Zlepší se tak orientace v problematice pro klienty a žadatele.

Odbor životního prostředí
Jiří Zachar, odbor životního prostředí

Přeju dobrý den a dovoluji si reagovat na Vámi uplatněný návrh ke zlepšení přehlednosti některých formulářů, které jsou k dispozici na stránkách odboru.
Vzhledem k tomu, že se za dobu fungování dálkového přístupu k formulářům pro nejrůznější typy podání a následných řízení vyskytl první problém s přehledností dokumentů, měli jsme zato, že množina formulářů pro úsek vodního hospodářství je ve spojení se seznamem příloh umístěným na první pozici přehledná dostatečně. Nicméně doplníme zde odkaz na oficiální portál MŽP E-AGRI, kde je soubor veškerých formulářů v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k vodnímu zákonu včetně Vámi navrhovaného slovního popisu pro jednotlivé typy žádostí.
Děkujeme za připomínku.

S pozdravem Jiří Zachar, vedoucí odboru

občan 2
6. 12. 2016

Dobrý den pane inženýre, domníval jsem se,že "Kniha přání a stížností" bude sloužit
občanům ve věcech,které nejsou jenom osobní,ale souvisí přímo s děním města
a radnice.Vaše reakce na příspěvek pana J.B. ,který jste pojal jako soukromá osoba -odpověď panu J.B. meilem mě připadá, že se vybírají příspěvky ,které uzná "rada moudrých".Pokud máte zájem na reakci občanů na Vaše chování kouněte na Internetové noviny VM.Doufám,že příspěvek je konkretní, slušný a nikoho neuráží
a budete na něj patřičně SÁM zde reagovat v.Děkuji-zdraví-km.

P.S. zatrhuji -zveřejnit dotaz

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Občane2.
Příspěvky na Noviny VM jsem si přečetl a komentovat to musím asi takto: Pan "Jiří Bárta" zatím nabídku schůzky v této věci opravdu nevyužil, alespoň ne pod tímto uváděným jménem. Jeho skutečnou identitu neznám. Doteď jsem odpovídal na všechny příspěvky v knize, ač občas směřovaly na někoho jiného. Hodlám tak činit i nadále. V tomto konkrétním případě ale diskuse směřovala, byť samozřejmě ve slušných mezích, k tomu, dostat někoho na radnici za každou cenu do úzkých. A to třeba i tím, že se z předchozího příspěvku vytrhla jedna věta bez celkové souvislosti a ta se rozvíjela jiným směrem. Poslední příspěvek, který pan "Bárta" zveřejnil na Novinách VM, byla již opravdu odpověď zjištěná od Policie ČR a Městské policie, mimo činnost odboru dopravy. Proto jsem považoval takovouto odpověď přímo panu "Bártovi" za dostatečnou. Pokud ji on měl potřebu za každou cenu medializovat, učinil tak, je to jeho právo. Příspěvky v diskusi k tomuto tématu na Noviny VM jsou, hlavně v závěru, opravdu "podnětné". Téma kamionů ve městě není na diskuse v knize přání a stížností, je to téma značně obsáhlé a složité. Pokud ale kdokoliv z občanů, i pan "Bárta" bude mít zájem, rád si s ním o tomto přímo pohovořím, jak jsem již jednou nabídl.

občan2
19. 11. 2016

Dobrý den,pane inženýre nedá mě to,abych nereagoval jako místní řidič na Vaši odpověď dotazem:
-v případě ucpaného hlavního tahu městem použiji vozovky Palouky nebo Nábřeží-
bude na mě pohlíženo jako na Vámi zmíněné řidiče kamionů???
Dík za radu a odpověď zdraví km.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Ve Vámi uvedeném případě je kontrola řidiče mnohem jednodušší a může ji dělat kromě Policie ČR i Městská policie. Navíc na těchto komunikacích kontrola řidiče nebrzdí provoz tak jako na přeplněné II/602. Takže stát se to může, záleží i na konkrétním policistovi jaký bude mít na věc názor. Já osobně jako řidič se snažím dodržovat pravidla silničního provozu, takže s touto situací jsem se ještě nesetkal. Ale vím, že se to občas stává.

občan2
17. 11. 2016

Dobrý den,vše se dá pochopit ale ptám se
-pokud byla snaha umístit na hranici města dopravní značky-zákaz průjezdu nákl.dopravy/nevím zda tam jsou-pokud ano/ proč policie nekonala?
-z jakého fondu byla hrazena oprava zámkové dlažby Pod hradbami,kde se ve větší míře podíleli nezodpovědní řidiči na její poničení?
-rozčarování místních řidičů s přístupem Radnice chápejte,protože pokuty za banality dovedete ,ale na průjezd kamionů máte objektivní příčiny.
- a ještě kamiony sjedou na Lhotce jak uvádíe v předchozí odpovědi měly by příkazem najet na D1 VMvýchod-v mimořádné situaci se konají mimořádná opatření/koordinace města+státní policie/

Děkuji za kvalifikované odpovědi na můj dotaz-přeji hezký den km.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
- Proč policie nekonala - snažil jsem se to vysvětlit v předchozím příspěvku, v dané situaci by to dle mého názoru způsobilo spíše další komplikace, ale pokud chcete informaci přímo od zdroje měl byste se obrátit s tímto dotazem na Policii ČR.
- Oprava zámkové dlažby byla hrazena dle mých informací z položky na opravu objízdných tras, kterou měl v rozpočtu stavby Kraj Vysočina.
- Opět bych pouze podotknul, že starosta města je velitelem Městské policie, ale rozhodně nevelí, a nikdo z Města Velké Meziříčí, Policii ČR, která jediná může kontrolovat dodržování zákazu tranzitu. Nelze míchat do jednoho balíku činnost Městské policie a Policie ČR, tyto složky mají jiné pravomoci i působnost.
- Jen takové zamyšlení. Jak by mohly kamiony příkazem najet na D1 VM východ, když to tam bylo totálně zacpané... Předpokládám, že i Policie ČR používá v těchto případech zdravý rozum, naštěstí.

Občan
15. 11. 2016

Dobrý den. Mám dotaz ohledně dnešní situace konkrétně uzavřené dálnice. Na stránkách Velkomeziříčska máte článek ohledně toho že bude dálnice uzavřena a přes město bude vedena doprava do 3.5t, ale již i na přiloženém videu je zřejmé že městem projíždí i vozidla nad 12t viz video v daném článku (zde odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=Zycg21R1bLk). Chci se tedy zeptat jak je možné že přes město projíždí vozidla o hmotnosti vyšší než 3.5t jak řeší tento problém policie pochybuji že všechna tato vozidla jedou od Třebíče nebo z některé ze zdejších firem. Nemohu si pomoci, ale přijde mi že si někdo z občanů dělá srandu. Děkuji za vysvětlení této situace.

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Občane.
Uzavření dálnice D1 způsobila nehoda kamionu na km. 142 ve směru na Prahu kolem 8.hodiny ráno. Dle mých informací z toho, co jsem zjistil, Policie ČR zamezila sjíždění kamionů na Exitu 146 Velké Meziříčí - východ, ale není možné tato zavřít i předcházející exity Lhotka a Velká Bíteš. Řidiči kamionů jsou spolu v radiovém kontaktu, takže informace se k nim dostávají rychle a oni se dle nich zařídí. Pokud potom do města vjedou už po silnici II/602, není v silách Policie ČR je za takovéto vypjaté dopravní situace, která včera nastala, kontrolovat ohledně dodržování zákazu tranzitu, to by jenom dále komplikovalo situaci. Největší problém nastal dvouhodinovou úplnou uzavírkou směru na Prahu při vyprošťování havarovaného kamionu z příkopy, kdy potom kolony vozidel odjížděly až do půl čtvrté odpoledne. Celou akci si řídila Policie ČR. Chápu Vaše rozhořčení, ale zkuste i Vy chápat řidiče na D1 v takového situaci. Bohužel dálnici D1 tu máme a musíme být na tyto situace připraveni.

Radek
14. 11. 2016

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat co bude místo zrušeného pískoviště mezi panelovými domy na ulici Poštovní.
Již jsem se jednou ptal - bez reakce.

Děkuji

Starosta
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,

v tomto místě není v současné chvíli uvažováno s žádným dalším využitím. Prostor zůstane oset trávou.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Miloš
4. 11. 2016

Dobrý den, rád bych znal jméno člověka, který prováděl grafickou přípravu pro tisk katalogu "A-U soutěže" a také konkrétní jméno člověka, který tento katalog odsouhlasil a dal pokyn k tisku. Pokud je odpovědných lidí více, prosím o jejich jména. Děkuji.

Starosta
Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Dobrý den pane Koláři,

vzhledem k omezenému finančnímu limitu stanoveného rozhodnutím rady města prováděl grafickou přípravu pro tisk zdarma Jupiter club (pan Martakidis), katalog odsouhlasil sekretář soutěže ing. Velička a pokyn k tisku jsem dal já.

Navrátil
3. 11. 2016

Dobrý den,
na starých web. stránkách www.mestovm.cz byly , mimo náměstí, umístěny web. kamery na ulici Jihlavská a Karlov. Na nových web. stránkách města tyto kamery nejsou. Kamery byly dobré pro zjištění momentální dopravní situace ve městě .
Plánujete výše zmíněné kamery opět zveřejnit?

Město Velké Meziříčí
Josef Švec, správní odbor MěU

Vážený pane Navrátile,
obraz z výše uvedených kamer jsme pouze přebírali ze serveru společnosti, kt tato technická zařízení instalovala. V současné době na jejich serveru neběží "aktuální stream", proto jej ani nepublikujeme. Pokusíme se o zjednání nápravy. Pokud tato společnost odstraní závadu na svém zařízení, zmíněný obraz "pustíme" i na našem webu.

S pozdravem

Josef Švec

Meziříčák
24. 10. 2016

Zdravím,
mám dotaz ohledně Františkova. Proslýchá se, že bude zavřený až do konce listopadu. Proč???? Okružní křižovatka se zvládá v termínu, pracuje se i o víkendu, kdežto na silnici k Petrávči vůbec... Doufám, že nebudete argumentovat náročností prací, a taky bych chtěl vědět, zda dotyčná firma dostane nějaké penále za nedodržení termínu apod.

Děkuji.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane (paní) Meziřičáku.
Situace na Františkově dle informace odboru výstavby Městského úřadu Velké Meziříčí následující:
Kraj Vysočina jako investor opravy komunikace sdělil, že stavba v úseku od značky Velké Meziříčí ke kruhovému objezdu Kaufland bude v předčasném užívání nejpozději 14.11.2016.
V tomto samém úseku je investorem Město Velké Meziříčí na stavebních objektech: Chodník a cyklostezka, Podélná parkovací stání, oplocení, Přeložky sdělovacích vedení. Tyto objekty do předčasného užívaní nepůjdou a termín ukončení realizace je dle smlouvy o dílo do 2.12.2016. Penále za nedodržení termínu realizace je samozřejmě součástí penále smlouvy o dílo.

Pavla
22. 10. 2016

Dobrý den pane Pospíchale, chtěla bych upozornit na špatné označení ulice Na Vyhlídce. Je to připevněno na nové lampě na začátku ulice Nad Tratí, /odbočení na spodní část ulice Nad Tratí/, a přitom tato malá ulice je o kousíček dál. Mohlo by to být matoucí pro občany. Šlo by to připevnit na správné místo a to na ulici Na Vyhlídce? Děkuji Pavla.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Pavlo.
Díval jsem se na fotky původního umístění označníku na protější straně ulice Nad Tratí, které také nebylo ideální. Nový stav je o něco lepší, bude vhodné ceduli lépe nasměrovat. Pokud bychom chtěli stav dokonalý, musel by se někde na vhodném místě osadit nový sloupek na tuto jednu ceduli. Ještě to zvážíme.

Radek
13. 10. 2016

Dobrý den. Pane Pospíchale, neuvažujete o zřízení bezpečnostních asistentů jak to funguje ve Žďáře? http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/ve-zdare-hledaji-dalsi-asistenty-k-prechodum-20161013.html
Myslím si, že by o to mohl být mezi občany zájem a u policií určitě taky.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Tuto variantu zlepšení zabezpečení přechodů pro chodce v ranních hodinách Město Velké Meziříčí také řešilo. Nicméně po zvážení nároků na vyškolení asistentů a dalších okolností a zejména s ohledem na to, že v našem městě velmi dobře funguje součinnost Městské police a obvodního oddělení Policie ČR při dozorech na přechodech, se tato možnost nerealizovala.

Iva
5. 10. 2016

Dobrý den,
dnes na novinách vm.cz je foto, kdy projíždí kamion přes parkoviště Pod Hradbami. Není první ani poslední a mě by zajímalo, jak se takový hulvát a ignorant v kamionu pokutuje. Jasně ukazuje, že nezná dopravní značky, neví co je zákaz a podobně, takže takový bezohledný řidič by měl dostat dost velkou pokutu, aby si příště rozmyslel vjet do zákazu.

Děkuji za odpověď

Starosta
Petr Dvořák, vedoucí městské policie

Městská policie Velké Meziříčí situaci v dopravě, která nyní panuje ve městě v souvislosti s probíhající rekonstrukcí okružní křižovatky Třebíčská, Hornoměstská, pokládá za svou prioritu. Při své kontrolní činnosti se hlídky strážníků věnují převážně dohledu na dodržování zákazů vjezdu nákladních vozidel na ulicích Třebíčská, Hornoměstská a Pod Hradbami, s výjimkou momentů, kdy musí řešit jiná oznámení občanů v souvislosti s ostatními záležitostmi veřejného pořádku. Strážníci odklonili na objízdnou trasu desítky nákladních vozidel, pokud řidič nákladního vozidla poruší zákaz vjezdu, řeší strážníci přestupky v dopravě na místě v blokovém řízení, uložením pokuty do 2000,- Kč.

Jiří
26. 9. 2016

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat,kdo vymyslel takový nesmysl vracet na ulici Příční žulové kostky na vjezdy k domům?? Vím že mají asi větší životnost než betonová dlažba,ale z hlediska estetiky to bude strašné!!
Děkuji za odpověď

Odbor správy majetku a bytů
Bc. Antonín Šilhavý - Investice města

Dobrý den,

na ulici Nová, Příční, Křižní probíhá akce Oprava komunikací a chodníků. Zdůrazňuji oprava. To znamená, že se pouze vyměňují staré nevyhovující povrchy komunikací za nové. V případě žulových kostek ve vjezdech bylo rozhodnuto (z důvodu nesrovnatelně delší životnosti žulových kostek oproti betonovým prvkům) o ponechání stávajících dlažebních kostek s tím, že by se pouze předláždily. Rozhodnutí ponechat žulové kostky bylo rozhodnutí stavebního odboru, které vzešlo z jednání s projektantem. Co se týče estetiky, dle mého názoru je to velice subjektivní hledisko. Co se líbí jednomu nemusí se líbit druhému.

S pozdravem
Bc. Antonín Šilhavý
Investice města

Marta
22. 9. 2016

Dobrý den, chtěla bych se zeptat:
1) zda ve městě přibudou nějaké nové cyklostezky případně značení pro cyklisty. (ínapř. u Domu zdraví, kde se motajjí vpravo,vlevo kočárky,chodci,auta a do toho cyklisti).
2)Dále by mě zajímalo jestli neuvažujete o stavběcyklostezky směrem na obec Jabloňov, Dolní Radslavice
3) Jakým způsobem jsou řešeny parkovací hodiny - přetáčení karet - řidiči (zaměstnavatelé) některých místních firem jež blokují parkovací místa celý den dalším občanům kteří chtějí zaparkovat? Často mám problém zaparkovat na místech, kde často stojí stejné automobily zaměstnanců a člověku nezbude pak nic jiného než parkovat za poplatek na Náměstí - které musí zpravidla v dopoledních hodinách minimálně 3x objet aby byl schopen zaparkovat.
děkuji za odpověď. M.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den.
1. Pokud v rozpočtu města budou schváleny prostředky, je vyprojektována cyklostezka v centru města podél řeky Balinky.
2. Do Dolních Radslavic není připravena cyklostezka. Na sousedním katastru je to věc obce Jabloňova.
3. Strážníci pravidelně kontrolují všechna parkoviště s parkovacím kotoučem ve městě, přičemž postupně zkontrolují všech 150 kotoučových parkovacích míst, kde se setkávají s případy, kdy řidiči motorových vozidel viditelně neumístí při zahájení stání ve vozidle parkovací kotouč, nenastaví dobu zahájení stání, překročí dobu stání, která je uvedena na dodatkové tabulce pod dopravní značkou IP 13b, ale i v průběhu parkování mění dobu začátku stání na parkovacím kotouči. Ve všech uvedených případech tak řidiči nerespektují význam dopravní značky IP 13b, čímž porušují příslušné ustanovení zákona o silničním provozu a tím se dopouští přestupku, za který jim může být uložena pokuta v blokovém řízení ve výši až 2000,- Kč.

pavel
14. 9. 2016

Dobrý den, chci se zeptat zda je opravdu situačně vhodné číhat jakožto Městská policie na řidiče "porušující zákaz na ulici Nábřeží aby se vyhnuli koloně, ale náklaďáky v klidu nechat bez postihu jezdit přes město. Opravdu? Nemělo by to být spíše naopak a být jakožto Městská policie ku prospěchu občanů města, kteří vědí, že se to tam dá vcelku dobře a bezpečně objet? Proč otravovat občany, kterí denodenně trpí v kolonách, ale řidiče tranztu nad 12tun nechat? Zamyslete se nad tím!

Městská policie
Ing. Petr Dvořák

Dobrý den,
na ulici Nábřeží stále platí místní úprava silničního provozu, která zakazuje vjezd všech motorových vozidel na tuto místní komunikaci, s výjimkou dopravní obsluhy. Na situaci, kterou popisujete, kdy ulicí Nábřeží projíždějí řidiči, kteří se tímto snaží vyhnout koloně vozidel na ulici Sokolovská, si stěžují obyvatelé ulice a ostatní účastníci silničního provozu – chodci a cyklisté, kteří se cítí na této komunikaci projíždějícími vozidly ohroženi. Pak je na místě důvodná kontrola hlídkou MP, která mimo jiné kontroluje i dodržování zákazu tranzitní dopravy. Je nutno dodat, že bez stanovení přechodné úpravy silničního provozu obdobně, jak je tomu nyní na místní komunikaci Palouky, není možné se ulicí Nábřeží vyhnout kolonám, které se tvoří na silnici II/602.

S pozdravem
Petr Dvořák

občan
14. 9. 2016

občan

 6. 9. 2016

Dobrý den,jak hodláte řešit kolony ve městě-provoz od Karlova na Jabloňov je plynulý-rovněž tak od Jihlavy na Mýto.Bylo by vhodnější pro policii kontrolovat cizí náklaďáky než číhat na místní řidiče u řeky a zamyslet se nad smysluplnosti semaforů.Dnešní situace vrhá špatné světlo na celou radnici .Dík za férovou odpověď.


Uplynulo více dnů a kolony jsou čím dál tím horší... Asi to nebylo tím prvním plnohodnotným dnem. Nebo se pletu?

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den. Opravdu to není jen tím prvním školním dnem, ale není dobré vytrhovat z mé předchozí odpovědi jen část jedné věty. Opět se ukazuje, že největší podíl na problémech ve městě má provoz na dálnici D1, resp. "neprovoz", tedy stav kdy dojde k nehodě na D1. Potom je sice možné v Měříně sjet z dálnice ve směru na Brno, ale vrátit se na ni je aktuálně možné až na exitu 146 Velké Meziříčí - východ.
Otevření exitu 141 Velké Meziříčí - západ by mělo nastat za pár dní, dle aktuální informace od stavbyvedoucího k datu 23.9.2016.

občan města - prozatím
14. 9. 2016

Přeji dobrý den, zajímalo by mne, zda je ulice Vrchovecká od lávky přes řeku směrem dál na Křižanov ještě součásti města. Stav "chodníku" tomu totiž vůbec neodpovídá. Nikoho tam prosím od zeleného stolu ani nemusíte vysílat aby to prověřil, on ten chodník tam totiž vůbec není, přesto že jsme téměř pořád v centru města...
Jaký je konkrétní plán na řešení této drobnosti? Odpověď že nejsou finance, neberu. Pokud by na příjezdu do města po této komunikaci byl instalován spomalovací radar s inkasem za překročení rychlosti, tak za těch X let co ten chodník tam není a upozorňuje se na to, tak má město z pokut ještě i přebytek financí na jiné akce.
Zatím to vypadá tak, že se čeká na nějaký impulz k nastartování řešení, jenom doufejme, že to nebude nějaké něštěstí chodce který teď musí jít v centru města po frekventované silnici, protože město nemělo rozpočet na chodník...

Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Antonín Kozina a Jiří Pospíchal

Projektová dokumentace na nový chodník se zpracovává. Požadavek na schválení prostředků na realizaci bude projednáván při přípravě rozpočtu města na rok 2017.
Úsekové měření rychlosti zde by muselo být za součinnosti s Policií ČR nebo Městskou policií, nikdo jiný rychlost pro účely represe měřit nemůže. Totéž je při měření rychlosti radarem. Bylo by to ovšem v první řadě politické rozhodnutí. Osobně si nemyslím, že zrovna tam by to bylo nezbytné.

Marie
12. 9. 2016

Dobrý den, bylo by možné nechat světelnou křižovatku "U Kozů" zapnutou i o víkendech, alespoň po dobu, kdy bude probíhat oprava křižovatky "Třebíčská" ? Ze směru od Třebíče se tvořily v sobotu i v neděli kolony a bylo obtížné se na silnici č.II/602 napojit. Hlavně ti řidiči, kteří chtěli jet směrem na Jihlavu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Marie.
Připojení na silnici II/602 od Třebíče a možnost trvalého provozu SSZ na křižovatce "U Kozů" jsme řešili, nicméně s ohledem na to, že by to bylo opatření již pouze na jeden víkend (předběžně má být EXIT 141 Velké Meziříčí - západ zprůjezdněn od 20.9.2016) a je možnost objet křižovatku po ul. Nábřeží směr Kaufland a odtud na okružní křižovatku, ponecháme stávající stav. Situaci o víkendu monitorovala městská policie a ani od ní nemám podmět ke změně nastavení SSZ.
S pozdravem
Jiří Pospíchal

Meziříčák
11. 9. 2016

Vzhledem k tomu, co se minulý týden dělo ve městě s dopravou, si myslím, že by bylo vhodné, mimo jiné, povolit průjezd autobusům po nábřeží.... Vždyť MHD měla sekeru i hodinu a o dětech do škol ani nemluvě...

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dle dopravce jim průjezd po Nábřeží příliš nepomůže, protože autobus u Penny na výjezdu těžko odbočí vpravo, není tam na to prostor. Ale po domluvě se stavbou budou od zítřka alespoň školní autobusy stavbou projíždět ráno na Třebíčskou rovnou ke školám, tak snad už školáci nebudou chodit pozdě.

občan
6. 9. 2016

Dobrý den,jak hodláte řešit kolony ve městě-provoz od Karlova na Jabloňov je plynulý-rovněž tak od Jihlavy na Mýto.Bylo by vhodnější pro policii kontrolovat cizí náklaďáky než číhat na místní řidiče u řeky a zamyslet se nad smysluplnosti semaforů.Dnešní situace vrhá špatné světlo na celou radnici .Dík za férovou odpověď.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane občane.
Pondělní kolony přes město přičítám zejména zvýšenému provozu ve městě, přece jenom byl první plnohodnotný školní den. Když vezmu v potaz, že na průjezdu městem jsou dvoje semafory a více než 10 přechodů pro chodce, tak doprava na průtahu silnice II/602 nemůže být zcela plynulá, a to zejména při nárůstu intenzity dopravy nad určitou mez, která byla včera překročena. Semafory ale není možné vypnout, potom by se vytvořily kolony na silnici II/360 od Křižanova a Třebíče a bylo by to ještě horší. Dnes ráno byla uzavírka na Třebíčské stejná jako včera, a provoz byl přitom zcela plynulý. Jistý vliv na provoz ve městě má i situace na dálnici D1, ale ne takový, aby to odůvodnilo samo o sobě včerejší dopravní situaci ve městě. Organizaci provozu v rámci uzavírky pro stavbu navrhovala stejná firma, která řeší dopravní opatření při opravách na dálnici D1 a proto je zajištěna koordinace opatření tak, aby si vzájemně neodporovala. Zřejmě se sešlo více nepříznivých okolností, z nichž některé nebylo možno předem odhadnout. Touto cestou si dovolím poděkovat řidičům za trpělivost a ohleduplnost.
S pozdravem
Jiří Pospíchal

Miloš
2. 9. 2016

Dobrý den, na radě města ze dne 24.8.2016 byl odložen bod č. 1472/42/RM/2016 "Rozšíření měsíčníku Velkomeziříčsko". Rád bych se zeptal o co se přesně jedná? Děkuji.

Místostarosta
Josef Komínek, místostarosta

Vážený pane,

bod „Rozšíření měsíčníku Velkomeziříčsko“ se týkal plánu na rozšíření měsíčníku Velkomeziříčsko ze 16 stran na 32 stran. Rada města tento bod odložila, neboť si vyžádala doplňující informace k přijetí konečného rozhodnutí. Materiál týkající se tohoto bodu bude předložen radě města na některou z dalších schůzí. Přesný termín zatím nebyl stanoven.

S pozdravem

Josef Komínek

Marie Přibylová
2. 9. 2016

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy bude obnoven rozhlas na ulici Nad Tratí. Vím, že je ulice v rekonstrukci, ale osvětlení bylo již instalováno, tak by se rozhlas mohl na sloupy namontovat zpět. Obyvatelé ulice jsou prakticky bez informací, když je rozhlas ve městě hlásí. Je slyšet pouze úvodní znělka z ulice Bezručova a Družstevní, ale text není srozumitelný. Děkuji.

Starosta
Josef Švec

Vážená paní Přibylová,
po dohodě s techniky bude rozhlas instalován zpět do 12. září 2016.
S pozdravem

Josef Švec

Pospíchal
31. 8. 2016

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda je letos v plánu oprava cesty (silnice), která vede ze silnice na ulici Družstevní k mostu (modrý most) přes řeku Balinku. Cesta je v katastrofálním stavu skoro jako po bombardování, špatně se po ní chodí, natož jezdí na kole.

Město Velké Meziříčí
Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Do této cesty se bude překládat vodovod a teprve poté je plánovaná oprava cesty.
Na přeložku vodovodu není zatím vodoprávní povolení z důvodů nesouhlasu jednoho vlastníka pozemku. Takže letos to bohužel nebude možné.

občan
31. 8. 2016

Dobrý den, okružní křižovatka na Třebíčské je dobré řešení,ale stává se,že vozidlo jedoucí /dříve po hlavní Brno-Jihlava / prakticky jede skoro rovně a RYCHLE nedá přednost vozidlu již v křižoatce od Třebíče.Neuvažuje se o zvýšeném přechodu jako je u školy Oslavická,který by zpomalil přijíždějící vozidlo?Hezký den.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den.
V pondělí začne přestavba této okružní křižovatky do konečné podoby, tedy i s dlážděným prstencem kolem středového ostrůvku. To zatím v křižovatce chybělo a přispěje to ke zklidnění průjezdu i ve Vámi uvedeném směru. Pokud řidič nerespektuje dopravní značení, hodně riskuje, a to nejen postih, ale někdy i svůj život. Mnozí řidiči ale bohužel takto neuvažují. O instalaci zpomalovacího prahu na silnici II/602 před křižovatkou neuvažujeme, je to úprava šikanující i slušné řidiče a na takto frekventované komunikaci nevhodná, navíc v případě přejezdu zejména nákladními vozidly i značně hlučná.

Miloš
30. 8. 2016

Dobrý den, rád bych se zeptal, proč včera několik hodin nefungoval web města www.velkemezirici.cz.

Děkuji.

Město Velké Meziříčí
ales.janousek@xart.cz

Dobrý den,

V pátek se některé kontejnery na serverech v našem datovém centru, na kterých hostujeme portál města, ocitly pod těžkým DDoS útokem, který se v neděli opakoval. Provedli jsme několik kroků na vyvažování zátěže, zavedli dynamická pravidla na firewallu, atd.
V pondělí, kdy útoky kulminovaly byl server nárazově pomalejší, v intervalech vysoké zátěže se stránky načítaly pomalu nebo vůbec.
Výpadky pokryla garance SLA, bohužel DDoS útoky nelze předvídat ani vyloučit.

S pozdravem
Aleš Janoušek, XART s.r.o.

Martin
23. 8. 2016

Dobrý den. Bylo by možné prověřit jízdu jednosměrkou na ulici Krškova vozidel stavby hřiště za gymnáziem? Jejich řidiči nedodržují jednosměrku a po upozornění jsou vulgární. Je jenom otázkou času kdy se zde stane nějaká nehoda.
Děkuji za odpověď.

Městská policie
Ing. Petr Dvořák

Dobrý den,
díky za Vaše upozornění. Hlídka MP dnes kontaktovala odpovědného pracovníka firmy, která provádí stavbu a problém s nedodržováním dopravního značení na ulici Krškova na místě projednala. Další kontroly se zaměřením na dodržování místní úpravy silničního provozu v této oblasti budou následovat.

S pozdravem
Ing. Petr Dvořák, MP Velké Meziříčí

Miloš
19. 8. 2016

Dobrý den, rád bych se zeptal, proč trvá zveřejnění přehledu usnesení z rady města Velké Meziříčí více jak týden? Například poslední PDF dokument z jednání rady města, které se konalo 10. 8. 2016, byl zveřejněn na webu města až 18. 8. 2016?

Město Velké Meziříčí
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Vážený pane,

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), v ustanovení § 97 stanoví, že obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým.
Informováním způsoby v místě obvyklým se pak rozumí zejména zveřejňování informací na úřední desce a jiných informačních tabulích, v místním tisku a prostřednictvím webových stránek.
Rozsah a obsah informační povinnosti není stanoven, zákon o obcích odkazuje toliko na místní zvyklosti, každá obec tedy může sama rozhodnout, jak bude informovat občany obce o své činnosti, jaké dokumenty, v jaké podobě, kdy a na jak dlouhou dobu je zveřejní.
V ustanovení § 101 odst. 3 zákona o obcích je uvedeno, že zápis ze schůze rady města musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání.
Zákon o obcích nikde neuvádí povinnost zveřejnit přehled usnesení, a tedy neuvádí ani žádný termín, kdy k tomu má dojít.
Město Velké Meziříčí zveřejňuje usnesení či informace z rady města na webových stránkách města již od 10.9.2003. Informace či usnesení jsou vždy zveřejněna v co nejkratší době po pořízení zápisu z rady města.
Pokud se podíváme podrobněji na zákon o obcích, tak zjistíme, že při dodržení všech zákonných lhůt mohl být zápis z rady města konané dne 10.8.2016 pořízen až 17.8.2016. Zveřejnění přehledu usnesení z rady města na webových stránkách města hned následující den, tj. 18.8.2016, tak považuji za rychlý a odpovídající.
Snahou města Velké Meziříčí je poskytovat informace občanům z rady města v co nejkratší době, což také činíme.
Pokud jste měl podanou žádost (či jiný podnět) v radě města a potřeboval jste vědět usnesení rady města dříve, mohl jste se obrátit se svým dotazem přímo na starostu či místostarostu města.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Klára
18. 8. 2016

Dobrý den
Chtěla bych se zeptat co jse kope na ulici čermákova.
Moc děkuji za odpověď

Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Odbor správní - Radek Novotný

Dobrý den

V uvedené lokalitě se realizuje rozšíření Městského kamerového a dohledového systému. Na uvedenou akci je vydán územní souhlas s umístěním stavby Odborem výstavby a regionálního rozvoje.

S pozdravem

Radek Novotný

paní Kateřina S.
16. 8. 2016

Dobrý den, od víkendu se městem line neuvěřitelný zápach. Nejvíce je cítit u řeky Balinky na Paloukách u Billy. Tam se procházejícím lidem až zvedá žaludek. Ale cítit je zápach i na Družstevní ulici a dále na jih na ulicích Nad Tratí, Bezručova, Třebíčská. Nešlo by provést šetření z čeho zápach uniká a upozornit původce. Děkuji.

Odbor životního prostředí
Jiří Zachar

Dobrý den, vzhledem k tomu, že se jedná o opakující se dotaz z oblasti obtěžování zápachem, na který je již publikována odpověď, dovoluji si odkázat na tento text.

občan S
15. 8. 2016

Dobrý den,již několik dní se line zápach v různou denní i noční dobu/asi kejda-hnůj../ v oblasti VM západ.Nevím zda je cítit i ve městě,ale uvedu konkretně-Amerika až Nádražní.Mít otevřené okno v inkriminovanou dobu se cítíte jak na hnojišti.Dík za odpověď.

Odbor životního prostředí
Jiří Zachar, OŽP MěÚ

Přeju dobrý den,

v našem sídelním útvaru se v současné době střetává více okolností zapříčiňujících vznik a šíření zápachu. Na okolní zemědělsky obhospodařované pozemky jsou po sklizni řepky a obilnin aplikována statková hnojiva /především kejda, močůvka, případně hnůj/, kdy i při maximálním možném zkrácení doby mezi aplikací a zapravením do půdy k vývoji zápachu dochází. V lokalitě s epicentrem Palouky, Hornoměstská jde o zápach související s plánovanou větší údržbou technologické části čistírny odpadních vod společnosti Lacrum, kde se předpokládá dokončení prací ještě tento týden.

S pozdravem Jiří Zachar

občan
10. 8. 2016

Dobrý den. Chci se zeptat proč netekla voda dne 10.8.2016 v ulici Na Spravedlnosti když nebylo nikde hlášeno ani oznámeno že voda nepoteče. Děkuji.

Město Velké Meziříčí
Josef Švec, vedoucí správního odboru

Vážený občane,
Celou věc jsme prošetřovali na Vodárenské akciové společnosti a.s., která zajišťuje dodávky pitné vody po městě. Tato neprováděla v uvedené lokalitě žádné opravy ani zásahy do systému. V dopoledních hodinách však zaznamenala v uvedené lokalitě pokles tlaku, což mohlo být příčinou Vámi uvedeného problému.

S pozdravem

Josef Švec

Magda
27. 7. 2016

Dobrý den, mohl by být aktualizován stav vyřízení občanských průkazů? Děkuji

Město Velké Meziříčí
odbor správní - Josef Švec

Vážená paní Magdo.
Nejdříve se omlouváme za překlep, při psaní posledního údaje publikovaného na webu došlo k překlepu a kolegyně uvedly místo data 18. červenec chybné datum 18. červen. Tento údaj byl opraven a doplněny chybějící údaje z minulého týdne. Tímto se omlouváme, na pracovišti občanských průkazů, evidence obyvatel a cestovních pasů dochází k letnímu čerpání řádných dovolených pracovníků MěU a počet odbavovaných žádostí občanů je stejný nebo ještě vyšší "než mimo období prázdnin".

S pozdravem

Josef Švec

Radek
20. 7. 2016

Dobrý den. pane starosto.
Těší mě, s jakou péčí a zodpovědností přistupujete (celá komise) k řešení budoucí podoby náměstí a přilehlého okolí. V Meziříčí žiji 57 let a zajímám se o vše co se v tomto městě mění či buduje. Žiji tu rád a jsem na to hrdý.
Už roky mě znepokojuje stav jedné soukromé nemovitosti, hlavně proto, že je u hlavní silnice kde městu nedělá pěknou vizitku. Jedná se o rohovou budovu katastrofálního vzhledu a možná i stavu, na parkovišti u kotvičky. To opravdu nemá MÚ možnosti nějakého řešení?
Druhou, spíž poznámku, mám k chování motorkářů ve městě. To je problém celosvětový a nejsem naivní abych si myslel, že se nám to vyhne. To, že svojí zábavou obtěžují na parkovišti u Kauflandu, hlavně hlukem, je asi věcí majitele parkoviště ale co by se přehlížet nemělo, je porušování dopravních zákonů ve městě. Každý kdo se účastí provozu může občas vidět kromě rychlé jízdy a průjezdy křižovatek po zadním kole, také průjezdy kruhových objezdů v protisměru. To jde už o bezpečnost. Vím, že policie dělá opravdu hodně a nemůže být všude. Jen jsem chtěl aby se o tomto nešvaru mluvilo. Děkuji za Vaší odpověď.

Starosta
Radovan Necid

Dobrý den pane Radku,

nejprve Vám chci jménem zastupitelstva, rady a poroty architektonické soutěže poděkovat za pochvalu, kterou kolegům rád předám. Děkujeme Vám, je to pro nás povzbuzení.

K domku na Novosadech: samozřejmě, že je to trošku ostuda. Ovšem domek má soukromého vlastníka a je to především jeho vizitka. Město nemá žádnou možnost, jak takovéto věci řešit - do jisté míry je to dobře, protože soukromé vlastnictví má být pro stát a obce nedotknutelné. Na druhou stranu se ovšem můžeme dostat do situace, kdy majitel svým přístupem škodí městu. Snažíme se dlouhodobě s majitelem alespoň mluvit. Dokud stavba vyloženě neohrožuje svoje okolí, ani státní úřad (odbor výstavby) s tím nic nenadělá.

K těm motorkám: víte jsou slušní řidiči, kteří se chtějí jen poměrně rychle a bezpečně dostat z místa na místo. Pak je jistá skupina řidičů, kteří si za volantem něco kompenzují a jsou tak hrozbou pro své okolí. Pak je menší skupinka bezohledných šílenců, kteří jsou schopní večer s deseti kořalkami nebo s jointem vyjet na silnici a pak jde o život. Úplně stejné je to s motorkáři. Požádám strážníky městské a státní policie, aby si toho více všímali.

Ještě jednou vám děkuji za pochvalu i podněty k motorkářům.

Miloš
11. 7. 2016

Dobrý den, rád bych se zeptal, zdali je v pořádků elektronická úřední deska. Přijde mi, že je tam nějak málo dokumentů. Např. za březen 2016 jsou tam vloženy jen 4 dokumenty?

Tajemník
Odbor správní - Zuzana Motyčková

Vážený pane.
Na úřední desce se objevují aktuálně vyvěšené dokumenty. Nejčastější doba zveřejnění je 15 dní. Po sejmutí dokumentu z ÚD se objeví aktuální zveřejněné dokumenty.
Občan se však může přes tlačítko „Hledej“ podívat na dokumenty aktuální i sejmuté. Může si zadat oblast, která jej zajímá (např. Dražby a Exekuce, Volná pracovní místa), může si zadat „Zveřejněno od“ nebo „Zveřejněno do“ nebo „Původce“ nebo „Zpracovatele“ a požadované se mu vyfiltruje.

S pozdravem

Zuzana Motyčková, správní odbor

Marcela Pytlíková
28. 6. 2016

Vážený pane starosto,
obracím se na Vás s prosbou a zároveň s námětem na zlepšení prostředí, ve kterém žijeme.
V březnu 2015 jsem za uživatele bytového domu na ulici Čermákova 2066/57 na Městské správě bytů poptávala možnost zajištění kontejnerů na odpad. Posílala jsem i fotky, jak to vypadá, když přijde vítr. Kontejnery ujíždí, přepadávají, vysypávají se. Měst.správa bytů se námětem zabývala, ale bohužel to není v jejich kompetenci, takže bylo předáno pravděpodobně na Odbor životního prostředí MÚ, potažmo na Technické služby. Je zcela jasné, že je to hlavně finanční otázka. Po projednání s ostatními nájemníky jsme došli k závěru, že by stačilo zabudovat zábranu třeba ve formě kovové tyče. K dnešnímu dni se nic nezměnilo, bohužel povětrností podmínky mají stále častěji vliv na přepadávání kontejnerů. V návaznosti na článek v měsíčníku Velkomeziříčsko č. 6, ročník XXVII, kde jste psali o odstranění starých nefunkčních klepadel a sušáků, nás napadlo, zdali by se k vybudování takové zábrany nedal použít právě materiál z těchto sušáků. Zrovna jeden takový, který nebyl snad nikdy použit, máme před domem.
Děkuji za informaci.
S přáním příjemného dne
Mar

Starosta
Jiří Zachar

dobrý den, paní Pytlíková,

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za návrh. Po projednání s odborem správy majetku a bytů a naší svozovou firmou zajistíme nejpozději do poloviny měsíce srpna t.r. montáž vhodného typu zábradlí jednak ve Vámi navržené lokalitě a dále pak i na stanovišti pro nádoby na odděleně sbírané složky komunálního odpadu před bytovým domem v ulici Mírová, kde kontejnery opakovaně při silnějším větru působí obdobné problémy, které popisujete ve svém podnětu.
Obdobná opatření byla provedena i na dalších exponovaných místech, např. v sídlišti Hliniště.

S pozdravem Jiří Zachar, vedoucí OŽP

Jaroslav Černý
7. 6. 2016

Dobrý den pane starosto. V měsíčníku Velkomeziříčsko č. 6, ročník XXVII jsem se dočetl o odstranění prastarých klepadel na koberce a sušáků na prádlo. Chtěl bych se zeptat, na koho se obrátit ve věci zachování této občanské vybavenosti u domu Krškova 1305 ve Velkém Meziříčí. Tyto sušáky a klepadlo slouží stále svému účelu. V tomto domě se nenachází žádné prostory k sušení prádla a byty v přízemí nemají ani balkon, který by se dal využít.
S pozdravem a děkuji za informaci.
Černý Jaroslav

Starosta
Radovan Necid

Dobrý den pane Černý,

rozumím Vaší připomínce, právě proto jsme oslovili naše spoluobčany, aby se k tomu mohli předem vyjádřit. V uvedené zprávě ve Velkomeziříčsku (jak v tištěné tak na webu) je uveden také kontakt pro zájemce těchto věcí do výpůjčky, pro jistotu ho ještě zopakuji: Pavel Stupka, tel.: 566 781 030, e-mail: stupka@velkemezirici.cz.

Pan Stupka s Vámi všechno projedná, v úctě R. Necid.

Dvořák Jiří
7. 6. 2016

Dobrý den . Prý má příští rok probíhat rekonstrukce vodovodu na silnicii č. 602 v lokalitě Karlov . Je to pravda ? Děkuji za odpověď .

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Dvořáku.
Prověřoval jsem Váš dotaz u Vodárenské akciové společnosti, a.s., která je správcem vodovodu, i na odboru výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu - investice. Ani na letošní ani na příští rok není rekonstrukce vodovodu na silnici II/602 na ulici Karlov plánována.

Marcela Polová
25. 5. 2016

Díky za vstřícné jednání úřednic na pokladně odpoledne dne 25.5. Jsou tam pro lidi, na správném místě. Zdravím

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Děkujeme za pochvalu paní Polová. Předám pracovnicím na pokladnu.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Miloš
20. 5. 2016

Dobrý den, je autorem nového loga Jupiter club pan Petros Martakidis?

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den pane Miloši,

na podobný dotaz ohledně nového loga společnosti JUPITER club jsem Vám již odpovídal (minule jste se ptal, kdo vytvořil, vybral a od kdy se nové logo používá).

Mgr. Milan Dufek, jednatel společnosti JUPITER club, s.r.o. k tomu sdělil následující odpověď: "Nové Logo Jupiter clubu vzniklo na základě rozhodnutí jednatele společnosti. Vytvořil ho úsek komunikace a medializace JC. Důvody: příprava nových www.stránek JC, bylo již použito např. na propagaci koncertu Václava Neckáře."

Z uvedené odpovědi vyplývá, že logo vytvořil úsek komunikace a medializace JUPITER clubu.

Pokud chcete vědět, kdo přesně ze zaměstnanců se podílel na tvorbě nového loga JUPITER clubu a jaké konkrétní činnosti při této tvorbě učinil, obraťte se přímo na jednatele společnosti, který má tyto personální záležitosti na starosti. Kontakty na vedení společnosti lze nalézt na webových stránkách JUPITER clubu (http://www.jupiterclub.cz/).

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Miloš
20. 5. 2016

Dobrý den, kdy dojde k opravě komunikace na ulici Františkov?

Město Velké Meziříčí
Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Antonín Kozina

Oprava komunikace ve Františkově proběhne po rekonstrukci vodovodu a kanalizace do konce měsíce listopadu. Investorem je kraj Vysočina.

Ing. Antonín Kozina
vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje

Miloš
13. 5. 2016

Dobrý den, na portále www.velkemezirici.cz se objevilo nové logo Jupiter clubu. Rád bych se zeptal, kdo jej vytvořil, kdo jej vybral a od kdy se nové logo používá. Děkuji.

Město Velké Meziříčí
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,

obrátil jsem se na jednatele společnosti JUPITER club, s.r.o. Mgr. Milana Dufka, který mi poskytl toto vyjádření: "Nové Logo Jupiter clubu vzniklo na základě rozhodnutí jednatele společnosti. Vytvořil ho úsek komunikace a medializace JC. Důvody: příprava nových www.stránek JC, bylo již použito např. na propagaci koncertu Václava Neckáře."

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Miloš
13. 5. 2016

Dobrý den, u Laviček v současné době dochází k úpravě terénu, rád bych se zeptal, co se zde bude stavět? Děkuji.

Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Ing.Kozina Antonín

V průmyslové zóně Lavičky je povolena stavba PROVOZOVNA AUTOSERVIS AUTOBAZAR LAVIČKY, PALIVOVÝ KOMBINÁT a VÝROBNA ELEKTRICKÉ ENERGIE.

Jana Dvořáková
9. 5. 2016

Dobrý den!

Ráda bych touto cestou poděkovala Městské policii za rychlé, věcné, a hlavně účinné vyřízení mého upozornění na problémové parkování.
Asi před 14 dny jsem se prostřednictvím elektr. knihy přání a stížností obrátila na Městskou policii s problémem parkování osobních aut na ulici Na Spravedlnosti. Vše bylo hned řešeno, jsou zde postaveny mobilní značky zákazu stání a co je nejdůležitější, průjezd a hlavně sjetí na státní silnici, stejně jako opačný směr probíhá díky respektování zmíněných značek bez problémů a především v klidu.

Ještě jednou děkuji.
S pozdravem

Jana Dvořáková

Městská policie
Ing. Petr Dvořák

Dobrý den,
s potěšením kvitujeme, že přechodná úprava silničního provozu stanovená odborem dopravy a silničního hospodářství na ulici Na Spravedlnosti přispěla k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v tomto úseku místní komunikace.

S pozdravem
Ing. Petr Dvořák, MP Velké Meziříčí

Eva V.
5. 5. 2016

Dobrý den,
už delší dobu sleduji situaci na přechodu na Hornoměstské ulici před Billou a včerejší srážka dvou chodců mne utvrdila v tom, že je nutné Vám napsat. Každé ráno zde přechází přes přechod plno dětí na školní autobus k Lacrumu a policejní hlídka zde, o proti jiným přechodům ,chybí. Řidiči chodcům kolikrát vůbec nezastaví, když se v křižovatce sjede více aut, jde tu často o hodně. Přechod je opravdu nebezpečný. Po 13.h.je situace ještě horší. Bylo by možné zde zajistit policejní hlídku nebo to nějak řešit?
Děkuji

Městská policie
Ing. Petr Dvořák

Dobrý den,
strážníci Městské policie VM denně zabezpečují dohled na velmi frekventovaných přechodech pro chodce v oblasti ulice Třebíčská a Oslavická. Z toho důvodu jsem požádal o poskytnutí nezbytné součinnosti v předmětné věci vedoucího OO Policie ČR Velké Meziříčí a dohled na školáky v místě přechodu pro chodce na ulici Hornoměstská (Billa) zabezpečí hlídka OO PČR.

S pozdravem
Ing. Petr Dvořák, MP Velké Meziříčí

Jan
4. 5. 2016

Dobrý den. měl bych návrh a to: Na ulici Na spravedlnosti byly dány provizorní značky zákazu stání. Myslím si, že by tyto značky tam měly být umístěny natrvalo. Jinak auta parkují až přímo v křižovatce a po celé straně kde jsou nádoby na odpady. Vozidla která jedou z vrchu, pak nemají možnost kam vyhnout, pokud přijíždí vozidlo z hlavní silnice. Nehledě k tomu, že také stěžují odvoz odpadků a rovněž i obyvatelům je do nádob ukládat.
Kdysi značka zákazu stání byla na pravé straně ulice,ale při rekonstrukci ulice se jaksi záhadně ztratila.
Děkuji.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Jane.
Nynější opatření formou přechodného dopravního značení vyhodnotíme ve spolupráci s Městskou policií a Technickými službami a na základě tohoto vyhodnocení je možné, že dojde i ke změně stávajícího dopravního značení, pokud to bude přínosem ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Občan VM
13. 4. 2016

Dobrý den,

každý den chodím po Třebíčské ulici po chodníku. Hned nad železničním mostem na soukromém pozemku rostou vysoké tůje ,které už z velké části zasahují do chodníku.
Procházející občané města se musejí ohýbat.

Dalo by so to nějak řešit?

Děkuji

Technické služby
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Požádal jsem vlastníka tůjí o úpravu těchto stromů tak, aby v celé šíři chodníku byla podchodná výška 2,2m. Přislíbil do týdne toto provést.

Ive
12. 4. 2016

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, zda by nebyla možná oprava a doplnění pískoviště na ulici Pionýrská. Je zde hodně, téměř denně užívané a stav bohužel již ne moc dobrý. Děkuji za odpověď. Iveta

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,

město Velké Meziříčí v této chvíli prověřuje pozůstatky různých pískovišť či hřišť, které se nachází na pozemcích města a vznikly v dřívějších dobách stavební činností různých osob. Toto se týká i Vámi zmiňované stavby na ulici Pionýrská.
Po zjištění aktuálního stavu přijme město Velké Meziříčí odpovídající opatření k nápravě.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Aneta Kulhánková
5. 4. 2016

Předseda bytové komise a člen kontrolního výboru Pavel Pešek je údajně hlášen k trvalému pobytu v budově radnice. Žije přitom v obci Petráveč. Je to pravda? Jestliže ano, slučuje se tento fiktivní pobyt s platnou legislativou? Je možné, aby obyvatel jiné obce rozhodoval o bytech obyvatel Velkého Meziříčí? Je také v pořádku, aby byl členem výboru zastupitelstva? Pravděpodobně se ukáže, že je to právně v pořádku - přesto: Je takové chování (v případě, že se informace, které má naše redakce k dispozici, ukážou jako pravdivé), v souladu s etikou představitele veřejného života? Děkuji za odpovědi, které použiji pro připravovaný materiál o zastupitelstvu ve Velkém Meziříčí.
s pozdravem
A. Kulhánková, HPzine

Meziříčí

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Vážená paní Kulhánková,

s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsem oprávněn Vám sdělit, jaký je trvalý či jiný pobyt předsedy bytové komise a člena kontrolního výboru pana Pavla Peška. Jedná se o osobní údaje. Pokud máte zájem zjistit tyto údaje, musíte se se svým požadavkem obrátit přímo na pana Peška.
Rozhodnutí o tom, kdo bude zvolen předsedou nebo členem výboru, je v kompetenci zastupitelstva města. Podle § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), musí být předsedou výboru vždy člen zastupitelstva. Členem výboru však může být podle zákona o obcích kdokoliv a nemusí to být ani občan města.
Rozhodnutí o tom, kdo bude zvolen předsedou nebo členem komise, je v kompetenci rady města. Zákon o obcích zde neuvádí žádné omezení pro členství či předsednictví. Předsedou či členem komise tak může být kdokoliv a nemusí to být ani občan města.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Jiří
4. 4. 2016

Dobrý den. Chci se Vás zeptat proč je překopána silnice Na Spravedlnosti v křižovatce když tato silnice není součástí uzavírek právě probíhajících rekonstrukcí v okolních ulicích. Dále bych se chtěl zeptat proč nebyly obyvatelé této ulice informováni že bude komunikace uzavřena? A v neposlední řadě se chci zeptat proč není uzavírka řádně označena? Děkuji za odpověď. Zde je fotografie pořízená dne 31.3.2016 http://www.jpeg.cz/images/2016/04/04/8hIbK.jpg

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Je pravda, že v rozhodnutí o zvláštním užívání a uzavírce č.j. čj. DOP/45203/2015/6168/2015-krej je řečeno „ulice Nová po křižovatku Na Spravedlnosti“ a zásah je v křižovatce. Je to zřejmě ne zcela přesně formulováno, mělo být asi napsáno „včetně“, nicméně je to v souladu s předloženou dokumentací i vydaným stavebním povolením vodoprávního úřadu, dle něhož je zde prováděna oprava vodovodu. Veškerá rozhodnutí o uzavírkách jsou na webu města.
Dle ustanovení § 24 zák. 13/1997 Sb. musí být po dobu uzavírky zajištěn pouze přístup k nemovitosti nikoliv příjezd, v tomto případě je příjezd k zadní části ul. Na Spravedlnosti v době omezení v křižovatce Nová x Na Spravedlnosti zajištěn ulicí K Buči. Dle informace od dodavatele stavby fi. Content jsou vlastníci sousedních nemovitostí o probíhajících pracích a omezeních na místních komunikacích informováni.
Označení místa překopu komunikace je s ohledem na význam a intenzitu dopravy zde vyhovujicí, není zde nutné stejné značení jako na silnici II.třídy.

Nový
30. 3. 2016

Pane Pospíchal,jaký máte názor na průjezd os.auta přes Palouky v případě zablokovaného města od Mýta až na Karlov.Jsou v tomto případě orgány tolerantní k místním řidičům stejně jako k náklaďákům ve městě-u obou jde o porušení dopr.předpisů??Zdůvodnění plynulosti provozu by mohlo platit i pro Palouky.Děkuji za kvalifikovanou odpověď-zdraví-Nový.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Nový.
Jak správně píšete, v obou případech dochází k porušení zákazu daného stanoveným dopravním značením. V případě tranzitujících nákladních vozidel je zjišťování přestupku složitější, hlídka musí příslušné vozidlo sledovat a zjistit, že skutečně pouze projelo městem bez zastávky někde nebo že nejede směr Třebíč, Křižanov a pod. Dále musí zkontrolovat příkaz k jízdě a na základě toho rozhodnout, zda došlo k přestupku. U vjetí do zákazu vjezdu na Paloukách je to nepoměrně jednodušší. Za Policii ČR ani Městskou policii mluvit nemohu, nevelím jim. Nicméně můj názor je takový, že pokud by byly postihovány všechny přestupky v dopravě, bylo by na silnicích rozhodně bezpečněji, ale jezdilo by také mnohem méně řidičů, ti vybodovaní by používali hromadnou dopravu. To ale není v silách policie, být vždy všude. Poslední dobou jsou ale hlídky vidět častěji, a to je dobře.

Bílek Stanislav
29. 3. 2016

Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli je už zas povolen průjezd kamiónu VM dnes 29.3. v odpoledních hodinách projíždí městem každé cca 3 minuty jeden kamión. Jak má město ošetřeno že v případě malého problému na D1(jako dnes )nebude docházet k průjezdu kamiónu a jestli je v tom případě informována PČR a městská polici aby prováděla častější kontrolu. Děkuji za odpověď Bílek S.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Zákaz tranzitu přes Velké Meziříčí stále platí. Bohužel v případě problému na D1 jako byl včera nejde zcela zabránit tomu, aby do města kamiony najely. To by opravdu musela stát na vjezdu do města hlídka a kontrolovat jeden kamion za druhým, na úkor plynulosti provozu. Policie ČR má rozhodně informace o dopravní situaci na dálnici D1 k dispozici, stejně tak i Městská policie Velké Meziříčí. S požadavkem na častější kontroly kamionů ve městě se na Policii ČR obracíme, ne vždy nám však mohou vyhovět. Každý z kamionů, který do města vjede, ovšem také projede přes vysokorychlostní váhu i s případnými následky při zjištěném přetížení.

Pavel
5. 3. 2016

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat kdy začne oprava silnice na ulici Nábřeží od pěny směr Kaufland. Taky se chci informovat proč nesvítí veřejné osvětlení které je na proti Kauflandu a lékařskému domu kablovka. Děkuji za odpověď

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Oprava komunikace na ulici Nábřeží začne až budou dokončeny všechny opravy kanalizace v daném úseku, letos se tam ještě bude pracovat. Město připravuje projekt na celkovou úpravu této komunikace včetně řešení pěší dopravy a cyklodopravy, letos by měl vzniknout projekt, takže zřejmě realizace bude až v roce 2017. Co se týče dotazu na veřejné osvětlení, dle vyjádření Technických služeb není tato část VO v jejich správě a nepatří tedy Městu.

Jan Toman
2. 3. 2016

Dobrý den.
1. března 2016 jsem v České televizi viděl reportáž o Velkém Meziříčí. Bohužel žádná chvála, ale opět pořádná ostuda - tentokrát zákulisní boje o lukrativní místa. Proč nepovolila radnice panu Antonínu Ohrazdovi uvést objekt do původního stavu, když někdo bez povolení zboural jeho garáže a sklad? Uvědomte si, že tímto krokem se sami stáváte podezřelými...
Děkuji za odpověď.

Město Velké Meziříčí
Ing. Antonín Kozina

Dobrý den pane Tomane,
Městský úřad Velké Meziříčí jako příslušný stavební úřad, který nese odpovědnost za povolování staveb, nemůže nařídit, resp. povolit uvedení stavby pana Ohrazdy do původního stavu bez předložení všech nutný podkladů a splnění všech podmínek, které stanovuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a příslušné prováděcí předpisy k tomuto zákonu. V daném případě toto doposud splněno nebylo, a proto nemůže být obnovení předmětné stavby povoleno.

Jana
8. 2. 2016

Dobrý den,
neuvažuje město o podpoře třídění odpadů do pytlů dle tohoto systému: http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/milovice-zavadeji-novy-system-trideni-odpadu-do-pytlu-20160107.html ?
Děkuji za odpověď.

Technické služby
Ing. Mynář Jaroslav

Dobrý den paní Krčálová, město Velké Meziříčí má zavedený systém sběru separovaných odpadů přes kontejnery 1100 l. Pokud se vedení města rozhodne o změně systému, nebo jeho doplnění, tak Technické služby VM s.r.o. jsou připraveny na tyto změny reagovat. Většinou však změna, nebo doplnění systému zvyšuje jeho finanční náročnost. Vzhledem k tomu že Město Velké Meziříčí bylo v roce 2015 vyhodnoceno v soutěži Třídíme nejlépe v kraji Vysočina v kategorii nad 10.000 obyvatel na 1. místě, tak změna nebo doplnění zavedeného systému se nejeví jako potřebná.

Miloš
29. 1. 2016

Dobrý den, rád bych se zeptal, kdo tvoří na www.velkemezirici.cz takové ty velké obrázky v karuselu jako je rozhledna, naučné stezky, veřejné bruslení, atd.

Děkuji

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,
upoutávky na webu města, které zmiňujete ve svém dotazu, jsou tvořeny ve spolupráci s Jupiter clubem, s.r.o. (což je společnost se 100 % majetkovou účastí města).
Cílem spolupráce je nastavit jednotný grafický design materiálů určených pro propagaci kulturních, společenských, sportovních a ostatních akcí konaných ve městě pro veřejnost, včetně tvorby pozvánek na zajímavá místa ve městě a okolí.
S pozdravem
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Josef
19. 1. 2016

Dobrý den
Před nedávnem jsem se dočetl ze se zase uvažuje o stavbě super
marketu Lidl. Chci se zeptat jeslí je něco na tom pravda že nám za svitem vyroste obchodní dům. Myslim si ze by to byl dobrý nápad lepší jak ta skládka co tam je teď.

Taky bych se chtěl zeptat co se teď dělá s budovou bývalé Floridy na třebíčské ulici, která prošla rekonstrukcí.

Děkuji za odpověď

Město Velké Meziříčí
Pavel Kříbala

Stavební úřad nevede žádné řízení (územní ani stavební) týkající se supermarketu LIDL.

Dne 21.12.2015 bylo vydáno rozhodnutí o zastavení prací prováděných na průmyslovém objektu bývalá diskotéka „FLORIDA“.
Následovat bude prohlídka stavby a další postupy podle stavebního zákona.

S pozdravem,

Ing. Pavel Kříbala
referent

Katy
18. 1. 2016

Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli se tady ve velkém Meziříčí dočkáme krytého bazénu???????vsak nemusí byt obrovsky klidně menší....když ho může mit nové město,zdar i Jihlava proč ne my?????hodně lidi a hlavně maminek s dětmi by to uvítalo.....hlavně kvůli dojíždění atd.děkuji za kladnou odpověď katy

Město Velké Meziříčí
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,

zastupitelstvo města zatím záměr výstavby krytého bazénu ve Velkém Meziříčí neschválilo. V této chvíli s touto investiční akcí není počítáno ani ve schváleném rozpočtu města na rok 2016.
Případná realizace podobného záměru je možná až po schválení (včetně potřebného finančního zajištění) v zastupitelstvu města.

S pozdravem

MIRKA ROSOVA PROV BUCHTOVA
27. 12. 2015

dobry večer mam k vam prozbu zda by bylo mozne mi zdelit zda u vašem meste zije moje dlouholeta kamaradka elena hovorkova dřive bydlila a žila v detskem domove v chomutove chodila k nam na naštevi ana vanoce a proste na všechny svatky nebo prazdniny no proste to bylo jako moje druha sestra ja jsem prohlizela fotky a našla jsem ze jsme spolu chodili do stejne třidi jenze po case nas rozdelili a ja musela jit jinam a potom jsem se dozvedela ze si ji adoptovali od vas lide vysokeho meziřici a uz potom nenašla jsem ji az tetka kdy mi řekli ze by mela bydlet u vas ve meste tak vas prosim o jeji adresu nevideli jsme se uz 25let tak vas prosim o kontatk moc dekuji buchtova

Starosta
Odbor správní - Alena Šinkovská

Dobrý den

Je nám líto,ale sdělování adres obyvatel nám zakazuje zákon na ochranu osobních údajů č.101/2000Sb.
Je však možné na základě zákona 133/2000Sb.,§8b o evidenci obyvatel a rodných čísel,ve znění pozdějších předpisů,požádat o zprostředkování kontaktu, a to na základě Vaší žádosti,podané na matričním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na krajském úřadě.Žádost je postoupena na Ministerstvo vnitra,které kontakt zprostředkuje za správní poplatek 500,-Kč.

Alena Šinkovská
Evidence obyvatel

Jašková Mirka
15. 12. 2015

Dobrý den, chtěla jsem koupit lístky na Ples města. Na stránkách města jste informovali, že předprodej lístků na začíná 15.12.2015. Radnice má úřední dobu od 8.00. Přišla jsem už v 7.45h, a ejhle, k prodeji už bylo pouze několik málo posledních míst v koncertním sále. Což mi přijde podivné, vzhledem k tomu, že "předprodej" právě začala. Znamená to, že obyčejný občan našeho města, který bohužel nekamarádí s žádným zastupitelem města, nebo zaměstnancem radnice, má smůlu, a na plese je nežádoucí?

Město Velké Meziříčí
Marek Švaříček, tajemník

Vážená paní Jašková,


předprodej lístků pro veřejnost začal 15.12.2015, tak jak uvádíte ve svém příspěvku.


Před tímto datem již však rezervace na ples probíhaly. V určitých časových intervalech si mohli místa postupně zarezervovat zastupitelé města, vedoucí pracovníci organizací a odborů zřízených městem, pracovníci Městského úřadu a také sponzoři, kteří finančně podpořili ples města.


Podobně jako město postupuje i řada jiných organizací, které pořádají plesy. Nejdříve se umožní rezervace osobám, které mají nějaký vztah k organizaci, a pak začíná rezervace míst pro ostatní zájemce.


Jelikož je o ples veliký zájem, nastala situace, že místa, která by se Vám líbila, již byla obsazena.


Každý občan města je na plese vítán a je maximální snaha vyjít vstříc jeho požadavkům.


Kapacita budovy Jupiter clubu, ve které ples proběhne, je však omezená a nelze uspokojit všechny požadavky zájemců.


Více informací ke stávajícímu obsazení plesu a k případným volným místům můžete i nadále získat na Informačním centru Městského úřadu Velké Meziříčí.


S pozdravem


Ing. Marek Švaříček, tajemník

Jan Toman
4. 12. 2015

Už před časem jsem oznámil panu starostovi, že se zkreslují výsledky anket podle zájmu lobistických skupin. Po výsledcích poslední ankety o hlasování symbolického objektu na kruhovém objezdu mají všichni obyvatelé možnost vidět vše na vlastní oči. Na webových stránkách Velkomeziříčska vyhrál hlasování znak 43,7% před mostem 40,2% tedy o 3,5%. Jenže zázraky se dějí a v tištěné podobě měsíčníku Velkomeziříčsko naopak zvítězil most 45% před znakem 33% tedy o 12%. Samozřejmě beru na vědomí, že se budete obhajovat tím, že do ankety se dalo hlasovat i korespondenčně, ale pochybuji, že by veřejné mínění bylo diametrálně odlišné. Dovolím si za spekulovat: zastupitelé díky zmanipulované anketě schválí projekt most, čímž určitě potěší již dávno před anketou domluvené zájmové skupiny, které se krásně finančně obohatí. Je mi jasné, že tento příspěvek nezveřejníte, čímž potvrdíte moji stížnost. Nebo jste schopni předložit argumenty vyvracející moje podezření???

Starosta
V úctě R. Necid.

Dobrý den pane Tomane,

odpovídám Vám prostřednictvím textu paní šéfredaktorky Strnadové, které o této anketě psala na portálu Velkomeziříčska. S jejím vysvětlením a závěrem se plně ztotožňuji. Nejde přece o zásadní rozhodování jako v referendu.

http://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/1344-reakce-na-text-publikovany-4-12-2015-na-webove-strance-novinyvm-cz-pod-nazvem-velmi-zvlastni-vysledky-radnicni-ankety

Franta
30. 11. 2015

Dobrý den, měl bych pár dotazů k novému webu města.
1. Kde budou informace, např. typu že byl zadán do systému výstup z rady města, ze zastupitelstva atd.? Dříve se daná informace objevovala v sekci "Aktuality", bohužel teď nevím, kde tuto zprávu hledat.
2. Proč je v nové knize přání a stížnosti prázdno a nové příspěvky i po 25. listopadu se zveřejňují na starém webu www.mestovm.cz viz zpráva z 26.11.2015
PS: Ta červená barva mi přijde až nepříjemně agresivní?

Děkuji.

Odbor správní
Odbor správní - Josef Švec

Dobrý den,
1, na novém webovém portálu www.velkemezirici.cz bude spuštěno odesílání denních newsletterů (zpravodajů), kde budou zobrazeny nově publikované články z jednotlivých kategorií, jestliže jste byl již přihlášen na starých webových stránkách, bude Vám tento zpravodaj chodit denně automaticky do Vaší emailové schránky

2, Do nové knihy přání a stížností nebyl ještě vložen žádný dotaz, zobrazený dotaz na starých webových stránkách byl zadán ve staré knize přání a stížností, proto bylo odpovězeno na starých stránkách.

3, Co se týká barevného designu, návrh vycházel z barevnosti znaku Města Velké Meziříčí a byl schválen při jednáních webové skupiny, podílející se na tvorbě nového webu města.